BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarasiuk Renata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Polsko-japońska współpraca wywiadowcza i konsularna dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II wojny światowej
The Polish-Japaneese Intelligence and Consular Cooperation to Save Jewish Lives in Kovno During the WW2
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 2, s. 108-120, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Wojna Światowa II, Żydzi, Współpraca
Security, World War II, Jews, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kowno
Kaunas
Sugihara Chiune
Abstrakt
W artykule przedstawiono polsko-japońską współpracę wywiadowczą i konsularną dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem misji dyplomaty Chiune Sugihary - japońskiego Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zaprezentowany artykuł uwzględnienia trzy funkcje badań naukowych: deskryptywną, eksplanacyjna i systematyzującą. Odnosi się do opisania i wyjaśnienia zjawiska zagrożenia społeczności żydowskiej pod dwiema okupacjami, podjętych prób ratowania życia oraz włączenia w proces ratowania poszczególnych jednostek, zbiorowości ludzkich, instytucji i organizacji

The article presents Polish-Japanese intelligence and consular cooperation for saving the lives of Jews in Kaunas during the WW2, with particular emphasis on the diplomatic mission of Chiune Sugihara. Who was a Japanese Righteous Among the Nations. The presented article includes three functions of scientific research: discriptive, explanational and systematizing. The author describes and explains the phenomenon of threat to the Jewish community under two occupations, presents atttempts to save lives and involve in the process of saving specifics individuals, communities, institutions and organizations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arad Yitzhak. 2009. The Holocaust in the Soviet Union, Jerozolima/Nebraska: University of Nebraska Press.
 2. Bender S. 2012. "Life stories as testament and memorial: the short life of the Neqama Battalion, an independent Jewish partisan unit operating during the Second World War in the Narocz forest, Belarus". East European Jewish Affairs nr 1.
 3. Bubnys Arunas. 1941. The Holocaust in the Lithuanian Provinces.
 4. Crowdy Terry. 2010. Historia szpiegostwa i agentury, tłum. J. Mikołajczyk. Warszawa: Bellona.
 5. Levine H. 2002. Kim pan jest, panie Sugihara. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 6. Faligott Roger, Kauffer Remi. 2006. Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, tłum. M. Stefańska-Matuszyn, K. Skawina. Warszawa: Iskry.
 7. Guryn A., Tadeusza Romera pomoc Żydom polskim na Dalekim Wschodzie, "Biuletyn Polskiego Instytutu naukowego w Kanadzie", (X).
 8. Guzik Joanna 2013. Stosunek Japonii do kwestii żydowskiej w latach 1932-1945. Kraków.
 9. Herrigel Eugen. 1992. Droga zen. tłum. M. Fostowicz-Zahorski. Wrocław: "Thesaurus- Press".
 10. Feng- Shan Ho. China. Chinese Visas in Vienna, http://www.yadvashem.org/righteous/ stories/ho.
 11. The Encyclopedia of the Righteous among the Nations.
 12. Kershaw Ian. 2003. Hitler. 1941-1945. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 13. Kuromiya Hiroaki, Pepłoński Andrzej. 2009. Między Warszawą a Tokio. Polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904-1944. Toruń: A. Marszałek.
 14. Kwiecień M., Mazur G. 2002. "Wykłady pułkownika Stefana Mayera o wywiadzie polskim w okresie II RP" Zeszyty Historyczne.
 15. Lamont-Brown Raymond. 2004. Kempeitai - japońska tajna policja. Warszawa: Bellona.
 16. Leczyk Marian. 1995. Kontakty wojskowe Polski z Japonią i Chinami w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin, Białystok.
 17. Materski Wojciech. 1990. Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód (1917-1925). Warszawa: PWN.
 18. Menegazzo Rossella. 2008. Japonia, tłum. H. Borkowska. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
 19. Pałasz-Rutkowska Ewa, Romer Andrzej T. 1996. Historia stosunków polsko-japońskich, Warszawa: Bellona.
 20. Piwowarski Juliusz. 2013. "Bushido. Kodeks etyczny japońskiej kultury bezpieczeństwa" The Polish Journal of the Arts and Culture 7(4): 123-137.
 21. Polonsky Antony. 2014.Dzieje Żydów w Polsce i w Rosji, tłum. M. Wilk. Warszawa.
 22. Szarota Tomasz. 2000. U progu zagłady: zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie: Warszawa, Paryż, Amsterdam, Antwerpia, Kowno, Warszawa: Wydawn. Sic!.
 23. Siekacz M. 2007. "Diaspora żydowska w Japonii w latach 1853-1945". Midrasz nr 3 (119) marzec: 30-38.
 24. Skóra Wojciech. 2004. "Współdziałanie służby konsularnej II Rzeczypospolitej z wywiadem wojskowym". Dzieje Najnowsze XXXVI, 1.
 25. Sutton K. 1989. The Massacre of the Jews in Lithuania w: Yitzhak Arad, The Einsatzgruppen Reports, New York.
 26. Voren van Robert. 2011. Undigested Past: The Holocaust in Lithuania. Amsterdam/New York: Rodopi.
 27. Wagenstein Angel. 2011. Pożegnanie z Szanghajem, tłum. Hanna Karpińska. Poznań: Zysk i S -ka.
 28. Wojtkowiak Jakub. 2000. Stosunki radziecko-japońskie w latach 1931-1941. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 29. Żbikowski Andrzej. 2006. U genezy Jedwabnego. Żydzi na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, wrzesień 1939-lipiec 1941.Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu