BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiewska Barbara (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gębska Monika (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Stefańczyk Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Animal Welfare as One of the Criterion Determining Polish Consumers' Decisions Regarding Their Purchase of Meat
Dobrostan zwierząt jako kryterium kształtujące decyzje polskich konsumentów w zakresie zakupu mięsa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 13-21, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Mięso, Hodowla zwierząt, Decyzje konsumenckie, Badania empiryczne, Konsument
Meat, Animal husbandry, Consumer decision, Empirical researches, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie czynników różnicujących decyzje konsumentów w zakresie zakupów mięsa pochodzącego od zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu. Źródłem materiałów do analiz były opracowania oraz raporty Komisji Europejskiej, literatura przedmiotu. Badania własne zrealizowano wśród konsumentów, wykorzystując kwestionariusz wywiadu (metoda PAPI). Badania dotyczyły zróżnicowania decyzji respondentów w zależności od takich ich cech, jak: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto, wieś) oraz poziom uzyskiwanego dochodu. Na podstawie testu χ2 uzyskano wynik wskazujący na występowanie zależności między wykształceniem, miejscem zamieszkania oraz dochodami konsumentów a ich decyzjami dotyczącymi zakupu mięsa zwierząt utrzymywanych w warunkach dobrostanu. Przeprowadzona analiza pozwoliła także na stwierdzenie, iż mniej niż 50% społeczeństwa w Polsce zetknęło się z pojęciem dobrostanu zwierząt. Najważniejszymi kryteriami wyboru kupowanych produktów były cena i łatwość przyrządzania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine factors influencing consumer decisions on the purchase of meat and find out how important in making the decisions is the criterion of animal welfare. The study was based on reports and other publications of the European Commission, literature review, as well as field research carried out among consumers, using an interview questionnaire (the PAPI method). The purpose of the research was to analyse diversity of customer buying habits, depending on such variables as their age, education, place of residence (urban or rural area) and the level of income. The results of the χ2 test prove that there are correlations between the education, place of residence and income of the respondents and their decisions to purchase meat from farms maintaining animal welfare. No correlations were found between the age of the respondents and their decisions to purchase meat from farms maintaining animal welfare. The findings also prove that less than 50% of the society of Poland has encountered the concept of animal welfare. The key criteria for decisions on the purchase of meat and meat products were the price and easy preparation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell, E., Norwood, B.F., Lusk, J.L. (2017). Are consumers wilfully ignorant about animal welfare? Animal Welfare, 26 (4), 399-402. https://doi.org/10.7120/09627286.26.4.399
 2. Bennett, R., Larson, D. (1996). Contingent valuation of the perceived benefits of farm animal welfare legislation: an exploratory survey. Journal of Agricultural Economics, 47 (1-4), 224-235. https://doi: 10.1111/j.1477- 9552.1996.tb00686.x
 3. Blandford, D., Bureau J.C., Fulponi, L., Henson, S. (2002). Potential Implications of Animal Welfare Concerns and Public Policies in Industrialized Countries for International Trade. Global Food Trade and Consumer Demand for Quality, 2, 77-99.
 4. Bougherara, D., Combris, P. (2009). Eco-labelled food products: what are consumers paying for? European Review of Agricultural Economics, 36 (3), 321-341.
 5. Brambell, F.W.R. (1965). Report of the technical committee to Enquire into the welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems. Her Majesty's Stationery Office; Reprinted 1967. Retrieved from: www. edepot.wur.nl/134379 [accessed: 20.02.2018].
 6. Broom, D.M. (1986). Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, 142 (6), 524-526.
 7. Brown, K.H., Hollingsworth, J. (2005). The food marketing institute and the national council of chain restaurants: Animal welfare and the retail industry in the United States of America, food retail industry and programme. Revue Scientifique et technique - Office International Des Epizooties, 24 (2), 655-681.
 8. Budzyńska, M. (2015). Współczesne zagadnienia w badaniach i nauczaniu dobrostanu zwierząt [Current issues in animal welfare research and education]. Wiadomości Zootechniczne, 53, 58-64.
 9. Cornish, A., Raubenheimer, D., McGreevy, P. (2016). What We Know about the Public's Level of Concern for Farm Animal Welfare in Food Production in Developed Countries. Animals (Basel). Animals, 6 (11), 74. https:// doi:10.3390/ani6110074
 10. Dawkins, M.S. (2008). The Science of Animal Suffering. https:// doi: 10.1111/j.1439-0310.2008.01557.x. Retrieved from: users.ox.ac.uk/abrg/papers/ dawkins/eth1557.pdf [accessed: 20.02.2018].
 11. Erian, I., Phillips, C.J.C. (2017). Public Understanding and Attitudes towards Meat Chicken Production and Relations to Consumption. Animals (Basel). MDPI Animal. https://doi:10.3390/ani7030020
 12. European Commission (2012). Communication from the commission to the European Parliament, the council and the European Economic and social committee on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015. COM(2012)06 final. Brussels.
 13. European Commission (2016). Special Eurobarometer 442. Report. Attitudes of Europeans towards Animal Welfare. European Commision. https://doi 10.2875/884639
 14. European Parliament (2017). Animal Welfare in the European Union. Study for the Peti Committee. Policy Department, Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Strasbourg. Retrieved from: www.europarl.europa. eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOLSTU( 2017)583114_EN.pdf [accessed: 20.01.2018].
 15. FAO (2009). The State of Food and Agriculture. Livestock in the balance. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Retrieved from: http:// www.fao.org/docrep /012/i0680e/i0680e.pdf [accessed: 10.03.2018].
 16. Gębska, M., Gołębiewska, B. (2016). The influence of enhancing broilers welfare on the environment. Sustainability of rural areas in practice. [In:] Conference proceedings from international scientific conference: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, 399-407.
 17. Gębska, M., Malak-Rawlikowska, A., Majewski, E., Rekiel, A. (2013). Ekonomiczne aspekty podnoszenia dobrostanu w tuczu trzody chlewnej [Economic aspects of enhancing animal welfare standards in fatteners' production]. Przegląd Hodowlany, 6, 5-7.
 18. Grandin, T. (2012). Auditing animal welfare and making practical improvements in beef-, pork- and sheepslaughter plants. Animal Welfare, 21 (S2), 29-34. https:// doi.org/10.7120/ 096272812X13353700593400
 19. Hansson, H., Lagerkvist, C.J. (2014). Defining and measuring farmers' attitudes to farm animal welfare. Animal Welfare, 23 (1), 47-56. https://doi.org/10.7120/096272 86.23.1.047
 20. Hughes, B.O., Duncan, I.H.J. (1988). Behavioural needs: can they be explained in terms of motivational models? Applied Animal Behaviour Science, 20, 352-355.
 21. Kjorstad, I. (2006). Norwegian country report Public opinion survey on farm animal welfare and consumption. The National Institute for Consumer Research SIFO, Norway.
 22. Kokocińska, A., Kaleta, T. (2016). Znaczenie etologii w naukach o dobrostanie zwierząt [The role of ethology in animal welfare]. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 12 (1), 49-62.
 23. Krupiński, J., Horbańczuk, J., Kołacz, R., Litwińczuk, Z., Niemiec, J., Zięcik A. (2011). Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochrona środowiska i dobrostanem zwierząt [Strategic directions for development of animal production as determined by social expectations, environmental protection and animal welfare]. Polish Journal of Agronomy, 7, 59-67.
 24. Lawrence, A.B., Newberry, R.C., Spinka, M. (2018). Positive welfare: What does it add to the debate over pig welfare? [In:] Advances in pig welfare, 415-444. https:// doi.org/10.1016/B978-0-08-101012-9.00014-9
 25. Malak-Rawlikowska, A., Gębska, M., Spaltabaka, E. (2010). Społeczne i prawne aspekty dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce [Social and legal aspects of upgrading dairy welfare norms in selected European countries and in Poland]. Roczniki Naukowe Rolnictwa Seria G, 97 (1), 28-42.
 26. Manteca, X., Mainau, E., Temple, D. (2012). What is animal welfare? The Farm Animal Welfare Fact Sheet, 1. Retrieved from: https://www.fawec.org/media/com_lazypdf/ pdf/fs1-en.pdf [accessed: 12.02.2018].
 27. Mejdell CM. The role of councils on animal ethics in assessing acceptable welfare standards in agriculture. Livestock Science, 103, 292-296.
 28. Mroczek, J.R. (2013). Dobrostan zwierząt jako element retardacji przekształcania zasobów w produkcji zwierzęcej [Animal welfare as an element of retardation reversing the transformation of resources in livestock production]. Inżynieria Ekologiczna, 34, 181-188.
 29. Ozimek, I., Żakowska-Biemas, S. (2011). Determinants of Polish consumers' food choices and their implication for the national food industry. British Food Journal, 113 (1), 138-154. https://doi10.1108/00070701111097394
 30. Schnettler, B.M., Vidal R.M., Silva, R.F., Vallejos, L.C., Sepulveda, N.B. (2008). Consumer Perception of Animal Welfare and Livestock Production in the Araucania Region, Chile. Chilean Journal of Agricultural Research, 68 (1), 80-93. https://doi.org/10.4067/S0718- 58392008000100008
 31. Spooner, J.M., Schuppli. C.A., Fraser, D. (2014). Attitudes of Canadian citizens toward farm animal welfare: A qualitative study. Livestock Science, 163, 150-158.
 32. Van de Weerd, H., Sandilands, V. (2008). Bringing the issue of animal welfare to the public: A biography of Ruth Harrison (1920-2000). Applied Animal Behaviour Science, 113, 404-410.
 33. Ventura, B.A., von Keyserlingk, M.A.G., Wittman, H., Weary, D.M. (2016). What Difference Does a Visit Make? Changes in Animal Welfare Perceptions after Interested Citizens Tour a Dairy Farm. PLOS ONE, 11 (5), e0154733. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154733
 34. You, X., Li, Y., Zhang, M., Yan, H., Zhao, R. (2014). A Survey of Chinese Citizens' Perceptions on Farm Animal Welfare. PLOS ONE, 9 (10), e109177. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0109177
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu