BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Simpson Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena wpływu programu Erasmus na poziom inteligencji kulturowej studentów zagranicznych studiujących w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego
Assessment of Erasmus Program Influence on the Level of Cultural Intelligence of Foreign Students Studying in Poland - the Case of the University of Gdańsk
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 436-445, bibliogr. 19 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Kompetencje, Kultura, Inteligencja, Program Erasmus, Studenci, Inteligencja kulturowa
Competences, Culture, Intelligence, Erasmus programme, Students, Cultural intelligence
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, J24, M16
summ., streszcz.
Abstrakt
Wraz z postępem procesu globalizacji rośnie migracja ludności, co w konsekwencji prowadzi do większego zróżnicowania kulturowego społeczeństw. Jednymi z bardziej mobilnych generacji są pokolenia Y i Z, czyli osoby urodzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Przedstawiciele tego ostatniego, podejmujący studia w innych krajach w ramach programu Erasmus, stanowią przedmiot badań podjętych w artykule. Z uwagi na fakt, że inteligencja kulturowa stanowi kategorię dynamiczną i może być rozwijana, uznano, że warto zbadać, czy program Erasmus wpływa na poziom inteligencji kulturowej studentów. Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy badawczej zakładającej, że nawet jeden semestr spędzony w innym kraju i dodatkowo w grupie innych uczestników programu Erasmus przyczynia się do rozwoju inteligencji kulturowej. W przyjętej metodzie badawczej założono, że jeśli postawiona hipoteza jest prawdziwa, to poziom wskaźnika pod koniec pobytu studentów w innym kraju, mierzony za pomocą testu Expanded Cultural Intelligence Scale, powinien być wyższy niż na początku. Poza wynikami badania empirycznego w artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, posługując się metodą opisową. Badaną populacją byli studenci programu Erasmus, studiujący na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym 2017/2018. Uzyskane wyniki wykazały wzrost poziomu wskaźnika CQ, a tym samym pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej.(abstrakt oryginalny)

The developing process of globalization causes increasing migration of people which in turn leads to greater cultural diversity of societies. The most mobile generations include those named Y and Z, that is, people born in the 1980s and 1990s. Representatives of the latter, undertaking studies in other countries within the framework of the Erasmus program, are the subject of research conducted in the paper. Due to the fact that cultural intelligence is a dynamic category and can be developed, it was considered worth examining whether the Erasmus program has an impact on the level of students' CQ. The aim of the paper is to verify the research hypothesis assuming that even one semester spent in another country and additionally in the group of other Erasmus program participants can contribute to the development of cultural intelligence. It was assumed that if the hypothesis is true, the level of their CQ, measured by Expanded Cultural Intelligence Scale, should be higher at the end of their stay than it was at the beginning. In addition to the presentation of the results of the empirical study, source literature was analysed and descriptive method was used. The examined population included students of the Erasmus program studying at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk in the winter semester 2017/2018. The obtained results showed an increase in their CQ level and thus enabled a positive verification of the research hypothesis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang S., Van Dyne L., 2008 [2015], Conceptualization of cultural intelligence. Definition, distinctiveness, and nomological network, [w:] Handbook of Cultural Intelligence. Theory, Measurement and Application, eds. S. Ang, L. Van Dyne, M.E. Sharpe, New York - London.
 2. Ang S., Van Dyne L., Koh C., 2006, Personality Correlates of the four-factor model of cultural Intelligence, Group and Organization Management, vol. 31.
 3. Ang S., Van Dyne L., Koh C., Ng K.Y., Templar K.J., Tay C., Chandrasekar A.N., 2007, Cultural Intelligence. Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance, Management and Organization Review, vol. 3, no. 33.
 4. Earley P.C., 2002, Redefining Interactions across Cultures and Organizations. Moving Forward with Cultural Intelligence, Research in Organizational Behavior, vol. 24.
 5. Earley P.C., Ang S., 2003, Cultural Intelligence. Individual interactions across cultures, Stanford University Press, Palo Alto, CA.
 6. Earley P.C., Mosakowski E., 2004, Cultural Intelligence, Harvard Business Review, October.
 7. Earley P.C., Peterson R.S., 2004, The Elusive Cultural Cameleon. Cultural Intelligence as a New Approach to Intercultural Training for the Global Manager, Academy of Management, March.
 8. Gottfredson L.S., 1997, Why g Matters. The Complexity of Everyday Life, Intelligence, vol. 24, issue 1.
 9. Moynihan L.M., Peterson R.S., Earley P.C., 2006, Cultural Intelligence and the Multinational Team Experience. Does the Experience of Working in a Multinational Team Improves Cultural Intelligence, [w:] National Culture and Groups (Research on Managing Groups and Teams, vol. 9), ed. Ya-Ru Chen, Emerald Group Publishing Limited.
 10. Rosenblatt V., Worthley R., MacNab B., 2013, From contact to development in experiential cultural intelligence education. The mediating influence of expectancy disconfirmation, Academy of Management and Learning Education, September.
 11. Simpson D., 2014, Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego, International Business and Global Economy, no. 33.
 12. Simpson D., 2015, Znaczenie inteligencji kulturowej w kierowaniu zespołami międzynarodowymi, International Business and Global Economy, nr 34.
 13. Simpson D., 2016, Cultural Intelligence as an important attribute of global managers, International Business and Global Economy, no. 35/2.
 14. Staszewska E., Kuba M., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J., Warwas I., Wiktorowicz J., 2016, Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Sternberg R.J., Detterman D.K., 1986, What is intelligence. Contemporary Viewpoint on its Nature and Definition, Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey.
 16. Thomas D.C., Inkson K., 2004, Cultural Intelligence, Berret+Koehler Publishers, San Francisco.
 17. Thomas D.C., Stahl G.K., Ravlin E.C., Ekelund B., Cerdin J.L., Elron E., Poelmans S., Brislin R., Pekerti A.A., Aycan Z., Maznewski M.L., Au K., Lazarova M., 2008, Cultural Intelligence. Domain and Assessment, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 8, no. 2.
 18. Van Dyne L., Ang, S., Ng K.Y., 2009, Cultural intelligence. Measurement and scale development, [w:] Contemporary leadership and intercultural competence. Exploring the cross-cultural dynamics within organizations, ed. M.A. Moodian, Sage, Thousand Oaks.
 19. Van Dyne L., Ang S., Ng K.Y., Rockstuhl T., Tan M.L., Koh C., 2012, Sub-Dimensions of the Four factor Model of Cultural Intelligence. Expanding the Conceptualization and Measurement of Cultural Intelligence, Social and Personality Psychology Compass, vol. 6, no. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.032.9405
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu