BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jodkowska Lilianna (HTW Berlin Fachbereich 3 - Wirtschafts- und Rechtswissenschaften)
Tytuł
Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce
The Importance of Hidden Champions for German Economy and the Possibilities of their Support in Poland
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 69-81, tab., rys., bibl.11 poz.
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: F23, L10
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Badania nad tajemniczymi (nieznanymi) liderami są dyscypliną, która rozwinęła się w Niemczech z końcem lat 80. XX wieku. Za jej początek można uznać publikacje H. Simona, który starał się wykazać, że niemiecki eksport nie jest napędzany tylko przez duże i znane firmy, takie jak np. Volkswagen, BASF i Siemens, ale przez wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), które są często nieznane, ponieważ odbiorcami ich produktów są przede wszystkim inne przedsiębiorstwa (B2B), a ich produkty należą do wąsko wyspecjalizowanych branż. Nieznani liderzy występują na każdym kontynencie, ale powodzenie ich działalności charakteryzuje się pewnymi cechami wspólnymi, dotyczącymi zasad prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w zakresie kultury, strategii oraz przywództwa, ale także przede wszystkich wysoki potencjał innowacyjny. Również w Polsce można zidentyfikować firmy, które są liderami na wąskich rynkach, a jednocześnie nie są znane. Celem opracowania jest zdefiniowanie i przedstawienie wybranych nieznanych liderów z Niemiec i z Polski, porównanie wyników badań na ich temat w obu krajach oraz próba wyłonienia tych czynników, które mogłyby mieć wpływ na powstawanie nowych nieznanych liderów w Polsce oraz ułatwienie badań nad tą grupą przedsiębiorstw. Jako metodę badawczą wybrano analizę porównawczą, która wykazała, że badania nad nieznanymi liderami w Niemczech są znacznie bardziej rozpowszechnione niż w Polsce. Z tego względu należałoby je zintensyfikować; można przy tym założyć, że ujawniona dotychczas liczba nieznanych liderów jest w Polsce zaniżona, w Niemczech zidentyfikowano ok. 1300 nieznanych liderów, w Polsce zaledwie ok. 70, co przy dużym udziale eksportu w tworzeniu PKB wydaje się nieprawdopodobnie słabym wynikiem.(abstrakt oryginalny)

Research hidden champions is a discipline that developed in Germany at the end of the 1980s. At its beginning, publications of H. Simon, which tried to show that German exports are not driven only by large and well-known companies, can be considered such as, for example, Volkswagen, BASF and Siemens, but by many small and medium-sized enterprises (SMEs), which are often unknown, because the recipients of their products are primarily other enterprises (B2B), and their products belong to narrowly specialized industries. Hidden champions appear on every continent, but the success of their activities is characterized by certain common features regarding the principles of running a company's activity in terms of culture, strategy and leadership, but also above all, a high innovation potential. Such companies can also be identified in Poland, with leadership in narrow markets on the one hand and some degree of invisibility on the other. The aim of the study is to define and present selected hidden champions from Germany and Poland, compare the results of research on them in both countries and attempt to identify those factors that could affect the formation of new unknown leaders in Poland and facilitate research on this group of enterprises. As a research method was selected comparative analysis, which showed that research on unknown leaders in Germany is much more widespread than in Poland. Therefore, it would have to be intensified; it can be assumed that the number of hidden champions disclosed so far is understated in Poland, in Germany about 1,300 hidden champions were identified, in Poland only ca. 70, which, with a large share of exports in generating GDP, seems unlikely to be low.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Büchler, J.-Ph. (red.). (2018). Fallstudienkompendium Hidden Champions. Innovationen für den Weltmarkt. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
 2. Education at a Glance 2017: OECD Indicators (2017). OECD Publishing, Paris. Pobrano z: http:// dx.doi.org/10.1787/eag-2017-en (13.06.2018).
 3. Gabler Wirtschaftslexikon. Pobrano z: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hidden- -champions-54015/version-277074 (14.06.2018).
 4. Grego-Planer, D. (2012). Tajemniczy mistrzowie współczesnej gospodarki jako przykład przedsiębiorstw osiągających sukcesy na niszowych rynkach. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 5. Grego-Planer, D. (2016). Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. "Hidden Champions" - Die verborgene Leistungskraft der deutschen Wirtschaft (2005). Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.
 7. Mewes, W. (2008). Jetzt wird es ernst! StrategieJournal, 03-08.
 8. Rammer, Ch., Spielkamp, A. (2015). Hidden Champions - Driven by Innovation. Empirische Befunde auf Basis des Mannheimer Innovationspanels, Dokumentation Nr. 15-03. Mannheim: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).
 9. Schlepphorst, S., Schlömer-Laufen, N., Holz, M (2016). Determinants of hidden champions - Evidence from Germany, Working Paper 03/16. Bonn: Institut für Mittelstandsforschung Bonn.
 10. Simon H., Dietl, M. (2009). Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach. Warszawa: Difin.
 11. Simon, H. (2012). Hidden Champions - Aufbruch nach Globalia: Die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer. Frankfurt: Campus Verlag.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu