BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarnicki Damian (Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Rada Bezpieczeństwa ONZ w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Gremium of "Responsibility" and "Influence" - the UN Security Council in Foreign Policy of the Russian Federation
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 2, s. 122-144, rys., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Dyplomacja, Stosunki międzynarodowe
Foreign policy, Diplomacy, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Organizacja Narodów Zjednoczonych może być dowodem zdolności integracyjnych ludzkości, lecz jednocześnie zwierciadłem wertykalnych i horyzontalnych bolączek. Jest organizacją newralgiczną dla światowego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, która wielokrotnie w swojej historii podlegała krytyce. Wynika ona z podejmowanego przez jej krytyków niewywiązywania się ze swego uniwersalnego przeznaczenia, szczególnie w kwestii tak egzystencjalnej jaką jest bezpieczeństwo. Przyczyn domniemanej indolencji ONZ należy upatrywać w strukturalnych i funkcjonalnych aspektach jej organizacji oraz procedowania. Ważnym zagadnieniem implikującym określoną kondycję i wizerunek ONZ jest swoisty dualizm proweniencji przeznaczenia tej organizacji. Zasadzający się bowiem, z jednej strony na odpowiedzialności za losy świata, z drugiej strony na tendencjach do wpływania na jego losy przez główne państwa tzw. "piątki" Rady Bezpieczeństwa ONZ. W kontekście powyższych spostrzeżeń dokonana zostanie analiza znaczenia tego gremium w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.(abstrakt oryginalny)

The United Nations can be a proof of the integration capacity of humanity but at the same time a mirror of vertical and horizontal problems. It is a sensitive organization for the global collective security system, which is often subject to criticism. It results from the critics' failure to fulfill their universal destiny, especially in the existential issue of security. The reasons for the alleged UN indolence should be seen in the structural and functional aspects of its organization and procedure. An important issue implicating a certain UN condition is a kind of dualism of provenance of the organization's destiny, based on one hand on responsibility for the fate of the world, on the other hand the tendency to influence its fate by the main states of the so-called "five" of the UN Security Council. In the context of the above observations, the specifics of the presence of the Russian Federation as one of the playmakers will be analyzed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domagała Arkadiusz. 2016. Od interwencji humanitarnej do odpowiedzialności za ochronę. Społeczność międzynarodowa wobec wymuszania przestrzegania praw człowieka po interwencji NATO w Kosowie. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 2. Kobza Piotr. 2005. Układy regionalne w systemie bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych. Warszawa: ASPRA-JR - Fundacja Studiów Międzynarodowych.
 3. Lewandowski Tomasz Andrzej. 2017. Koncepcja Responsibility To Protect. Aspekty konstytucjonoprawne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 4. Popiuk-Rysińska Irena. 2013. Ewolucja systemu bezpieczeństwa zbiorowego Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 5. Tlałka Krzysztof. 2016. Stagnacja czy rozwój? Przemiany operacji pokojowych we współczesnym świecie. Kraków: AT Wydawnictwo.
 6. Gowan Richard. 2017. "End Times Diplomacy at the UN?", W "The End of International Cooperations?", Journal of International Affairs, (Vol. 70, No. 3).
 7. Kobayashi K. 2017. "Whose Global Governance? Explaining the Evolution Russia's Approach to Global Governance, 1945-2016", Rising Powers Quarterly (Vol. 2, Issue 1): 183-209.
 8. Nowak Ewa, Głowiński Krzysztof. 2013. "Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych". Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (nr 2/6): 136-146.
 9. Okhovat Sahar. 2012. "The United Nations Security Council: It's Veto Power and It's reform", CPACS Working Paper (15/1) W https://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/ docs/working_papers/UNSC_paper.pdf, (24.10.2017).
 10. Pert Alison. 2012. "The Good International Citzenship of the Rudd Government", Australian Yearbook of International Law, vol. 30, Forthcoming Sydney Law School Research Paper (12/72): 1-54.
 11. Sobel R. S. 1994. "The Leauge of Nations Covenant and the United Nations Charter: An Analysis of Two International Constitutions", Constitutional Political Economy" (Vol. 5, No. 2).
 12. Беззубцев Валерий Сергеевич. 2015. "Соотношение государственного суверенитета и принципа уважения прав человека в контексте применения международно-правовых мер принуждения", Право. Журнал Высшей школы экономики, (№ 2): 37-49. [Bezzubtsev Valerij Sergeevich. 2015. Sootnoshenie gosudarstvennogo suverniteta i printsipa yvazheniya prav cheloveka w kontekste primenieniya mezhdunarodno-pravovykh mer prinyzhdeniya", Pravo. Zhurnal Vyzhshej Szkoly Ekonomiki (№ 2): 37-49].
 13. Зверев Петр Геннадьевич. 2013. "Позиция Российской Федерации по вопросу реформирования Совета Безопасности ООН". Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (№ 7 (54): 73-76 [Zvyoryov Petr Gennad'evich. 2013. Pozitsiya Rossijskoj Federatsii po voprosy reformirovaniya Soveta Bezopasnosti OON", Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk (№ 7 (54): 73-76].
 14. Curanović Alicja. 2011. Wizerunek Rosji na forum ONZ. W Wizerunki międzynarodowe Rosji, red. Bieleń Stanisław, Skrzypek Andrzej, 251-277. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 15. Grzebyk Patrycja. 2017. Wpływ zachodnich interwencji zbrojnych na ewolucję prawa do użycia siły. W Wojny Zachodu, red. Madej Marek, 249-273. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Makarewicz Andrzej. 2006. Bezpieczeństwo człowieka oraz solidarność międzynarodowa: cel i podstawa nowego ładu światowego W Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. Symonides Janusz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Olchowski Jakub. 2017. Problemy reformy ONZ. W Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, red. Pietraś Marek, Wojtaszczyk Konstanty Adam.Warszawa, 211-232. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 18. Rewizorski Marek. 2016. Poza "kompleksową współzależność" - w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla starych problemów. W Globalne zarządzanie i jego aktorzy. W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata, red. Rewizorski Marek, 11-31. Dom Wydawniczy Elipsa.
 19. Symonides Janusz. 2016. Some Remarks on Reform on the United Nations - the Challenges, Achievements, Prospects. W New Challenges for International Organizations, red. Nowakowska-Małusecka Joanna, 59-72. Uniwersytet Śląski.
 20. 'We need negotiations, not declarations': Russia stays away from Trump's UN reform plan W https://www.rt.com/news/403734-trump-un-reform-russia/.
 21. Abilova Olga. 2016. Peacekeeping contribution profile: Russia W http://www.providing forpeacekeeping.org/2016/10/31/peacekeeping-contribution-profile-russia/.
 22. Adams Simon. 2015. Failure to Protect: Syria and the UN Security Council. Global Centre for Responsibility for Protect. Occasional Paper Series (5). New York W http://www.globalr2p.org/media/files/syriapaper_final.pdf.
 23. Al-Makahleh Dubovikowa Maria, Al-Makahleh Shebab. 2017. Russia's New Role in the New Middle East W.
 24. Cordesman H. Anthony. 2014. Russia and the "Color revolution". Russian Military View of a World Destabilized by the US and the West (Full Report) W https://csisprod. s3.amazonaws.com/s3fspublic/ legacy_files/files/publication/140529_Russia_Color_Revolution_Full.pdf.
 25. Dziedzina Jacek. 2008. Organizacja Narodów Podzielonych W https://opoka.org.pl/ biblioteka/I/IK/gn200840-onz.html.
 26. Gabuev Aleksander. 2016. Friends with Benefits? Russian-Chinese Relations After the Ukraine Crisis W http://carnegie.ru/2016/06/29/friends-with-benefits-russian-chineserelations-after-ukraine-crisis-pub-63953.
 27. https://www.fairobserver.com/region/middle_east_north_africa/russia-role-middle-eastpolitics-syria-yemen-gulf-latest-news-16531/.
 28. Jacob Leo-Paul. 2017. Russia's diplomatic practices at the United Nations W http://natoassociation.ca/russias-diplomatic-practices-at-the-united-nations.
 29. Khallaf Hanouf. 2016. Veto Syria: Explaining the Power of the United Nations Security Council and the Syrian Refugee Crisis W http://repository.usfca.edu/ cgi/viewcontent.cgi?article=1371&context=capstone.
 30. Krakowska Małgorzata. 2017. Naprawa ONZ kluczem dla przyszłości światowego bezpieczeństwa. 3 punkty W http://www.defence24.pl/664870,naprawa-onz-kluczemdla-przyszlosci-swiatowego-bezpieczenstwa-3-punkty.
 31. Larson Sylwia. 2012. Rozszerzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ: to nie będzie proste W http://www.politykaglobalna.pl/2012/04/onz-rozszerzenie-rady-bezpieczenstwa-niebedzie- proste/.
 32. Lavrov Sergey. 2017. Statement by H.E. Mr. Sergey V. LAVROV, Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, at the 72nd session of the UN General Assembly, https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/ru_en.pdf.
 33. Milano Enrico. 2015. Russia's Veto in the Security Council: Whither the Duty to Abstain Art. 27 (3) of the UN Charter? ZaöRV (75) W http://www.zaoerv.de/75_2015/ 75_2015_1_a_215_232.pdf.
 34. MSZ: z inicjatywy Rosji odbyły się polsko-rosyjskie konsultacje. 2017. https://wiadomosci.onet.pl/swiat/msz-z-inicjatywy-rosji-odbyly-sie-polsko-rosyjskiekonsultacje/v1dqbxf.
 35. Nikitin Aleksander. 2004. Partners in peacekeeping. Historic change in the Balkans W https://www.nato.int/docu/review/2004/historic-changes-balkans/Partners-inpeacekeeping/EN/index.htm.
 36. Nikitin Aleksander. 2012. Russia as a Permanent Member of the UN Security Council. Friedrich Ebert Stiftung W http://library.fes.de/pdf-files/iez/09461.pdf (31.10.2017).
 37. Peacekeeping operations financing W http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/ financing.shtml.
 38. Pierrarcini Federico. 2017. Making History: China and Russia are Transforming Enemies into Friends, W https://www.strategic-culture.org/news/2017/10/18/making-history-chinarussia-transforming-enemies-into-friends.html.
 39. Pifer Steven. 2017. Test Putin's proposal for UN peacekeepers W https://www.brookings.edu/ blog/order-from-chaos/2017/09/13/test-putins-proposal-for-u-n-peacekeepers/.
 40. Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Witold Waszczykowski: pragniemy, by nasze członkostwo było rzeczywiste, nie iluzoryczne. 2017. W https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1773319,Polska-w-Radzie-Bezpieczenstwa-ONZ-Witold-Waszczykowskipragniemy-by-nasze-czlonkostwo-bylo-rzeczywiste-nie-iluzoryczne.
 41. Polska została niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa W https://businessinsider.com.pl/ polityka/polska-w-radzie-bezpieczenstwa-onz/hdthbg9.
 42. Radin Andrew, Reach Clinton Bruce. 2017. Russian views of the International order, Rand Corporation. Santa Monica W https://www.rand.org/pubs/research_reports/ RR1826.html.
 43. Rosja o kolejnym raporcie ONZ: pobieżny i nieprofesjonalny. 2017. W http://fakty.interia.pl/raporty/raport-wojna-w-syrii/aktualnosci/news-rosja-o-raporcie-onz-pobiezny-inieprofesjonalny, nId,2460235.
 44. Russia's participation in peacekeeping operations. 2017. W http://eng.mil.ru/en/mission/peacekeeping_operations.htm.
 45. Russia's Actions in Ukraine Condemned at United Nations W https://editorials.voa.gov/a/russiasactions-in-ukraine-condemned-at-un/3715677.html.
 46. Sampathkumar Mythyli. 2017. Russian diplomat appointed to lead new UN counter-terror unit W http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/russia-diplomatun-counter-terror-unit-head-a7801916.html.
 47. Seoka Nao. 2015. The Implications and Limitations of the Veto Power in the United Nations: A Critical Analysis of the Use of Veto by China and Russia in the Case of Syria W http://acuns.org/wp-content/uploads/2015/06/Nao-Seoka.pdf.
 48. Timofeyvich Aleksey. 2016. The UN Security Council veto: 7 facts W https://www.rbth.com/ international/2015/10/0 /the_un_security_council_veto_7 _facts_49701.html.
 49. Von Griennath Tobias, Hansen Wibke, Koeppe Stefan. 2012. Peace Operations 2025 W http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ ZIF_Peace_Operations_2025.pdf.
 50. Yamazoe Hiroshi. 2015. The Prospects and Limits of The Russia - China Partnership, RUFS Briefing (No. 32 December) W https://www.foi.se/download/18.1b4084ea 15549d027d14b7c/1466509555073/RUFS%20Briefing%20No.%2032%20.pdf.
 51. Бовдунов Александр. 2017. Киму - мир: как Россия может усадить за стол переговоров КНДР и США W https://russian.rt.com/world/article/396307-rossiyaperegovory-kndr-ssha, 09 XI 2017 [Bovdunov Aleksandr. 2017. Kimy-mir: kak Rossiya mozhet usadit' za stol' peregovorov KNDR i SSHA W https://russian.rt.com/ world/article/396307-rossiya-peregovory-kndr-ssha].
 52. Вето в Совете Безопасности - СССР/Российская Федерация W http://www.un.org/ ru/sc/meetings/veto/ussr_russia.shtml [Veto w Sovete Bezopasnosti - SSSR/Rossijskaya Federatsiya W http://www.un.org/ru/sc/meetings/veto/ussr_russia.shtml].
 53. Воронцов B. Александр. 2017. Ситуация вокруг КНДР и риск краха ООН, http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Situatciya-vokrug-KNDR-i-risk-krakha- OON-18698 [Vorontsov V. Aleksandr. 2017. Situatsiya vokrug KNDR i risk krakha OON W http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Situatciya-vokrug-KNDR-i-riskkrakha-OON-18698].
 54. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) 2016. W http://www.mid.ru/ foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/ content/id/2542248).
 55. Никогосян Hovhannes. 2017. Интервенции великих держав и будущее "ответственности по защите", Валдайские записки (№ 74. Август) W http://valdaiclub.com/a/valdaipapers/ valdai-paper-74-great-power-interventions/ [Nikogosyan Khovkhannes. 2017. Interventsiya velikhikh derzhav i budushchee "otvetstvennosti po zashchite", Valdajskie zapiski (№ 74. Avgust)].
 56. Полунин Aндрей. 2017. Москва вышлет еще 155 дипломатов США. Напряженность между Россией и Америкой выходит на новый уровень W https://svpressa.ru/ politic/article/183345/ [Polunin Andrej. 2017. Moskva vyshlet eshchyo 155 diplomatov SSHA. Napryazhennost' mezhdu Rossiej i Amerikoj wykhodit na novyj uroven' W https://svpressa.ru/politic/article/183345/].
 57. Путин: Альтернативы ООН нет, но реформы в ней необходимы. 2017. W https://tsargrad.tv/news/putin-alternativy-oon-net-no-reformy-v-nejneobhodimy_91396 [Putin: Al'ternativy OON net, no reformy v nej neobkhodimy W https://tsargrad.tv/news/putin-alternativy-oon-net-no-reformy-v-nejneobhodimy_ 91396].
 58. Тренин Дмитрий 2016. Внешняя политика России в ближайшие пять лет: цели, стимулы, ориентиры W http://carnegie.ru/2016/04/28/ru-pub-63462 [Trenin Dmitrij. 2016. Vneshnaya politika Rossii w blizhajshie pyat' let: tseli, stimuly, orentiry W http://carnegie.ru/2016/04/28/ru-pub-63462].
 59. Филатов Cергей, Кому надо превратить ООН в «Лигу наций 2.0»? Дискуссия о праве «вето» постоянных членов СБ ООН бесперспективна W http://inforos.ru/ru/ ?module=news&action=view&id=54038 [Filatov Sergej. 2017. Komu nado prevratit' ON w "Ligy Natii 2.0"? Disskusiya o prave "veto" postoyajnnykh chlenov CB OOn bespersektivna W http://inforos.ru/ru/?module=news&action=view&id=54038 ].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu