BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Małgorzata (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Tytuł
Substytucja internetu stacjonarnego i mobilnego - wyzwania regulacyjne
Substitution of Fixed-Line Internet And Mobile Internet - Regulatory Challenges
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 131, s. 249-259, bibl.14 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Konsument
Internet, Consumer
Uwagi
streszcz., summ. Klasyfikacja JEL: K2, L86, L96
Abstrakt
Sztokholm oraz Tallin będą pierwszymi miastami, w których powstanie sieć mobilna 5G w 2018 roku. W Polsce nadal trwają prace nad strategią 5G. W związku z tym, celowe jest przedstawienie zagadnienia substytucji Internetu stacjonarnego i mobilnego z perspektywy traktowania tych technologii przez regulatorów rynku jako równorzędnych. Na tym tle istotne jest, że polski rynek telekomunikacyjny na przestrzeni ostatnich lat uległ dynamicznym zmianom, jeśli chodzi o wymienność usług (substytucja) w sposób neutralny dla użytkownika. Sami operatorzy telekomunikacyjni konkurują na całym rynku dostępu do Internetu, bez względu na rodzaj technologii, w której świadczony jest dostęp, zaś przychody osiągane przez polskich operatorów z usługi mobilnego dostępu do Internetu (technologia 2G/3G/4G) są znacznie wyższe niż z jakie-kolwiek innej technologii. W 2016 roku aż 34% przychodów na rynku usługi dostępu do Internetu pochodziło ze sprzedaży usług mobilnych. Ustawodawstwo polskie i europejskie w taki sam sposób wyznacza standardy świadczenia usług dostępu do Internetu w technologii stacjonarnej i mobilnej, kładąc nacisk na zasadę neutralności technologicznej. Na rynku pojawiły się już decyzje organów administracji publicznej, które zrównały stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu, co oznacza, że zasadne jest odejście od poprzednio obowiązujących granic i schematów technologicznych. Celem referatu jest wskazanie na argumenty za zmianą podejścia regulacyjnego w tym zakresie, co jest jednym z kluczowych czynników dla dalszego rozwoju cyfrowego Polski w obszarach: Internetu rzeczy, cyfryzacji przedsiębiorstw, ale także cyfrowego rozwoju miast.(abstrakt oryginalny)

Stockholm and Tallinn will be the first cities in which the 5G mobile network will be built in 2018. The 5G strategy for Poland is still underway. Therefore, it is worth to present the issue of substitution of fixed and mobile Internet from the perspective of treating these technologies as equivalent by market regulators. With this taken into consideration, the Polish telecommunications market has undergone dynamic changes in recent years regarding the substitution of services in a user-neutral way. The telecommunications operators compete on the Internet Service Provider market, regardless of the type of the access technology offered, while revenues generated by the Polish operators from the mobile Internet access service (2G /3G /4G technology) are much higher than from any other technology. In 2016, as much as 34% of revenues in the Internet Service Provider market was generated by sales of the mobile services. The Polish and European legislation set likewise standards for providing Internet access services, both regarding cable and mobile technologies, emphasizing the principle of technological neutrality. Public administration bodies have already decided, that the cable and mobile Internet access services are equal, therefore it is reasonable to depart from the previously existing boundaries and technolog-ical schemes. The aim of this paper is to present arguments for changing the regulatory approach in this area, which is one of the key factors for further digital development of Poland in the areas of: Internet of Things, digitalization of enterprises, but also the digital development of cities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BEREC Report on impact of fixed-mobile substitution in market definition. 24 maja 2012 r. Pobrano z: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/ reports/363-berecreport- impact-of-fixed-mobile-substitution-fms-in-market-definition (27.07.2017).
 2. Czy internet mobilny zastąpi stacjonarny? Pobrano z: https://www.wprost.pl/tygodnik/ 196093/Czy-internet-mobilny-zastapi-stacjonarny.html.
 3. Doroszewski, W. (red). Słownik Języka Polskiego. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/ (20.07.2017).
 4. GUS (2017). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r. Pobrano z: www.stat.gov.pl.
 5. http://skandynawiainfo.pl/sztokholm-pierwszym-miastem-z-siecia-5g-juz-w-2018-roku/.
 6. Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej. Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 28 grudnia 2016 r.
 7. Operatorzy komórkowi. W łącznosci coraz mobilniejsi. Pobrano z: http://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/307029956-Operatorzy-komorkowi-W-lacznoscicoraz- mobilniejsi.html.
 8. Palowski, M.A. (2011). Konkurencyjność i konkurencja cenowa sektora telefonii komórkowej na Litwie, Łotwie i w Estonii w 2010 r. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1-2.
 9. Raport Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku z 30 czerwca 2017 r.
 10. Raport UKE. Stan i ocena dosępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Pobrano z: www.uke.gov.pl.
 11. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku. Raport z badania klientów indywidualnych - dostępny na stronie:www.uke.gov.pl
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.01.2017 r., sygn. akt VI ACa 1726/15.
 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.12.2015 r., sygn. akt VI ACa 1851/14.
 14. Sylwestrzak, D. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/monografia/ 369268395/12 (20.07.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.131/1-25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu