BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszczuk Wojciech (Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland), Delnicki Maciej (Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland)
Tytuł
Spatial Policy of Selected Communes in Vicinity of Warsaw in Scope of Land Consolidation Areas and Secondary Land Property Divisions
Polityka przestrzenna wybranych gmin podwarszawskich w zakresie obszarów scaleń i wtórnych podziałów nieruchomości
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2018, nr 12/4, s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Wycena nieruchomości
Ground real estate, Real estate valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza dokumentów planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - w kontekście regulacji związanych z podziałami na działki budowlane. Analiza została przeprowadzona na przykładzie wybranych gmin podwarszawskich, a ocenie poddano dokumenty planistyczne uchwalone w latach 1995-2016. Przedmiotowa analiza wykazała, że kwestia scaleń i wtórnych podziałów jest wręcz pomijana w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Również w planach miejscowych wyjątkowo dokonuje się korekty istniejących parametrów działek. W większości są one adaptowane nawet gdy są nieodpowiednie (np. zbyt wąskie) do zabudowy. W gestii właścicieli pozostawia się sposób podziału nieruchomości, łącznie z wewnętrzną obsługą komunikacyjną. Wprowadzane zasady podziału terenów na działki budowlane mają przeważnie charakter postulatów. Jedynym powszechnie występującym ustaleniem planistycznym jest minimalna powierzchnia działki budowlanej. Brak regulacji planistycznych lub znaczy stopień ich ogólności w danym zakresie może prowadzić do tworzenia wadliwych struktur przestrzennych, kosztochłonnych w ewentualnym przyszłym procesie poprawy standardów użytkowych. Na analizowanych obszarach występują nie tylko pojedyncze kwartały zagospodarowane w ten sposób, ale nawet całe rejony, pocięte siatką długich i zbyt wąskich ulic, obsługujących działki trudne do prawidłowego zabudowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to analyze planning documents - a study of the preconditions and guidelines of spatial development of communes and local spatial development plans - in the context of regulations related to the division into building plots. The analysis was carried out on the examples of selected communes near Warsaw, and planning documents from the years of 1995-2016 were evaluated. This analysis has shown that the issue of land consolidation and the secondary divisions of plots is omitted in studies of the preconditions and guidelines of spatial development. Only exceptionally adjustments are made to the existing parcel divisions in the local plans. Most of them are adapted even when they are not suitable for new functions. It is up to the owners of the properties to make their way of sharing, including internal communication. The rules for the division of land into building plots are mostly in the form of postulates. The minimum plot area was established by a single planning regulation. The minimization or lack of planning regulations in this subject may lead to defective spatial structures, costly in the eventual future process of improving utility standards. There are - on analyzed areas - not only individual plots developed in this way but even entire quarters, cut by a grid of long and narrow streets, serving plots that are difficult to be properly built. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami [Act of 21 August 1997 on real estate management]. Consolidated text: Dz.U. 2016, poz. 2147, with amendments.
 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Act of 27 March 2003 on spatial planning and development]. Consolidated text: Dz.U. 2016, poz. 778, with amendments.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [Act of 7 July 1994 on spatial development]. Consolidated text: Dz.U. 1999, nr 15, poz. 139, with amendments.
 4. Dzienniki Urzędowe Województwa Warszawskiego 1995-1998 [Official Journals of the Warsaw Voivodeship 1995-1998]. Wojewoda Warszawski.
 5. Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego 1999-2016 [Official Journals of the Warsaw Voivodeship 1999-2016]. Wojewoda Mazowiecki.
 6. Zmiana Studium UiKZP Miasta Otwocka [Change of study of preconditions and guidelines of spatial development of the Otwock city]. Uchwała Nr LII/540/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 10.06.2014 r.
 7. Studium UiKZP Miasta Ząbki [Study of preconditions and guidelines of spatial development of the Ząbki city]. Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26.04.2011 r.
 8. Studium UiKZP Miasta Marki [Study of preconditions and guidelines of spatial development of the Marki city]. Uchwała Nr XXXI/226/2012 Rady Miasta Marki z dnia 24.10.2012 r.
 9. Zmiana UiKZP Miasta Zielonka [Change of study of preconditions and guidelines of spatial development of the Zielonka city]. Uchwała Nr XVII/145/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 7.02.2008 r.
 10. Zmiana Studium UiKZP Miasta Kobyłka [Change of study of preconditions and guidelines of spatial development of the Kobyłka city]. Uchwała Nr XXVI/224/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10.10.2016 r.
 11. Zmiana Studium UiKZP Gminy Wołomin [Change of study of preconditions and guidelines of spatial development of the Wołomin Commune]. Uchwała Nr VIII-95/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14.10.2011 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Regulation of the Minister of Infrastructure of 26 August 2003 on the required scope of the draft of the local spatial development plan] Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1587.
 13. MPZP miasta Józefowa obszaru "Kolonia Błota" [Local spatial development plan of the Józefów city for "Kolonia Błota" area]. Uchwała Nr 426/IV/2005 Rady Miasta Józefowa z dnia 29.07.2005 r.
 14. MPZP miasta Sulejówek dla kompleksu działek o numerach ewidencyjnych: 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4 w obrębie 63, w granicach ich własności [Local spatial development plan of the Sulejówek city for a complex of plots with registration numbers: 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 56/6, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4 in 63 precinct]. Uchwała Nr 443/L/02 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24.05.2002 r.
 15. MPZP części miasta Sulejówka [Local spatial development plan for a part of the Sulejówek city]. Uchwała Nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26.06.2008 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2018.12.4.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu