BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oniszczuk-Jastrząbek Aneta (Uniwersytet Gdański), Dębicka Olga (Uniwersytet Gdański), Czuba Tomasz (Uniwersytet Gdański), Czechowski Piotr Oskar (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Innovation as a Determinant of Smes Competitiveness in Poland
Innowacje jako wyznacznik konkurencyjności MŚP w Polsce
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 421-435, bibliogr. 29 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Competitiveness, Enterprise competitiveness, Enterprise innovation, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D210, M21
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz analiza tendencji we wdrażaniu innowacji w sektorze polskich MŚP w latach 2012-2015. Wdrażanie innowacji dotyczy ośmiu obszarów działalności: nowy produkt lub usługa, nowy sposób obsługi klienta, ekspansja na nowe rynki geograficzne, istotne zmiany istniejącej oferty, istotne zmiany w organizacji, zmiany w technologii lub metodzie produkcji towarów lub usług, innowacje marketingowe oraz zmiany w metodach dystrybucji. Weryfikacja założeń nastąpiła w oparciu o badania empiryczne zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego z respondentami reprezentującymi sektor MŚP. Dane analizowano za pomocą analizy korespondencji, która pozwoliła na zbudowanie modelu prezentującego podsumowanie wyników korespondencji między grupami przedsiębiorstw i rodzajami innowacji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the impact of innovations on the competitiveness of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) and to analyse the trends in implementing innovations in the sector of Polish SMEs in 2012-2015 in eight areas of operation: new products or services, new approach to customer service, expansion into new geographic markets, significant changes of the existing offer, significant organizational changes, changes in technology or method of production of goods or services, marketing innovations, and changes in distribution methods. The method of direct interview was used to collect data from the respondents representing the SME sector. Data have been analysed using correspondence analysis which allowed to build a model summarizing the results of the correspondence between groups of enterprises and types of innovations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz H., 1999, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., 2001, Adaptacja rynkowa jako istotny czynnik strategiczny osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, Prace Naukowe Katedry Zarządzania, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.
 3. Bachnik K., 2006, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, [in:] Innowacyjność w teorii i praktyce, ed. M. Strużycki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Baruk J., 2004, Innowacje jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, [in:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 1, ed. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 5. Benzécri J.-P.,1973, L'Analyse des Données, vol. 2: L'Analyse des Correspondances, Dunod, Paris. Bojewska B., 2009, Zarządzanie innowacjami jako Źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. CSO, 2007, Central Statistical Office, Science and Technology in Poland in 2006, https://stat. gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3313/1/2/1/science_and_ technology_in_poland_in_2006.pdf [access: 07.09.2018].
 7. Czechowski P.O., Badyda A., Majewski G., 2013, Data mining system for air quality monitoring networks. Archives of Environmnetal Protection, vol. 39, no. 4.
 8. Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa. Faulkner D., Bosman C., 1996, Strategie konkurencji, Gobether i S-ka, Warszawa. Goławska M., 2004, Koncepcja innowacyjności, Marketing i Rynek, vol. 11.
 9. Gorynia M., 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Hirschfeld H.O., 1935, A connection between correlation and contingency, Proceeding of the Cambridge Philosophical Society, vol. 31.
 11. Jankowska-Mihułowicz M., 2008, Decyzje menedżerskie jako wewnętrzne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw, [in:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, eds. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 12. Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Kacperczyk E., Rzymek B. (eds.), 2014, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 14. Kotler P., 1999, Marketing-analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 15. Oniszczuk-Jastrząbek A., 2013, Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Oniszczuk-Jastrząbek A., 2016, Wdrażanie innowacji technologicznych i nie technologicznych, [in:] Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, ed. J. Żurek, PWE, Warszawa.
 17. Pomykalski A., 2001, Innovation management, PWN, Warsaw.
 18. Qualifact, 2012, Finanse MSP 2012. Rynek usług ubezpieczeniowych, Gdańsk.
 19. Qualifact, 2013, Finanse MSP 2013. Rynek usług ubezpieczeniowych, Gdańsk.
 20. Qualifact, 2014, Finanse MSP 2014. Rynek usług ubezpieczeniowych, Gdańsk.
 21. Qualifact, 2015, Finanse MSP 2015. Rynek usług ubezpieczeniowych, Gdańsk.
 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U., 2004 r., nr 173, poz. 1807, art. 104-106.
 23. Romanowski R., 2000, Innovations as determinants for the strategic activities, [in:] Premises and implements for undertaking marketing decisions, The Poznań University of Economics, Poznań.
 24. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 25. Skawińska E., 2002, Reakcja na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [in:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, ed. E. Skawińska, PWN, Warszawa-Poznań.
 26. Szymański W. (ed.), 1995, Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 27. Zadura-Lichota P., Tarnawa A. (eds.), 2014, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 28. Zorska A., 2008, Przemiany konkurencji międzynarodowej w wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, [in:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, eds. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 29. Żurek J., 1999, Warunki poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw żeglugi morskiej. Konkurencyjność transportu morskiego Polski, FRUG, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.031.9404
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu