BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania), Janusz Alicja (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania)
Tytuł
Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej
Premises and Activities Aimed at Stimulating the Securitisation of Sme Debt Finance Portfolios in the European Union
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 5-14, rys., bibl.16 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sekurytyzacja
Small business, Securitization
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: G18, G28, G32
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania podstawowych przesłanek, a następnie działań regulacyjno-gospodarczych Unii Europejskiej na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w okresie pokryzysowym. Uwagę skoncentrowano na instrumentach sekurytyzacyjnych zabezpieczonych na kredytach i należnościach leasingowych samochodów dla MSP. Podjętą próbę poprzedzono krótką analizą kluczowych charakterystyk wskazanego rynku sekurytyzacji.(abstrakt oryginalny)

The article attempts at identifying basic premises, followed by presenting the regulatory and economic activities of the European Union aimed at stimulating the securitization of SME debt finance portfolios, predominantly in the post-crisis. The focus is on securitization instruments, secured on credit and car lease liabilities of SME. The undertaken attempt was preceded by a brief analysis of key characteristics of the aforementioned securitization market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiyar, S., Al-Eyd, A., Barkbu, B., Jobst, A. (2015). Revitalizing Securitization for Small and Medium- -Sized Enterprises in Europe. Pobrano z: http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/sdn/2015/ sdn150 (5.03.2018).
 2. Bloomenstein, H.J., Keskinler, A., Lucas, C. (2011). Outlook for the Securitization Market. OECD Journal: Financial Market Trends, 1, 261.
 3. Chojna-Duch, E. (2015). Łagodzenie ilościowe polityki pieniężnej. Kontrola Państwowa, 3, 91.
 4. Cour-Thimann, P., Winkler, B. (2013). The ECB's non-standard monetary policy measures. The role of institutional factor sand financial structure. Pobrano z: http://web.europe.eu/pub/pdf/ scuwps1528pdf (10.03.2018).
 5. Decyzja NR 1639/2006/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.2006 ustanawiająca Program na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013. Dz. Urz. L 310/15.
 6. ECB (2017). Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area - April to September 2017. Pobrano z: https://wwwecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.accesstc (2.03.2018).
 7. European Commission (2018). Annual Report on European SMEs 2016/2017. Pobrano z: http:// ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly (20.03.2018).
 8. European Investment Fund (2017). European Small Business Finance Outlook. Pobrano z: https:// www.eiforg/news-centre /publicanto/eif-wp43pdf (12.032018).
 9. Kidacka, I. (2006). Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe. Warszawa: Difin.
 10. Kraemer-Eis, H., Lang, F. (2017). Access to funds: how could CMU support SME financing. Viertljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 86, 98.
 11. Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Płynność finansowa przedsiębiorstw. Istota, pomiar, zarządzanie. Warszawa: Difin.
 12. Nassr, I., Wehinger, G. (2014). Unlocking SME finance through marked - based debt: Securitisation, private placements and bonds. OECD Journal: Financial Market Trends, 2, 94.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z 13.12.2017 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. DZ. Urz. L 345/34.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12.12.2017 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 648/2012. Dz. Urz. UE L 347/35.
 15. Waszkiewicz, A. (2004). Papierowe bogactwo sekurytyzacji. Bank i Kredyt, 4, 19.
 16. Zielona Księga. Tworzenie unii rynków kapitałowych. COM(2015)63 final. Bruksela 18.02.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu