BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Diversification of the Economic Potential of Households in Provinces of Poland
Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego gospodarstw domowych w województwach Polski
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2018, R. 17, nr 3, s. 33-41, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zróżnicowanie regionalne, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza danych
Households, Regional diversity, Gross domestic product (GDP), Data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dochód rozporządzalny gospodarstw domowych chociaż nie jest jedynym miernikiem jakości i poziomu życia to jest podstawowym czynnikiem kształtującym konsumpcję, jej poziom i strukturę. Do oceny regionalnych różnic związanych z sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych wykorzystane zostały dane opisujące poziom dochodów rozporządzalnych na osobę w gospodarstwie domowym, wynagrodzenia oraz dochody do dyspozycji. Chociaż PKB może być tylko pośrednio identyfikowany z potencjałem ekonomicznym gospodarstw domowych, to uwzględnione zostały także dochody do dyspozycji na mieszkańca oraz poziom PKB uzyskiwany przez jednostki podziału administracyjnego. Na podstawie charakterystyk opisowych przyjętych do analizy zmiennych zastosowano metodę k-średnich w celu pogrupowania obiektów (województw). Celem artykułu jest pogrupowanie województw na podstawie przyjętych do analizy zmiennych. Zastosowana metoda analizy wielowymiarowej pozwoliła na pogrupowanie województw. Każdy z segmentów zawiera województwa najbardziej podobne do siebie ze względu na przyjęte do analizy cechy. Przedstawione wyniki pozwalają pośrednio na wysnucie wniosku, że w województwach o wyższym poziomie PKB na mieszkańca ludność uzyskuje większe dochody, a w konsekwencji ich wydatki konsumpcyjne stanowią mniejszy udział w uzyskiwanych przychodach. (abstrakt oryginalny)

Household disposable income, although it is not the only measure of quality of life and standard of living, is a key factor affecting the level and structure of consumption. Regional differences related to the economic situation of households were evaluated with the use of data describing the level of household disposable income per person, wages and disposable income. Although GDP can be only indirectly identified with the economic potential of households, the study also included disposable income per capita and the GDP achieved by administrative units. Based on descriptive characteristics of variables assumed for the analysis, the method of k-means was applied to group objects (provinces). The aim of the paper is to group the provinces based on the variables assumed for the analysis. The applied method of multidimensional analysis made it possible to group provinces into segments. Each of the segments contains provinces that are most similar to each other in terms of features assumed for the analysis. The presented results permit us to draw the indirect conclusion that in provinces with higher GDP per capita, the population acquires higher income and, consequently, consumption expenditures make up a smaller portion of the obtained income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berloffa, G., Modena, F. (2012). Economic well-being in Italy: The role of income insecurity and intergenerational inequality. Journal of Economic Behavior & Organization, 81 (3), 751-765.
 2. Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDe- Wu, Warszawa,
 3. Friedmann, J., Alonso W. (1964). Introduction. [In:] J. Friedmann, W. Alonso (Eds.), Regional development and planning. A reader. MIT Press, Cambridge, MA.
 4. Grosse, T.G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 25-48.
 5. Grzywińska-Rąpca, M. (2011). Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (8), 383-393.
 6. Grzywińska-Rąpca, M. (2012). Analiza wydatków gospodarstw domowych na rekreacje i kulturę w roku 2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 96, 205-217.
 7. Harjes, T. (2007). Globalization and Income Inequal - ity: A European Perspective. IMF Working Paper WP/07/169.
 8. Jóźwiak, J., Podgórski, J. (2011). Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa.
 9. Korenik, S. (2011). Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych. CeDeWu, Warszawa.
 10. Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Rodríguez-Pose, A., Tselios, V. (2009). Mapping Regional Personal Income Distribution in Western Europe: Income Per Capita and Inequality. Journal of Economics and Finance, 59 (1), 41-70.
 12. Stawasz, D. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu: teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Zeliaś, A. (2000). Dobór zmiennych diagnostycznych. [In:] A. Zeliaś (Ed.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.3.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu