BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rubaj Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II), Ważna Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki
Introducing Common Currency in Poland and Competitiveness of the Economy
Źródło
Ekonomista, 2018, nr 4, s. 467-486, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Waluta wspólnego rynku, Unie monetarne
Eurozone, Common currency market, Monetary unions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F33, F36, G15
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Pełny udział Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej obejmujący zamianę przez nasz kraj narodowej waluty na euro był i nadal jest przedmiotem licznych dyskusji i rozważań polityków, ekonomistów i ludzi biznesu. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z tym procesem są często tematem analiz i symulacji Problem ten wydaje się szczególnie istotny w aspekcie konkurencyjności gospodarki. Kryzysy gospodarcze i finansowe ostatniej dekady sprawiły, że Unia Europejska, a przede wszystkim strefa euro, znalazły się w obliczu nowych zagrożeń, takich jak powolny wzrost gospodarczy, deficyty budżetowe oraz stale rosnący dług publiczny. Problemy stojące przed strefą euro ograniczają jej atrakcyjność dla pozostałych krajów UE utrzymujących narodowe waluty. Pomimo tych problemów, strefa euro jest jednak wyraźną przeciwwagą dla bardzo dużych i silnych gospodarek takich państw, jak: Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny czy Indie. Warto więc próbować w obiektywny sposób przedstawiać korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem wspólnej waluty przez Polskę, nawet jeśli klimat gospodarczy i polityczny nie sprzyja obecnie takim decyzjom. Artykuł jest jednym z głosów na ten temat. (abstrakt oryginalny)

A full participation of Poland in Economic and Monetary Union including the replacement of national currency by Euro, has been the subject of many debates and discussions among politicians, economists and businessmen. Potential benefits and threats connected with this process are subject of many analyses and simulations. The problem seems to be particularly important in the context of the competitiveness of economy. As the result of economic and financial crises of the last decade, European Union, especially the Euro-zone, have faced new development challenges, such as slow economic growth, budgetary deficits, and the rising public debt. These problems diminish the attractiveness of the Eurozone for the remaining EU countries. Nevertheless, the Euro area is still a counterbalance to big and strong economies, such as USA, Japan, China, or India. Therefore, it is worth considering the benefits and costs related to the possible introduction of the common currency in Poland, even if economic and political climate is not favourable no for such a decision. The paper presents the author's view on the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak E., Wpływ integracji europejskiej na wzrost gospodarczy, "Studia Prawnoekonomiczne", tom XCIV, 2015.
 2. Bąk H. i in., Wybrane problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej i krajów strefy euro w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 3. Bossak J.W., Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, red. M.A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 4. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2014.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.
 6. Jodko A., Konkurencyjność gospodarek państw należących do strefy euro na tle poziomu konkurencyjności gospodarek USA i Chin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2016.
 7. Kawalec S., Pytlarczyk E., Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2016.
 8. Krajewski P., Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro, PWE, Warszawa 2012.
 9. Marczak B., Ratko M., Polska w drodze do strefy euro - potencjalne korzyści i zagrożenia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 10. Maszczyk K., Ocena gotowości Polski do uczestnictwa w strefie euro, "Studia Prawnoekonomiczne", tom CIII, 2017.
 11. Miklaszewski S., Polska a euro - szanse i wyzwania, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 12. Misztal P., Wykorzystanie rankingów konkurencyjności do oceny konkurencyjności międzynarodowej, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, red. H. Noga, M.K. Stawicka, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
 13. Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, red. L. Oręziak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 14. Orłowski W., Wpływ członkostwa w strefie euro na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, PTE, Warszawa 2003.
 15. Ostaszewski J., Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 16. Pietrzykowski M., Polska na drodze do reformowanej strefy euro, Bogucki WN, Poznań 2014.
 17. Pilarska C., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej, w: Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, red. Z. Dach, PTE, Kraków 2010.
 18. Poliński R., Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 2015.
 19. Poliński R., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Funkcjonowanie, kryzys, reformy, Wydawnictwo Almamer, Warszawa 2015.
 20. Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna, red. A.M. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 21. Radło M.J., Wpływ globalnego kryzysu na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego oraz bilans płatniczy Polski w latach 2007-2014, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2015, red. A.M. Weresa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 22. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowe, NBP, Warszawa 2009.
 23. Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje, red. L. Oręziak, Warszawa 2017.
 24. Rogut A., Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro, w: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, NBP, Warszawa 2014.
 25. Smyk A., Konsekwencje wejścia do strefy euro dla polskich przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015.
 26. Stiglitz J.E., Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
 27. The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva 2017.
 28. World Competitiveness Yearbook 2017, IMD, Lausanne 2017.
 29. Zieliński J., Korzyści oraz koszty przystąpienia Polski do strefy euro, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2015.
 30. https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/czy-polska-wejdzie-do-strefy-euro-apel-ekonomistow-do-premiera/rhxv2dm (dostęp 2.01.2019).
 31. http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/beata-szydlo-o-wprowadzeniu-euro-w-polsce/y3shklh (dostęp 20.05.2017).
 32. https://wiadomosci.wp.pl/strefa-euro-polacy-wola-zlotowke-6115743897491073a (dostęp 25.05.2017).
 33. https://www.google.pl/search7q=bezrobocie+w r d+m odych+w+polsce (dostęp 15.12.2017).
 34. http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1432744/4_ramy_strategiczne_26_10_2010.pdf s. 21 (dostęp 2.07.2017).
 35. http://www.mf.gov.pl, Monitor konwergencji nominalnej w UE 28, nr 4/2015 (dostęp 15.10.2017).
 36. http://www.mf.gov.pl, Raport konwergencji czerwiec 2014 (dostęp 10.10.2017).
 37. http://www.mpips.gov.pi/aktualnosci-wszystkie/art,5542,8595,eurostat-bezrobocie-w-polsce-w-grudniu-5-9-proc-.html (dostęp 29.12.2017).
 38. https://www.nbp.pl/cie/download/eurowpolsce.pdf (dostęp 17.07.2017).
 39. http://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Fakt3/polak_przedsiebiorczy_6_fakt.pdf (dostęp 2.07.2017).
 40. https://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/korzysci_euro_2004.pdf (dostęp 20.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu