BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotylak Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania), Sługocki Waldemar (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania)
Tytuł
Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004-2020
Innovativeness of the Economy in the Light of National Operational Programs Implemented in Poland as Part of the European Union's Cohesion Policy in 2004-2020
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 169-182, bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Gospodarka, Konkurencyjność
Innovative character, Economy, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: O3, O10, O31
Abstrakt
Artykuł prezentuje polskie doświadczenia w budowaniu konkurencyjnej gospodarki przy finansowym wsparciu środkami pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach krajowych programów operacyjnych. W tym kontekście rozważania rozpoczęto od wyjaśnienia pojęcia innowacja, następnie zaprezentowano potencjał polskiej gospodarki w przededniu integracji europejskiej, proces planowania strategicznego oraz programy operacyjne w całości zorientowane na wsparcie tych elementów, które pośrednio i bezpośrednio wpływają na wzrost innowacyjności rodzimych pod-miotów gospodarczych. W artykule zwrócono również uwagę na skalę środków finansowych przeznaczanych na wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki w poszczególnych okresach programowania, ewolucję celów i priorytetów oraz podmiotów zaangażowanych w realizację tych zagadnień.(abstrakt oryginalny)

The article presents Polish experience in building a competitive economy with financial support from the European Union budget as part of national operational programs. In this context, consider-ations began by clarifying the concept of innovation, then both the potential of the Polish economy on the eve of European integration, the strategic planning process and operational programs entirely focused on supporting those elements that directly and indirectly affect the growth of innovation of domestic business entities were presented. The article also draws attention to the scale of financial resources allocated to support the innovativeness of the Polish economy in particular programming periods, the evolution of goals and priorities and the entities involved in the implementation of these issues.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza (1997). Warszawa: Komitet Integracji Europejskiej.
 2. Bąkowski, A., Siemaszko, A., Snarska-Świderska, M. (2007). Jak zostać regionem wiedzy i innowacji. Warszawa: Twigger.
 3. Górak, M. (2015). Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ Krosno, 68, 31-55.
 4. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 5. Kozioł-Nadolna, K. (2012). Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku. [W:] B. Mikuła (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 6. Kraśnicka, T. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw - uwarunkowania organizacyjne. Studia Ekonomiczne, 136, 165-179.
 7. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2007 (2004). Warszawa: Rada Ministrów RP.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 9. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Program Operacyjny Inteligentny Rozwoju na lata 2014-2020 (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 11. Programowanie pespektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 12. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsębiorstw 2004-2006 (2004). Warszawa.
 13. Sikora, J., Uziębło, A. (2013). Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 351-376.
 14. Sługocki, W. (2005). Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 15. Śpionek, A. (2010). Innowacyjność - definicja, ogólne informacje o innowacyjności w regionie. Łódź: Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu