BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyfert Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Chudziński Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Sobczak Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Proces zarządzania strategicznego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
Process of Strategic Management by Individual Public Health Care Institution
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2018, t. 45, nr 3, s. 119-130, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Proces zarządzania, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ)
Strategic management, Management process, Independent public health care facilities
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I11, L32.
streszcz., summ.
Abstrakt
Wysoki stopień niepowtarzalności i zmienność realizowanych zadań zmuszają zarządzających organizacjami do nieustannego poszukiwania metod i koncepcji pozwalających na zwiększenie poziomu elastyczności dostosowania organizacji do zachodzących zmian. Jedną z koncepcji zorientowanych na podnoszenie poziomu elastyczności organizacji jest strategia, która do końca ubiegłego wieku wykorzystywana była głównie w organizacjach nastawionych na generowanie wyniku finansowego. Jednak analiza zjawisk zachodzących w otoczeniu bliższym i dalszym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) pozwala dostrzec, iż podmioty te znajdując pod presją publiczną i polityczną, muszą sprostać coraz bardziej złożonym wymaganiom dotyczących zwiększenia liczby świadczonych usług, przy jednoczesnym wykorzystaniu ograniczonych środków finansowych i zapewnieniu wysokiej jakości realizowanych działań, co możliwe jest do osiągnięcia poprzez osadzenie podejmowanych przez nie działań w przestrzeni strategicznej. Należy jednak zauważyć, że aby strategia przyniosła oczekiwane korzyści konieczne jest dopasowanie poziomu jej zaawansowania do wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, co wymusza konieczność dokonania pomiaru oceny dojrzałości strategicznej. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji organizacji procesu zarządzania strategicznego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, odwołującego się do założeń strategicznej karty wyników, a następnie zaproponowanie modelu oceny dojrzałości procesu zarządzania strategicznego SP ZOZ. W oparciu o analizę literatury przedmiotu przeprowadzono dyskusję nad znaczeniem strategii w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych i przedstawiono generyczny model procesu zarządzania strategicznego, oparty o koncepcję Strategicznej Karty Wyników. Wykazana zasadność realizacji procesu zarządzania strategicznego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także podniesiona w opracowaniu celowość doskonalenia strategii, stanowiły podstawę do zaproponowania modelu oceny dojrzałości strategii SP ZOZ. (abstrakt oryginalny)

The high degree of uniqueness and variability of the tasks carried out force the managers of organizations to constantly search for methods and concepts that allow increasing the flexibility of adapting the organization to changes. One of the concepts oriented at raising the level of organization's flexibility is a strategy which until the end of the last century was used mainly in organizations focused on generating financial results. However, the analysis of phenomena occurring in the immediate and distal surroundings of independent public health care institutions (SP ZOZ) allows to notice that these entities finding under public and political pressure must meet increasingly complex requirements for increasing the number of services provided, while using limited financial resources and ensuring high quality of implemented activities, which is possible to achieve by embedding their activities in the strategic space. However, it should be noted that in order for the strategy to bring the expected benefits, it is necessary to adjust the level of its advancement to internal and external conditions, which necessitates measuring the strategic maturity assessment. The aim of the article is to propose the organization of the strategic management process to an independent public health care institution, referring to the assumptions of the strategic scorecard, and then to propose a model for the maturity assessment of the strategic management process of SP ZOZ. Based on the analysis of the literature, a discussion was held on the importance of strategies in enterprises of medical entities and a generic model of the strategic management process based on the concept of the Strategic Scorecard was presented. The demonstrated validity of the implementation of the strategic management process in independent public healthcare institutions, as well as the purposefulness of improving the strategy raised in the study, formed the basis for proposing a model for assessing the maturity of the SPO ZOZ strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H. I., (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Becker J., Knackstedt R., Poppelbub J., (2009), Developing maturity models for IT management - a procedure model and its application, "Business & Information Systems Engineering", No. 3.
 3. Chluska J., (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych - szpitalach, ZN PCz Zarządzanie Nr 23 t. 2.
 4. de Bruin T., Rosemann M., Freeze R., Kulkarni U., (2013), Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model, EFQM Publication, Sydney
 5. Głuszek E., Kacała A., (2015) Metodologiczne podstawy projektowania modeli dojrzałości, "Nauki o Zarządzaniu - Management Sciences", nr 2(23)
 6. Hollyhead A, Robson A., (2012), A Little Bit of History Repeating Itself-Nolan's Stages Theory and the Modern IS Auditor, "ISACA Journal", Vol. 5.
 7. Kaleta A., (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa
 8. Martusewicz J., Szumowski W., (2018), Modele dojrzałości a modele doskonałości. Niezależność czy współzależność na drodze do rozwoju organizacji, Organizacja I kierowanie, nr 1 (180).
 9. Nolan R. L., (1973), Managing the Computer Resource: A Stage Hypothesis, "Communications of the ACM", Vol. 16, No. 7.
 10. Obłój K., (2010), Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa.
 11. Obłój K., Ciszewska M., Kuśmierz A., (2004), Strategie szpitali w warunkach reformy, Wyd. WSZIP, Warszawa.
 12. Pierścionek Z., (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Poppelbub J., Roglinger M., (2011), What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in BPM, ECIS.
 14. Romanowska M., (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 15. Stabryła A., (2002), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Stępniewski J. (red.), (2008), Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 17. Tyagi R.K., Gupta P., (2010), Strategiczna karta wyników firm usługowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Waśniewski J., (2015), Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.038
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu