BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rynek pracy osób młodych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020
The Impact of EU Funds in the Labour Market for Young People on the Example of the West Pomerania Province in the Financial Perspective 2014-2020
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 89-102, tab., rys., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Rynek pracy, Bezrobocie, Młodzież
EU funds, Labour market, Unemployment, Youth
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL:J08, J13, J14, J64, E22, E24
Abstrakt
Osoby młode należą do grup defaworyzowanych na rynku pracy, dlatego wsparcie tych grup wyrasta z tradycji walki o równość oraz rozwój cywilizacyjny. Celem artykułu jest więc przedstawienie sytuacji osób młodych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniopomorskiego, oraz próba określenia wpływu funduszy europejskich na rynek pracy osób młodych w tymże województwie. Na wstępie scharakteryzowano rynek pracy osób młodych w województwie zachodniopomorskim. Dla lepszego zobrazowania posłużono się współczynnikiem aktywności zawodowej, wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia. Przedmiotem kolejnej części były fundusze Unii Europejskiej przeznaczone dla osób młodych na przykładzie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono poddziałania zrealizowane do tej pory w tym programie. Część końcową stanowią ważniejsze wnioski wynikające z rozważań.(abstrakt oryginalny)

The young people are part of the disadvantaged groups on the labour market, so support for these groups on the labour market grows from the tradition of fighting for equality and civilization development. The aim of the discussion is therefore to present a the situation of young people on the labour market, ze with particular emphasis on the West Pomeranian labour market and attempt to preliminary verification of EU funds for the 2014-2020 period on the labour market of young people in the voivodeship. At the outset, it contains discussion of in the labour market for young people on the example of the West Pomerania province. To better illustrate, it was used activity rate, employment rate and unemployment rate. The subject of the next part of the was European Union funds addressed to young people with particular emphasis on the Operational Progranune Knowledge Education Development 2014-2020 for West Pomerania voivodship. Therefore it was decided to present the existing sub-measures of these programs. End portion are the major conclusions from the discussion.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drela, K. (2016). Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 123-136.
  2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017). Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2016 roku. Warszawa: Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki.
  3. Podnieś swoje kompetencje, znajdź pracę, załóż własną firmę. Pobrano z: https://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/strony/skorzystaj/podnies-swoje-kompetencje-znajdz-prace-zaloz-wlasna- -firme (27.06.2017).
  4. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską. Pobrano z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/program-wiedza-edukacja-rozwoj- 2014-2020-zatwierdzony-przez-komisje-europejska (2014).
  5. Przewoda, A. (2017). Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 rok. Szczecin: WUP, materiały prezentowane dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy WZ.
  6. Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2016, poz. 645, z późn. zm.
  7. WUP (2016). Stan wdrażania PO WER. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim. Pobrano z: https://www.wup.pl/pl/fundusze- europejskie/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/stan-wdraania-po-wer (27.06.2017).
  8. WUP (2017). Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Pobrano z: https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/analizy-iopracowania/ 2016-rok (27.06.2017).
  9. Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób do 30. roku życia (2012). Załącznik nr III do Programu "Młodzi na rynku pracy", Warszawa: MPiPS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu