BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślukowski Maciej (Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych
Importance of the Market Economy Investor Principle in Assessment of Public Investment Efficiency
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 65-76, tab., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Inwestor finansowy, Pomoc publiczna, Efektywność, Inwestycje publiczne
Financial investor, Public aid, Effectiveness, Public investment
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H3, H54, H84
Abstrakt
Test prywatnego inwestora (TPI) wykorzystywany jest do oceny, czy inwestycja publiczna stanowi pomoc publiczną. Wystąpienie takiej pomocy ma istotne znaczenie dla powodzenia inwestycji, gdyż może ją w całości lub w znacznej części zakwestionować. W Polsce TPI nadal jest słabo rozpoznany. W artykule przedstawiono koncepcję oraz możliwości zastosowania TPI w ocenie efektywności inwestycji publicznych. TPI może być uniwersalnym i efektywnym narzędziem przydatnym w szczególności do oceny dokapitalizowania szeroko rozumianych przedsiębiorstw pod kątem naruszenia konkurencji rynkowej. W artykule wskazano również zastrzeżenia kierowane wobec TPI.(abstrakt oryginalny)

The Market Economy Investor Principle (MEIP) is applied to assess if the public investment becomes public aid. Such assistance is essential for the success of the investment as it can completely or partially contest it. In Poland MEIP is still poorly recognized. The paper presents the concept and possibilities of using MEIP in assessing the effectiveness of public investment. The MEIP can be a versatile and effective tool especially useful for assessing the recapitalization of the broadly understood companies in terms of the market competition distortion. The paper also mentions the objections to MEIP.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission (2014). Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107 (1) TFEU.
 2. Cyndecka, M.A. (2013). O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopuszczalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (6), 190-214.
 3. Directive 2004/18/EC of The European Parliament and of The Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, OJ L 134/114.
 4. http ://ee .euro pa. eu/competition/consultations/2014 _state_ aid_ notion/draft _guidance _pl. pdf. (22.05.2018).
 5. Karim, M.R. (2014 ). The EU Market Economy Investor Principle: A Good Paradigm? Social Science Research Network, 1-30. Pobrane z: https://ssm.com/abstract=2498873 (22.05.2018).
 6. Kavanagh, J., Niels, G., Pilsbury, S. (2011). The market economy investor: an economic role model for assessing State aid. [W:] E. Szyszczak (red.), Research Handbook on European State Aid Law. Cheltenham i Northampton: Edward Elgar.
 7. Komisja (1984). Stosowanie artykułów 92 i 93 Traktatu EWG do udziałów władz publicznych. Biuletyn KE, 9-1984.
 8. Komisja (1993). Komunikat Komisji skierowany do państw członkowskich: Stosowanie Artykułów 92 i 93 Traktatu WE oraz Artykułu 5 Dyrektywy Komisji 801723/EEC do przedsiębiorstw publicznych w sektorze wytwórczym. DzUrz C 307, 13.11.1993.
 9. Komisja (2008). Vademecum. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, wrzesień, s. 8-11.
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. L 352, 24.12.2013.
 11. Slocock, B. (2002). The Market Economy Investor Principle. Competition Policy Newsletter 2002, 2, 23-26.
 12. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej FUE, Dz.Urz. C 326, 26.10.2012.
 13. UOKiK (2009). Pomoc publiczna. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu