BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki Instytut Finansów Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego)
Tytuł
Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi
Use of Financial Analyzing in Local Government Units for the Need for Revitalization as Exemplified
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 129, s. 257-268, tab., bibl.21 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Finanse, Gmina, Analiza finansowa
Revitalization, Finance, District, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: F63, F65, H76, R12, R58
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Jednym z elementów działalności samorządu terytorialnego jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych polegająca na odbudowie zdegradowanej tkanki miejskiej. Artykuł poświęcony został ocenie kondycji finansowej samorządu terytorialnego z punktu widzenia możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Do oceny sytuacji finansowej z punktu widzenia możliwości realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wykorzystano wskaźniki zaliczane do grup wskaźników: budżetowych, na jednego mieszkańca, według tytułów dłużnych oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Zastosowane metody badawcze opierały się, oprócz studiów literaturowych, na analizie poszczególnych grup wskaźników. W tym celu wykorzystano informacje finansowe zawarte w budżecie miasta Łodzi, w sprawozdaniach z jego wykonania w latach 2011-2015, Wieloletniej Prognozie Finansowej za lata 2016-2017 oraz informacje uzyskane z Urzędu Miasta Łodzi dotyczące realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że analiza wskaźnikowa jest istotnym narzędziem ułatwiającym nie tylko sprawne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, ale jej wykorzystanie w znaczny sposób może przyczynić się efektywniejszego wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.(abstrakt oryginalny)

One of the activities of local government unit is the implementation of revitalization projects consisting in the reconstruction of degraded urban tissue. The paper is devoted to assessing the financial condition of local government unit from the point of view of the possibility of finalizing rehabilitation projects on the example of the city of. Łódź The indicators included in the groups of indicators: budget, per capita, debt and investment attractiveness were used to assess the financial situation. The applied research methods were based on the literature on individual groups of indicators in addition to literature studies. To this end, financial information included in the budget of the city of Łódź was used, in the reports on its implementation in 2011-2015, the Multiannual Financial Forecast for the years 2016-2017 and the information obtained from the City of Łódź concerning the revitalization projects. The results of the survey indicate that indicator analysis is an important tool in facilitating not only efficient management in local government units. But its use in a significant way can contribute to the more effective use of public funds devoted to revitalization projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji. Raport. Dyspersja, badania społeczne i ewaluacja (2016), Instytut Rozwoju Miast, Centrum Wiedzy Rewitalizacji.
 2. Brzozowska, K. (2013). Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 794, Ekonomiczne Problemy Usług.
 3. Budżet Łodzi na 2016 rok uchwalony. Miasto wyda 3,56 mld zł (2017). Pobrane z: http://www.dzienniklodzki. pl/artykul/9242577,budzet-lodzi-na-2016-rok-uchwalony-miasto-wyda-356-mld- -zl,id,t.html.
 4. Co to jest rewitalizacja? Pobrane z: http://expo2022.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja (20.05.2017).
 5. Dlaczego rewitalizacja? Pobrane z: http://expo2022.uml.lodz.pl/rewitalizacja/dlaczego-rewitalizacja (20.05.2017).
 6. Filipiak, B. (2014). Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym - wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
 7. Filipiak, B., Dylewski, M. (2003). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wybrane problemy teorii i praktyki. Szczecin: WSAP.
 8. Filipiak, B., Dylewski, M., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: MUNICIPIUM S.A.
 9. Herbst, K. (2015). Partycypacja w rewitalizacji. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Batorego. Pobrane z: http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/ uploads/2015/08/partycypacja_w_rewitalizacji.pdf (22.05.2017).
 10. http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/21-7-mln-zl-na-rewitalizacje-lodzi-w-2016-,75502. html (19.05.2017).
 11. Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Pobrane z: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_ Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf (23.05.2017).
 12. Łódź testuje rewitalizację. Pobrane z: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21252922,testowanie- -rewitalizacji-lodzi-4-5-mln-zl-na-pilotazowy-program.html (22.05.2017).
 13. Nowe oblicze Łodzi. Pobrane z: http://www.propertynews.pl/biura/nowe-oblicze-lodzi,54406. html (23.05.2017).
 14. Program Rewitalizacji Łodzi 2026+, Gminny Program Rewitalizacji. Pobrane z: https://wuplodz. praca.gov.pl/documents/1135458/1462240/Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi ( 28 września 2016)/e1e3de39-31d- 5-42f4-9bc4-b19b8be0bd08?t=1481885513831 (23.05.2017).
 15. Rewitalizacja - Przewodnik po łódzkim centrum wiedzy (2014). Łódź: Urząd Miasta Łodzi.
 16. Ryszko, A. (2012). Analiza możliwości finansowania rewitalizacji terenów przekształconych antropogenicznie na obszarach górniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 62 (1875).
 17. Ślebocka, M. (2016). Rola i znaczenie PPP w finansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 437.
 18. Ślebocka, M., Tylman, A. (2016). Krajowa Polityka Miejska a finansowanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Finanse i Prawo Finansowe, Journal of Finance and Financial Law, III (2), 141-143.
 19. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z 2016 r. poz. 1020, 1250.
 20. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013 (2014). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/ 766655/3037055/I-II_Wsk+2011-2013_opis.pdf (19.05.2017).
 21. Zarząd komisaryczny w Ostrowicach? (2015). Pobrano z: http://drawskopomorskie.com/index. php/region/item/935-zarzad-komisaryczny-w-ostrowicach (22.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.129-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu