BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), Wankiewicz Bogdan (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020
The Local Government Contract as a New Instrument of Integrated Investments Relevant to the Self-Government Unit Development of the West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 153-164, rys., tab., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Inwestycje, Rozwój lokalny
Local government, Investment, Local development
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: H72, H63, H62
Abstrakt
Na samorządach spoczywa odpowiedzialność za pobudzanie i kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Samorządy terytorialne we współpracy z przedsiębiorcami, sektorem edukacji i nauki, a także organizacji pozarządowych w ramach negocjowanego narzędzia stały się ważnymi podmiotami w planowaniu i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć istotnych dla rozwoju lokalnych samorządów. Ścisła współpraca pomiędzy samorządami wszystkich szczebli umożliwi efektywną dystrybucję funduszy europejskich w ramach projektu RPO na lata 2014-2020. Ideą kontraktu samorządowego jest koncentracja terytorialna interwencji i zasobów wokół przedsięwzięć progospodarczych. Oznacza to, że zaplanowane w kontraktach projekty priorytetowe realizowane przez samorządy powinny być spójne z projektami realizowanymi przez przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe.(abstrakt oryginalny)

It is the local authorities responsibility to boost and shape the local and regional development. The local govermnent units in cooperation with entrepreneurs, the education sector and non-governmental organisations in the negotiated instrument became an important players of planning and implementation of integrated projects relevant to self-government development. The close cooperation between the local authorities at every level should enable to distribute the European funds within the 2014-2020 RPO project. The idea of the local government contract is a territorial concentration of interventions and resources in pro-economic undertakings. This means that the priority projects carried out by.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. EFSI (Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne) (2014). Zbiór aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014- 2020. Warszawa: MIR.
  2. Kogut-Jaworska, M. (2017). Nowe instrumenty finansowania współpracy między samorządami w ramach programowania i realizacji polityki regionalnej w latach 2014-2020. [W:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 478, 238-247.
  3. Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: PLACET.
  4. RPO (2015). Nabory 2015 nowe szanse. Biuletyn Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, 1 (19). Pobrane z: www.rpo.wzp.pl (5.07.2017).
  5. Sadowska, B. (2012). Outsourcing usług komunalnych jako element nowego zarządzania publicznego jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe, 724, Ekonomiczne Problemy Usług, 97, 157-167.
  6. Stawasz, D., Wiśniewska, M. (2015). Ogólna charakterystyka innowacyjnego zarządzania na poziomie lokalnym. [W:] Wykorzystanie koncepcji Living Lab w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego (s. 8-18). Łódź: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
  7. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (2013). Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Szczecin: Wydział Zarządzania Strategicznego.
  8. Wankiewicz, B. (2016). Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej. [W:] G. Wolska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne (s. 143-155). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  9. Wymiar terytorialny SOR (2017). Pobrane z: http://www.wzs.wzp.pl/kontrakty-samorzadowe (5.07.2017).
  10. Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (2013). Pobrane z: http://www. rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/12_zalozenia_do_kontraktu_samorzadowego_w_ramach_ rpo_wz_2014-2020.pdf (5.07.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu