BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania)
Tytuł
Unikanie i uchylanie się od opodatkowania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - przyczyny, specyfika, skutki
Tax Avoidance and Tax Evasion in the Sector of Small and Medium Enterprises - Reasons, Specifity, Effects
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 139-147, bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Unikanie opodatkowania, Opodatkowanie
Small business, Tax avoidance, Taxation
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: M21
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są zjawiska unikania i uchylania się od opodatkowania występujące u mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Celem opracowania jest określenie specyfiki sektora MSP w zakresie tych dwóch postaw, przyczyn oraz sposobów tych postaw oraz skutków takich działań. Dla realizacji celu, jako metody badawcze, wykorzystano analizę dostępnej literatury oraz badań pilotażowych MSP dotyczących unikania i uchylania się od opodatkowania. Za wynik tej analizy należy przyjąć potwierdzenie następujących tez: 1) wysoka skala występowania uchylania się od opodatkowania w sektorze MSP, natomiast niska skala unikania od opodatkowania; 2) istnieją zasadnicze różnice pomiędzy sektorem MSP a dużymi przedsiębiorstwami w zakresie przyczyn, sposobów i skutków unikania bądź uchylania się od opodatkowania; 3) brak wiedzy MSP na temat skutków omawianych postaw.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of the tax avoidance and tax evasion in the sector of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs). The purpose of this article is to determine the specificity of the SME sector in terms of these two attitudes, the reasons and methods of these attitudes and the effects of such actions. To realize the purpose of article, as a research method, used the analysis of available literature and pilot research of SMEs concerning with tax avoidance and tax evasion. As the result of the article is the verification of following thesis: 1) high scale of occurrence of tax evasion in the SME sector, whereas the low scale of tax avoidance; 2) there are major differences between the SME sector and large enterprises regarding the reasons, ways and effects of tax avoidance and tax evasion; 3) lack of knowledge of SMEs on the effects of the attitudes discussed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński, B. (1996). Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania. Toruń: UMK.
 2. Brzeziński, B. (2003). Wstęp do nauki prawa podatkowego. Toruń: TNOiK.
 3. Gaudemet, P.M., Molinier, P. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 4. Głuchowski, J. (1996). Oazy podatkowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 5. Gomułowicz, A., Mączyński, D. (2016). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 6. Karwat, P. (2002). Obejście prawa podatkowego. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 7. Kuźniacki, B. (2012). Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych. Toruński Rocznik Podatkowy, 30-59.
 8. Larkins, E.R. (1991). Multinationals and their Quest for the Good Tax Haven: Taxes are but One, Albeit an Important, Consideration. International Lawyer, 25, 471-487.
 9. Lipowski, T. (2002). Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystywania. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 10. Wardak, Z. (2014). Karnoskarbowa i kryminologiczna problematyka oszustwa podatkowego. Łódź: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Wisselink, M.A. (1997). Part II: Methods of International Tax Avoidance, International Tax Avoidance: Vol. A - General and Conceptual Material. Kluwer, Deventer: Rotterdam Institute for Fiscal Studies.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu