BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bożek Wojciech (Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego)
Tytuł
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego i jego struktura
The Influence of Debt of Local Self-Government Units on Level of Public State Debt
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 41-52, tab., rys., bibl.27 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadłużenie
Local government, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: K39
Abstrakt
W opracowaniu omówiono zagadnienie zadłużenia podsektora samorządowego i jego udział w państwowym długu publicznym. Skupiono się przede wszystkim na zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego, prezentując teoretycznoprawne i statystyczne ujęcie tytułowych zagadnień oparte na obowiązujących przepisach prawa, poglądach wyrażonych w doktrynie oraz informacjach publikowanych przez Ministerstwo Finansów, jak również orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Podstawowym celem badawczym opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki jest udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w państwowym długu publicznym oraz jakie są przyczyny jego występowania i źródła pokrycia. Przeprowadzone badania, na podstawie o metod prawnoporównawczej, dogmatycznej i analitycznej, prowadzą do wniosku, że większość zadłużenia publicznego stanowi zadłużenie Skarbu Państwa, które jest ujmowany jako część zadłużenia rządowego, z kolei zadłużenie podsektora samorządowego stanowią przede wszystkim zobowiązania wynikające z deficytów tych jednostek, w tym powiązane z korzystaniem ze zwrotnych źródeł jego finansowania. Zadłużenie podsektora rządowego w ostatnim okresie istotnie wzrosło. Tymczasem jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, pomimo nałożenia na nie dodatkowych zadań publicznych w związku z realizowaniem programów socjalnych, zmniejszyły swoje zadłużenie o 3,7% w porównaniu do 2015 roku(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issue of debt of the local government units and its participation in public debt. The focus was primarily on the indebtedness of local government units, presenting theoretical and statistical issues of title issues based on current legislation, views expressed in doctrine and information published by the Ministry of Finance, as well as the case law of regional accounting chambers. The main research objective of the study is to answer the question of what is the share oflocal government debt in public debt and what is the reason for its occurrence and source of coverage. The studies conducted, based on a comparative, dogmatic and analytical method, lead to the conclusion that most public debt constitutes State Treasury debt, which is accounted for as part of government debt. The debt of the local government sector is primarily liabilities resulting from deficits of those entities. This is related to the use of returnable sources of its funding. The debt of the government sector in the recent period has increased significantly. Meanwhile, local government units in 2016, despite imposing additional public tasks, have reduced their debt by 3.7% compared to 2015.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożek, W. (2015). Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. [W:] W.M. Miemiec (red.), Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Dobrzyński, P. (2014). Prawne instrumenty ograniczające poziom zadłużenia JST. [W:] P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Gonet, W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 4. http://emerytura.gov.pl/wybor-ofezus/reforrna-ofe (19 .05.2017).
 5. Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
 6. Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
 7. Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Lexis Nexis.
 8. Mikos-Sitek, A. (2015). [W:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Ministerstwo Finansów (2017). Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw./2016. Biuletyn kwartalny. Warszawa, 31 marca. Pobrane z: www.mf.gov.pl (19.05.2017).
 10. Ofiarski, Z. (2010). Prawo finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Pietrewicz, M. (2010). Finanse publiczne. [W:] J. Ostaszewski (red.), Finanse. Warszawa: Difin.
 12. Salachna, J.M. (2012). Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego.
 13. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym. Gdańsk: ODDK.
 14. Salachna, J.M. (2014). Budżet i wieloletnia prognoza finansowa. Gdańsk: ODDK.
 15. Sawicka, K. Źródła finansowania deficytu budżetowego (2013). [W:] W. Miemiec, K Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
 16. Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Taxpress.
 17. Tyniewicki, M. (2013). Komentarz do art. 86 u.f.p, [W:] E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
 18. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2016 r., 9/I/2016, Legalis ill 1428686.
 19. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r., 14/40/2013, Legalis ill726170.
 20. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r., 4/6/2014, Legalis ill 950208.
 21. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 marca 2011 r., V/971/2011, Legalis ill 1231678.
 22. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2010 r., 44/2010, Legalis ill 248696.
 23. Ustawa z dnia 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. ill 78, poz. 483 ze zm. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. T.j. Dz.U. 2016, poz. 814 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa. T.j. Dz.U. 2016, poz. 486 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. T.j. Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.
 27. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, drnk sejmowy ill 2509. Pobrane z: www.sejm.gov.pl (19.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu