BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
Blended Financing in Public Sector in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 53-64, rys., tab., bibl.16 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H54, O22, R53
Abstrakt
Unia Europejska, w ramach prowadzonej polityki spójności, wyraża swoje poparcie dla rozwoju PPP, w tym także w formie dofinansowywania projektów PPP środkami z funduszy i programów unijnych. Takie projekty, zwane hybrydowymi, znajdują swoje odzwierciedlenie w wytycznych oraz dokumentach UE dotyczących realizacji programów operacyjnych. Polska jest również beneficjentem środków unijnych w ramach realizacji projektów hybrydowych. Mimo relatywnie niskiego rozwoju inicjatyw PPP celowe jest zbadanie skali projektów hybrydowych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do rodzajów infrastruktury oraz typów jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanego w realizację projektów reprezentujących podmioty publiczne w tych kontraktach. Badanie jest oparte na danych zawartych w bazie projektów PPP. Na polskim rynku PPP w latach 2009-2016 podpisano llO umów, razem z umowami koncesji, na ogólną sumę 5,6 mld złotych. Projekty hybrydowe, o łącznej wartości nieco ponad 3 mld zł, stanowiły ponad połowę (55,2%) wszystkich projektów PPP w Polsce w latach 2009-2016. W badanym okresie dofinansowano ze środków UE głównie projekty PPP dotyczące telekomunikacji oraz gospodarki odpadami. Największy udział w projektach hybrydowych miały miasta na prawach powiatu, a największe wartości przypadły w tej grupie na miasta wydzielone jako metropolie.(abstrakt oryginalny)

European Union, in frame of conducted cohesion politics, has expressed its support to PPP development, with co-financing PPP projects from funds and operational programs. Such projects, called blended projects, are reflected in guidelines and EU documentation connected to operational programs execution. Poland has been also a beneficiary of EU funds used to blended projects. Despite of a rather weak PPP development it is crucial to assess a scale of blended projects in Poland. Research is based on date inserted in PPP Platform publications. In 2009-2014 in Poland llO PPP agreements were sigued for total value of PLN 5,602 ml. A share of blended projects, of total value more than PLN 3,000 ml, was on level 55.2 per cent. Mainly there were projects connected to telecommunications and waste management sectors. The biggest share has belonged to towns on county law with the biggest values to projects provided by metropolis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z podpisanymi umowami 2009-2016 (2017). Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow _ppp.aspx (15.05.2017).
 2. EP EC list of EU grant/loan blended projects, EU funds in PP Ps'. Project stocktake and case studies, (2012). EPEC.
 3. Łukasik, G. (2011). Rola hybrydowych instrumentów finansowych w strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Problemy Zarządzania, 9 (34/2).
 4. Mikołajczyk, B. (2012). Finansowanie mezzanine europejskich MSP. Annales UMCS Sectio H Oeconomia, XLVI.
 5. Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe) (2015).
 6. Warszawa: Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 7. Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady (2010). Zadanie Jaspers 1 C. PricewaterhouseCoopers Egei.
 8. Proposal for Revenue Generating Operations (2012). Interinstitutional File 2011/0276 (COD). Council of the European Union.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ill 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) ill 1083/2006 (2017). Pobrane z: http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL!TXT /?uri=CELEX:32013Rl 303 (15.05.2017).
 10. Ustawa z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. ill 19, poz. 100, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 11lipca2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. poz. 1146 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty lub usługi, Dz.U. 2015, poz. 113 z późn. zm. Węcławski, J. (2006). Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw. [W:] P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 13. Węcławski, J. (2010). Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa. Annales UMCS Sectio H: Oeconomia, 2 (XLIV), 749.
 14. Wrońska-Bukalska, E. (2014). Hybrydowe źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 843-851.
 15. Wytyczne do obliczenia publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych dla celów dodatkowości (2006). Dokument ill 3 Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Bruksela.
 16. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (2017). Pobrane z: www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/ wytyczne (15.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu