BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talar Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Narzędzia polityki handlowej w obszarze e-commerce
Trade Policy Measures in E-commerce
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 183-197, bibliogr. 37 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Polityka handlowa, Handel elektroniczny, Zakupy transgraniczne
Trade policy, e-commerce, Cross-border shopping
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F13, F42, O38
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest specyfikacja narzędzi polityki handlowej w obszarze handlu elektronicznego. W analizie uwzględniono działania i regulacje właściwe dla tradycyjnej polityki handlowej oraz nowe bariery związane z technologią wykorzystywaną w transgranicznym handlu elektronicznym (CBEC). Dodatkowym celem jest zilustrowanie działań koordynacyjnych podejmowanych przez rządy państw na forum międzynarodowym i wkładu organizacji międzynarodowych w harmonizację regulacji dotyczących CBEC. W badaniu zastosowano metodę przeglądu literatury z baz: Scopus, Ebsco, ProQest i Web of Knowledge. Prześledzono działania głównych organizacji międzynarodowych oraz przeanalizowano akty prawne i inne dokumenty oficjalne. Dokonano syntezy wszystkich informacji i wyników badań oraz przedstawiono liczne wnioski szczegółowe. Ogólna teza mówi, iż stworzenie systemu zasad sprzyjającego długotrwałemu rozwojowi CBEC wymaga jeszcze wielu wysiłków, badań i jest bardzo skomplikowane, gdyż oznacza nie tylko wprowadzenie zasad wolnego handlu w tradycyjnym rozumieniu, ale równocześnie zapewnienie otwartego i bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper is to identify trade policy measures and barriers in e-commerce. The analysis took account of the actions and regulations typical of traditional trade policy and new barriers related to the technology on which cross-border e-commerce (CBEC) is based. The additional objective is to illustrate the coordination activities undertaken by governments at the international level and the contribution of international organizations to the harmonization of CBEC regulations. The study reviews literature form the Scopus, Ebsco, ProQest, and Web of Knowledge databases. The actions of international organizations were studied and legislative acts and other documents issued by them were analysed. All information and research results were synthesized and numerous detailed findings provided. The overall conclusion is that still much has to be done to establish a system of rules conducive to long-standing CBEC growth, which requires much further research and is very complicated as it requires not only introducing free trade rules in traditional meaning but also providing open and safe use of ICT.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaronson S., 2015, Why Trade Agreements are not Setting Information Free. The Lost History and Reinvigorated Debate over Cross-Border Data Flows, Human Rights and National Security, World Trade Review, April.
 2. Agrawal D.R., Fox W.F., 2016, Taxes in an E-Commerce Generation, CESifo Working Paper Series, no. 6050.
 3. Bhagwati J.N., Krishana P., Panagariya A (eds.), 2016, The World Trade System. Trends and Challenges, MIT Press.
 4. Bieron B., Ahmed U., 2012, Regulating E-commerce through International Policy. Understanding the International Trade Law Issues of E-commerce, Journal of World Trade, vol. 46, issue 3.
 5. Chander A., Le U.P., 2014, Breaking the Web. Data Localization vs. the Global Internet, Working Paper 2014-1, California International Law Center.
 6. Chen J., Smekal C., 2009, Should the WTO deal with e-trade taxation issues?, Progress in Development Studies, vol. 9, issue 4.
 7. Council of the EU, 2017, VAT w e-handlu. Nowe przepisy, komunikat prasowy 734/17, 5.12.2017.
 8. Deese D. (ed.), 2014, Handbook of the International Political Economy of Trade, Edward Elgar.
 9. DHL, 2016, The 21st Century Spice Trade a Guide to The Cross-Border E-Commerce Opportunity. A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity.
 10. ECIPE, 2013, The Economic Importance of Getting Data Protection Right. Protecting Privacy, Transmitting Data, Moving Commerce, European Centre for International Political Eco- nomy for the U.S. Chamber of Commerce, Brussels.
 11. ECIPE, 2014, The Costs of Data Localisation. Friendly Fire on Economic Recovery.
 12. Erixon F., Hindley B., Lee-Makiyama H., 2009, Protectionism Online. Internet Censorship and International Trade Law, ECIPE Working Paper, no. 12.
 13. Greenwald G., MacAskill E., 2013, NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others, The Guardian, 7 June.
 14. Lindsay D., 2007, International Domain Name Law. ICANN and the UDRP, Hart Publishing.
 15. Manyika J., Lund S., Bughin J., Woetzel J., Stamenov K., Dhingra D., 2016, Digital globalization. The new era of global flows, McKinsey, Global Institute.
 16. Mishra N., 2017, International trade, Internet governance and the shaping of the digital economy, ARTNeT Working Paper Series, no. 168.
 17. National Board of Trade, 2011, Survey of e-commerce barriers within the EU, Kommerskollegium Sweden.
 18. National Board of Trade, 2012, E-commerce - New Opportunities, New Barriers A survey of e-commerce barriers in countries outside the EU, Kommerskollegium Sweden.
 19. OECD, 1999, Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce.
 20. OECD, 2015, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report.
 21. OECD, 2016, Consumer Protection in E-commerce. OECD Recommendation.
 22. OECD, 2017, Measuring digital trade. Towards a conceptual framework.
 23. Smith P.J., 2013, Global Trade Policy. Questions and Answers, Wiley-Blackwell.
 24. Talar S., 2017, Cross-border e-commerce - problemy identyfikacji i pomiaru, Współczesna Gospodarka, vol. 8, issue 3.
 25. UE, 1995, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.
 26. UE, 2014, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 84 z 20 marca 2014 r.
 27. UE, 2016a, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance).
 28. UE, 2016b, Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD).
 29. UNCTAD, 2016, Data protection regulations and international data flows. Implications for trade and development.
 30. UNCTAD, 2017, Consumer protection in electronic commerce. Note by the UNCTAD secretariat. WCO, 2008, The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as amended), http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/Instrument and Tools/Conventions/pf_revised_kyoto_conv/Kyoto_New [dostęp: 12.01.2018].
 31. WCO, 2014, Guidelines for the Immediate Release of Consignments by Customs.
 32. WCO, 2017a, Resolution of The Policy Commission of The World Customs Organization on The Guiding Principles for Cross-Border E-Commerce, Luxor, December. WCO, 2017b, WCO Study Report on Cross-Border E-Commerce, March.
 33. WCO, 2018, Cross-border E-commerce, http://www.wcoomd.org/Topics/Facilitation/ Activities and Programmes/Ecommerce [dostęp: 12.01.2018].
 34. WTO, 1998, Declaration on global electronic commerce, WT/MIN(98)/DEC/2.
 35. WTO, 2017a, Joint statement on Electronic Commerce, WT/MIN(17)/60, 13 December.
 36. WTO, 2017b, Ministerial Decision of 13 December 2017, Work Programme On Electronic Commerce, WT/MIN(17)/65, WT/L/1032, 18 December.
 37. Yuthayotin S., 2014, Access to Justice in Transnational B2C E-Commerce. A Multidimensional Analysis of Consumer Protection Mechanisms, Springer.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.013.9386
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu