BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ofiarska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji)
Tytuł
Gminy i spółki gminne w rządowym programie popierania budownictwa mieszkaniowego
Municipalities and Municipal Companies in the Government Housing Development Programme
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 191-203, bibl.27 poz.
Słowa kluczowe
Spółki, Gmina, Mieszkania komunalne, Najem mieszkań
Companies, District, Municipal housing, Flats rental
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: K23, H79, G21
Abstrakt
Od końca 2015 roku realizowany jest ośmioletni rządowy program wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, ukierunkowany na wzrost liczby lokali mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem. O zwrotne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, udzielane w ramach tego programu przez Bauk Gospodarstwa Krajowego, mogą ubiegać się spółki gminne. Istotą programu jest stosowanie preferencji polegających na dokonywaniu dopłat do różnicy w wysokości oprocentowania (udzielonego kredytu lub wyemitowanych obligacji), wynikającej z porównania stopy rynkowej i stopy preferencyjnej. Udział gminy w tym programie polega na ograniczonej partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. W ten sposób gminy, również poprzez spółki gminne, mogą realizować zadania własne w sferze komunalnego budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza zaspokajać potrzeby mieszkaniowe osób o niskich dochodach oraz rodzin wielodzietnych. Skuteczność tego programu powinna być oceniana nie tylko pod kątem efektów ekonomicznych, ale również społecznych.(abstrakt oryginalny)

Since late 2015, an eight-year long large-scale govermnent scheme to support affordable housing development, and in particular to supply people with the build-to-rent flats, is being implemented. Municipal companies are among the entities that can apply for returnable funding of their investment and construction ventures provided under the Programme by Bank Gospodarstwa Krajowego (National Economy Bank). The essence of the Programme is to provide interest-rate subsidies (with regard to the loan granted or govermnent bonds emitted), with the amount of subsidy estimated as the difference between market interest rate and preferential interest rate. The municipal-ity's involvement in the Programme takes form of the so-called limited participation in the costs of investment and construction projects. In this way, acting through municipal companies, municipalities can pursue their own objectives in terms of public housing, and in particular, address the housing needs of low-income families and families with several children. Undoubtedly, the effectiveness of this Programme should be assessed not only in terms of economic results, but also its social impact.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czech, T. (2014). Wypowiedzenie umowy kredytu przez kredytodawcę. Monitor Prawa Bankowego, 12, 18-43.
 2. Jagoda, J., Łobos-Kotowska, D., Stańko, M. (2008). Gospodarka mieniem komunalnym. Warszawa: Wyd. LexisNexis.
 3. Kociszewska, J. (2002). Krajowy Fundusz Mieszkaniowy a deficyt mieszkaniowy. Kontrola Państwowa, 5, 87-97.
 4. Oferta BGK - wsparcie społecznego budownictwa czynszowego. Pobrane z: https//www.bgk.pl (18.05.2017).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.10.2015 w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania. Dz.U. 2015, poz. 1720.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885, z późn. zm.
 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) z 7.06.2016. Dz.Urz. UE.C 2016, nr 202, s. 47.
 8. Ustawa budżetowa na rok 2016 z 25.02.2016 r. Dz.U. poz. 278, z późn. zm.
 9. Ustawa budżetowa na rok 2017 z 16.12.2016 r. Dz.U. poz. 108, z późn. zm.
 10. Ustawa z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1582.
 11. Ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dz.U. 2016, poz. 555, z późn. zm.
 12. Ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej. Dz.U. 2017, poz. 827.
 13. Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali. Dz.U. 2015, poz. 1892, z późn. zm.
 14. Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dz.U 2017, poz. 79, z późn. zm.
 15. Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1870, z późn. zm.
 16. Ustawa z 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dz.U. 2015, poz. 1865, z późn. zm.
 17. Ustawa z 5.12.2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Dz.U. 2017, poz. 650.
 18. Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446, z późn. zm.
 19. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3586 Sejmu RP VII kadencji, s. 1-47.
 20. Wojciechowski, E. (2012). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 21. Wyrok NSA z 14.03.2014. II GSK 80/13, Legalis nr 908786.
 22. Wyrok NSA z 9.02.2011. II OSK 2502/10, Legalis nr 353952.
 23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 30.08.2016. V ACa 21/16, Legalis nr 1575793.
 24. Wyrok WSA w Gliwicach z 18.02.2015. IV SA/GI 503/14, Legalis nr 1197282.
 25. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29.06.2007. II SA/Go 243/07, Legalis nr 160794.
 26. Zdebel, M. (2007). Zdolność kredytowa a zakres swobody nawiązywania stosunków kredytowych z bankami. Radca Prawny, 1, 58-66.
 27. Żelazna, A. (2016). Samodzielność lokalu w świetle przepisów ustawy o własności lokali - wybrane zagadnienia. Nieruchomości, 12, 43-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu