BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ zmian prawa bilansowego na ocenę ryzyka kredytowego mikrojednostek
The Influence of Changes in the Reporting Frameworks on the Assessment of Credit Risk of Micro Units
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 117-126, tab., bibl.10 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Prawo bilansowe
Credit risk, Balance law
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: G32
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu zmian zasad sprawozdawczych dla jednostek mikro na poziom ryzyka kredytowego, ocenianego na podstawie wybranych modeli punktowej oceny ryzyka. Na potrzeby artykułu przyjęto hipotezę, że zmiana zasad sprawozdawczych dla mikrojednostek utrudnia przeprowadzenie oceny ryzyka kredytowego i powoduje pogorszenie tej oceny. W celu weryfikacji postawionej hipotezy zastosowano studium przypadku, stosując trzy modele punktowej oceny ryzyka kredytowego. Wyniki analizy wskazują, że w każdym z zastosowanych modeli wynik oceny ryzyka uległ pogorszeniu, liczba przyznanych punktów była średnio o 10% gorsza niż przed zmianami zasad sprawozdawczych. Jest to konsekwencja większego zagregowania danych finansowych w sprawozdaniu finansowym mikrojednostek. Przyjęta w artykule hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper was to assess how the changes made in the reporting framework for micro units influence the level of credit risk, estimated on the basis of selected models of risk ratings. For the purpose of this article, the hypothesis was assumed that the change in the reporting framework for micro units impedes the assessment of credit risk and worsens its rating. In order to verify the hypothesis, a case study was using three models of risk ratings. The results of the analysis indicate that in each of the applied models the result of risk assessment deteriorated, and the number of awarded points was lower by 10% on average than before the changes were introduced. It was the consequence of a higher aggregation of financial figures, hence the hypothesis was confirmed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz.U. EU L 182 z 29.06.2013r.
  2. Nowak, E. (2016). Wpływ zasad i regulacji rachunkowości na zmiany w sprawozdawczości finansowej w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79), 819-828.
  3. Przynoga, P. (2015). Badanie zdolności kredytowej na przykładzie przedsiębiorstwa ENEA S.A. Praca magisterka (niepublikowana), przygotowana pod opieką dra hab. J. Kubiaka. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
  4. Saunders, A. (2001). Metody pomiaru ryzyka kredytowego - KMV, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
  5. Stefański, A. (2007). Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
  6. Stefański, A. (2010). Czynniki uwzględnianie w procesie oceny poziomu ryzyka kredytowego. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 71, 133-142.
  7. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2014, poz. 1100.
  8. Ustawa z 8 września 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2015, poz. 1333.
  9. Wiatr, M.S. (2011). Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
  10. Wójciak, M. (2007). Metody oceny ryzyka kredytowego. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu