BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Implikacje brexitu dla budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski
Implications of Brexit for the Eu Budget, With Particular Emphasis on Poland
Źródło
International Business and Global Economy, 2018, nr 37, s. 520-532, bibliogr. 24 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Brexit, Budżet UE, Finanse
Brexit, EU budget, Finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, F15, F36, H49, H87
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Implikacje brexitu dla budżetu UE będą daleko idące, biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania jest płatnikiem netto. Celem artykułu jest oszacowanie możliwej skali oraz rodzajów oddziaływania brexitu na dochody i wydatki budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem implikacji dla Polski. Analiza uwzględnia głównie możliwe skutki po 2020 r., kiedy zaczną obowiązywać nowe Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) 2021-2027. Podstawą analizy są dane o budżecie UE, wstępne porozumienie między UE a Wielką Brytanią osiągnięte w końcu 2017 r. oraz propozycje dokumentów ws. WRF na lata 2021-2027 przedstawione przez Komisję Europejską w połowie 2018 r. Brexit stwarza ryzyko trwałego zmniejszenia dochodów budżetu UE po 2020 r. z uwagi na obniżenie wielkości absolutnej DNB UE-27 (w sytuacji gdy istnieje maksymalny pułap budżetu ustalony jako procent DNB UE) i niechęć płatników netto do podwyższenia budżetu. W celu niedopuszczenia do takiej sytuacji w pakiecie dokumentów dotyczących WRF na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała zarówno nowe źródła finansowania budżetu UE, jak i cięcia wydatków w dwóch dziedzinach: spójności i rolnictwa, tj. w obszarach, w których Polska jest obecnie dużym beneficjentem.(abstrakt oryginalny)

Taking into account that the UK is a net payer to the EU budget, the implications of Brexit will be far reaching. The objective of this paper is to assess the possible level of Brexit gap and types of its implications for the EU budget, with particular emphasis on its effects for Poland. The analysis covers mainly the period after 2020, when the new Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 will come into force. The basis for the analysis is the data on the EU budget, the preliminary agreement between the EU and the UK of the end of 2017, and the documents proposed for the MFF 2021-2027 as presented by the European Commission in the middle of 2018. Brexit creates a risk of structural reduction of the EU budget revenue after 2020 because of the decrease of the absolute size of GNI of EU-27 (in a situation when there is a ceiling of own resources expressed as a percent of EU GNI) and the opposition of net payers to increase the budget. In order to prevent such a situation, the set of legal proposals covering the MFF 2021-2027 provides for both new resources of financing the EU budget and cuts of expenditures in two areas: cohesion and agricultural policies, that is, in two areas in which Poland is at present a big beneficiary.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barker A., 2017, The e60 billion Brexit bill. How to disentangle Britain from the EU budget, Centre for European Reform.
 2. Chomicz E., 2017, EU budget post-Brexit Confronting reality, exploring viable solutions, EPC Discussion Paper.
 3. Council Decision of 7 May 1985 on the Communities' system of own resources (85/257/EEC, Euratom), L 128, Dz. Urz. UE 1985.
 4. Decyzja Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom), Dz. Urz. UE 168/2014.
 5. Euractiv, 2018, https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/commissions-realistic- budget-criticised-by-member-states/ [dostęp: 27.06.2018].
 6. European Commission, 2015, EU budget 2014. Financial Report, Luxembourg. European Commission, 2016, EU budget 2015. Financial Report, Luxembourg.
 7. European Commission, 2017, https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_pl [dostęp: 12.02.2018].
 8. European Commission, 2018a, Annexes to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regu- lation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, Brussels, 1 June COM(2018) 392 final.
 9. European Commission, 2018b, https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview# [dostęp: 26.06.2018].
 10. European Parliament, 2016, The UK 'rebate' on the EU budget. An explanation of the abatement and other correction mechanisms, Briefing, February.
 11. Ferrer J.N., Rinaldi D., 2016, The Impact of Brexit on the EU Budget. A non-catastrophic event, CEPS Policy Brief, no. 347.
 12. Haas J., Rubio E., 2017, Brexit and the EU Budget. Threat or Opportunity?, J. Delors Institute Policy Paper, no. 183.
 13. High Level Group, 2016, High Level Group on Own Resources, Future financing of the EU - Final report and recommendations, http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf [dostęp: 12.02.2018].
 14. Kawecka-Wyrzykowska E., 2014, Znaczenie wsparcia z budżetu UE dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Bilans dziesięciu lat członkostwa, red. G. Wojtkowska-Łodej, H. Bąk, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 15. Kawecka-Wyrzykowska E., 2015, Proposal for Changes in the Financing System of the EU Budget. Poland's Position, The Polish Review, The Polish Institute of Arts & Sciences of America, vol. 60, no. 3.
 16. Komisja Europejska, 2017, Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE, COM(2017)358, 28 czerwca, Bruksela.
 17. Komisja Europejska, 2018a, Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 2 maja, COM(2018) 321 final.
 18. Komisja Europejska, 2018b, Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r., Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady, Bruksela, 14 lutego, COM(2018) 98 final.
 19. Komisja Europejska, 2018c, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3885_pl.htm [dostęp: 02.06.2018].
 20. Rada Europejska, 2013, Konkluzje, 7-8.02.2013.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., Dz. Urz. UE 347/2013.
 22. Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) NR 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020, Dz. Urz. UE 347/2013.
 23. TFUE, 2016, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 202.
 24. TUE, 2016, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 202.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.038.9411
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu