BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Żmuda Małgorzata (Cologne Business School, Germany)
Tytuł
EU Membership and Exports Competitiveness - Benchmarking Exports Structures of Poland and Slovakia Versus Bulgaria and Romania, and Their Convergence to the German Pattern in the Years 2000-2014
Członkostwo w UE a konkurencyjność eksportu - struktury eksportu Polski i Słowacji na tle Bułgarii i Rumunii oraz ich konwergencja do wzorca niemieckiego w latach 2000-2014
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 479-492, bibliogr. 14 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Eksport, Konkurencyjność eksportu, Konkurencyjność gospodarki, Struktura eksportu
Export, Export competitiveness, Economy competitiveness, Export structure
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, F15, F23, F43
summ., streszcz.
Abstrakt
Konkurencyjność gospodarki narodowej wiąże się z zestawem cech umożliwiających strukturalne dostosowanie do światowych trendów technologicznych i w efekcie wzrost poziomu życia mieszkańców. Celem artykułu jest ocena konkurencyjności Polski i Słowacji (w UE od 2004 r.) oraz Bułgarii i Rumunii (w UE od 2007 r.) przez pryzmat konwergencji struktur ich eksportu do wzorca Niemiec, najsilniejszej gospodarki UE, w latach 2000-2014. Analiza empiryczna opiera się na koncepcji ujawnionych przewag względnych (RCA) Balassy [1965] w ujęciu dynamicznym. Opieramy się na statystykach handlu baz UN według klasyfikacji SITC Rev. 3, zgodnie z metodą Wysokińskiej [1997] dokonując grupowania towarów eksportowych według intensywności wykorzystania czynników. W latach 2000-2014 struktury eksportu analizowanych gospodarek ewoluowały w kierunku specjalizacji opartej na wiedzy, ale przemiany obejmowały odmienne grupy towarowe i charakteryzowała je różna intensywność. Gospodarki utrzymały przewagi w eksporcie towarów niezaawansowanych technologicznie (surowco- i pracochłonnych). Hipoteza, zgodnie z którą kraje najbardziej opóźnione technologicznie w stosunku do Niemiec na początku analizowanego okresu dokonały największego przyspieszenia (konwergencja specjalizacji eksportu), jest prawdziwa tylko w wypadku Rumunii.(abstrakt oryginalny)

The competitiveness of a nation is associated with a set of characteristics that enable structural adjustments to global technological trends and improvement of living standards. The aim of this paper is to evaluate the competitiveness of Poland and Slovakia (in the EU since 2004) versus Bulgaria and Romania (in the EU since 2007) through the prism of their exports structure convergence to Germany, the strongest EU economy, in the years 2000-2014. The empirical analysis is based on Balassa's [1965] concept of Revealed Comparative Advantage (RCA) and conducted in a dynamic perspective. We use the UN trade statistics in the International Trade Classification (SITC), Rev. 3, with the exported goods grouped along their factor-intensities, following the methodology developed by Wysokińska [1997]. Within the analysed period, the catching-up economies have, to some extent, evolved towards knowledge-based economies, but not all of them with the same intensity and for the same commodity groups. Their competitive position in the exports of low-tech goods (i.e., resource- and labour-intensive) has not changed. The hypothesis that countries most lagging behind Germany at the beginning of the analysed period have undergone the largest adjustment (exports specialization convergence) appears true only in the case of Romania.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowitz M., 1986, Catching up, forging ahead, and falling behind, The Journal of Economic History, vol. 46, no. 2.
 2. Balassa B., 1965, Trade liberalisation and 'revealed' comparative advantage, The Manchester School, vol. 33, no. 2.
 3. Bass H., 2016, Tunisia's progress in integration into global value chains: Achievements and obstacles, Contribution to African Development Perspectives Yearbook (ADPY): Africa's Progress in Regional and Global Economic Integration, vol. 18.
 4. Bieńkowski W., Weresa M., Czajkowski Z., Gomułka M., Brocka-Palacz B., Latoszek E., Misala J. (eds.), 2008, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań (no. 284), Szkoła Główna Handlowa.
 5. Czarny E., Śledziewska K., 2012, Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Czarny E., Żmuda M., 2017, Competitiveness of a catching-up economy as ability to close technological gap: Evolution of the EU-10 exports specialization towards the German pattern, CBS Working Paper 4.
 7. Lollar J. G., Beheshti H.M., Whitlow B.J., 2010, The role of integrative technology in competitiveness, Competitiveness Review, vol. 20, no. 5.
 8. Lonska J., Boronenko V., 2015, Rethinking competitiveness and human development in global comparative researches, Procedia Economics and Finance, vol. 23.
 9. Peretto P., 1990, Technology, learning opportunity and international competitiveness: Some empirical evidence with panel data, Giornale Degli Economisti E Annali Di Economia.
 10. Reinert E., 1995, Competitiveness and its predecessors - a 500-year cross-national perspective, Structural Change and Economic Dynamics, vol. 6.
 11. Wysokińska Z., 1997, Aspekty technologiczne konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz Polski, Studia Europejskie, vol. 2.
 12. Wysokińska Z., Witkowska J., 1999, Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 13. Zaghini A., 2003, Trade advantages and specialisation dynamics in acceding countries, European Central Bank Working Paper no. 249.
 14. Żmuda M., 2017, Taxonomy of international competitiveness, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, vol. 25, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.035.9408
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu