BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowska Beata (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
Risk in The Local Government Sub-Sector, As Part of Management Control
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 229-243, rys., tab., bibl.21 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Rejestr ryzyka, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza
Risk, Risk register, Local government, Management control
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: D81, H83
Abstrakt
Zjawisko niepewności i ryzyka towarzyszy wszystkim działaniom i procesom podejmowanym przez człowieka od początku istnienia cywilizacji. Zagadnienia dotyczące ryzyka stanowią przedmiot szczegółowych badań naukowych. W jednostkach samorządu terytorialnego problematyka występowania ryzyka szczególnie widoczna jest w zakresie dysponowania środkami publicznymi oraz efektywnym i skutecznym realizowaniu zadań publicznych. Ryzyko stanowi element kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Celem badawczym pracy jest klasyfikacja ryzyka, określenie procedur i polityki zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda opisowa, analiza aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)

The phenomenon of uncertainty and risk accompanies all the actions and processes undertaken by mankind since the beginning of civilization. Risk issues are the subject of detailed research. In the local government sub-sector, the problem of risk is particularly visible in terms of the availability of public funds and the efficiency and effectiveness of public tasks. Risk is part of management control in the public sector. The purpose of the article is to classify risks, define risk management procedures and policies in the subsystem. Literature of the subject and legal acts were used to complete the research task.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak, J. (2005). Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej. [W:] W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 2. Gawroński, H. (2011). Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] W. Goldau, I. Seredocha (red.), Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie - uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.
 3. Jastrzębska, M. (2012). Polityka zarzadzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego - zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 727. Ekonomiczne Problemy Usług, 100, 93-104.
 4. Kańduła, S., Przybylska, J. (2008). Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 5. Kisiel, W. (2003). Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 6. Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa: CeDeWu.
 7. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze sprost. i zm.
 8. Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2002). Finanse samorządu terytorialnego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 9. Kujawa, M. (2010). Kontrola zarządcza i rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej. [W:] J. Przybylska (red.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Warszawa: CeDeWu.
 10. Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. Warszawa: Difin.
 11. Olejniczak-Szałowska, E. (2000). Formy demokracji bezpośredniej w polskim modelu samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane). [W:] S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 12. Ronka-Chmielowiec, W. (red.) (2000). Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 13. Szaja, M. (2014). Współpraca międzygminna w zakresie kształtowania polityk przestrzennych gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomiczne Problemy Usług, 115.
 14. Szypliński, M. (2006). Organizacja, zadanie i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora".
 15. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 16. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. nr 16, poz. 95.
 17. Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer Sp. z o.o.
 18. Załącznik do zarządzenia nr 2608/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 lipca 2012 r. Załącznik nr 1 do procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Pobrane z: www.bip.radom.pl (18.05.2017).
 19. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem. Pobrane z: www. bip.aleksandrowkujawski.pl (18.05.2017).
 20. Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013 r. Pobrane z: www.bip.chynow. pl (18.05.2017).
 21. Zioło, M. (2011). Ryzyko w działalności podmiotów publicznych w proces zarządzania nim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 682. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 306-317.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu