BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie usług transportowych w bilansie płatniczym Polski na tle tendencji w międzynarodowej wymianie handlowej
Importance of Transport Services in the Polish Balance of Payments Against the Background of Trends in International Trade
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 272-285, bibliogr. 17 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Bilans płatniczy, Handel zagraniczny, Handel międzynarodowy, Handel usługami, Usługi transportowe
Balance of payments, Foreign trade, International trade, Services trade, Transport services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F10, F19, F40, F60
summ., streszcz.
Abstrakt
Ze względu na wzrost znaczenia usług w gospodarce podjęto się zbadania wielkości i struktury światowych obrotów usługami oraz ich udziału w bilansie płatniczym Polski. Szczególną uwagę zwrócono na eksport i import usług transportowych. Celem artykułu było wykazanie znaczenia usług transportowych w polskim handlu zagranicznym. Aby go osiągnąć, przeprowadzono analizę danych statystycznych dotyczących handlu światowego oraz statystyk polskiego bilansu płatniczego. Poza tym posłużono się metodami opisowymi (analiza literatury przedmiotu) oraz ogólnymi metodami badawczymi i zasadami racjonalnego rozumowania. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, iż zarówno w handlu światowym, jak i w polskim handlu zagranicznym wzrasta udział obrotów usługami, przy czym udział usług w obrotach polskiego handlu zagranicznego jest o kilka punktów procentowych niższy niż średnio na świecie. Wykazano również, iż w przeciwieństwie do tendencji w handlu światowym, w Polsce następuje wzrost eksportu i importu usług transportowych. Bilans usług transportowych w polskim bilansie płatniczym jest dodatni, przy czym w największym stopniu przyczynia się do tego nadwyżka eksportu nad importem usług transportu samochodowego. Świadczy to o wysokiej konkurencyjności polskiego transportu samochodowego.(abstrakt oryginalny)

The paper examines the size and structure of global trade in services and their share in Poland's balance of payments. Particular attention was paid to export and import of transport services. The main purpose of the paper was to prove the importance of transport services in Polish foreign trade. Statistical data on Polish and world trade were analysed to achieve this goal. In addition, descriptive methods (analysis of literature) as well as general research methods and principles of scientific reasoning were used. The conducted research allowed to state that both in world trade and in Polish foreign trade the share of services increases, while the share of services in the Polish foreign trade turnover is by a few percent lower than the world average. It was also indicated that, in contrast to the trends in world trade, there was an increase in export and import of transport services in Poland. The balance of transport services in the Polish balance of payments is positive. The surplus of export over the import of road transport services constitutes a major contribution to the good result. This proves that Polish road transport is highly competitive.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brülhart M., 2009, An Account of Global Intra-industry Trade 1962-2006, The World Economy, vol. 32, issue 3.
 2. EUROSTAT, 2017a, Międzynarodowy handel towarami, Statistics Explained, http://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/pl [dostęp: 10.02.2018].
 3. EUROSTAT, 2017b, Road freight transport by journey characteristics, Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_ by_journey_characteristics [dostęp: 22.02.2018].
 4. GUS, 2011-2017, Roczniki statystyczne handlu zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 5. Jaszczyński M., 2016, Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, t. 23.
 6. Koźlak A., 2010, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. NBP, 2018a, Słownik, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/bilans-platniczy [dostęp: 22.02.2018].
 8. NBP, 2018b, Statystyka bilansu płatniczego, Bilans płatniczy - dane kwartalne, http://www.nbp. pl/statystyka/bilans_platniczy/bop_q_pln.xlsx [dostęp: 22.02.2018].
 9. NBP, 2018c, Statystyka bilansu płatniczego, Bilans płatniczy - dane roczne, http://www.nbp.pl/statystyka/bilans_platniczy/bop_y.xlsx [dostęp: 22.02.2018].
 10. Nowosielski T., 2011, Funkcjonowanie transportu morskiego w warunkach globalizacji, Współczesna Gospodarka, vol. 2, issue 1.
 11. Pawlas I., 2017, Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2006-2015, [w:] Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, red. M. Maciejewski, K. Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 12. Rogaczewski R., 2017, Wybrane aspekty handlu międzynarodowego na przykładzie Polski i Niemiec, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, vol. 44, no. 2.
 13. Rudnicka M., 2013, Globalne tendencje w handlu usługami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 315.
 14. Rynarzewski T. (red.), 2004, Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. UNCTAD, 2017, Review of maritime transport 2017, New York - Geneva. UNCTADSTAT, 2018, http://unctadstat.unctad.org [dostęp: 20.02.2018].
 16. WTO, 2011, International Trade Statistics 2011, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_toc_e.htm [dostęp: 20.02.2018].
 17. WTO, 2018, Statistics database, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E [dostęp: 20.02.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.019.9392
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu