BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Merta-Korzniakow Katarzyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Dysonans pozakupowy jako czynnik wpływu na konsumpcję
After-Sale Dissonance as the Factor Affecting Consumption = Posleprodažnyj dissonans kak faktor vliâniâ na potreblenie
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 3 (24), s. 111-127, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Psychologia konsumenta, Struktura konsumpcji, Racjonalność zachowań, Podejmowanie decyzji
Consumption, Consumer behaviour, Consumer psychology, Structure of consumption, Rationality of behavior, Decision making
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D100, D030, M310
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia wpływu dysonansu pozakupowego na zmiany w konsumpcji. Celem było pokazanie relacji pomiędzy dysonansem pozakupowym a konsumpcją i zasadności powiązania tych dwóch zjawisk. Podjęte rozważania teoretyczne oparte zostały na publikacjach krajowych i zagranicznych. Przeprowadzono analizę pojęcia "dysonans poznawczy" oraz powstałego na jego kanwie terminu "dysonans pozakupowy" - przenosząc tym samym rozważania z psychologii na obszar marketingu. Takie podejście wpisuje się w aktualny trend odchodzenia od teoretycznego konceptu homo oeconomicus i włączania czynników psychologicznych do analiz. Uwzględnienie dysonansu pozakupowego jest naturalną konsekwencją tego rozumowania. Konsument działa w środowisku społecznym, nie w oderwaniu od niego. Zbiera informacje zwrotne, dotyczące jego zachowań, postaw i nabywanych dóbr. Następnie dostosowuje/koryguje swoje działania do norm i oczekiwań otoczenia. W zależności od pojawienia się pozytywnych lub negatywnych efektów konsumpcji określone schematy działania konsumentów mogą zostać utrwalone lub zmienione. Słowa kluczowe: dysonans poznawczy, dysonans pozakupowy, konsumpcja, racjonalność postępowania konsumentów (abstrakt oryginalny)

In her article, the author undertook an attempt to present the impact of after-sale dis-sonance on changes in consumption. The aim of the paper was to show the relationship between after-sale dissonance and consumption as well as the reasonability to tie these two phenomena. The undertaken theoretical considerations are based on national and foreign publications. The author carried out an analysis of the notion 'cognitive dissonance' and the term 'after-sale dissonance' produced on that basis - thus transferring considerations from psychology to the marketing domain. Such an approach is a part of the current trend of divergence from the theoretical concept of homo oeconomicus and inclusion of psychological factors to analyses. Taking into consideration of after-sale dissonance is a natural consequence of this line of reasoning. The consumer operates in the social environment, not being departed from it. They collect feedback concerning their behaviours, attitudes, and the goods being purchased. Then, they adjust/correct their actions to the norms and expectations of the environment. Depending on the occurrence of positive or negative effects of consumption, definite schemes of action of consumers may be reinforced or altered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raaij F. (1998), Consumer Behaviour. A European Perspective, Wiley, Chichester.
 2. Armstrong G., Kotler Ph. (2015), Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer, Kraków.
 3. Baudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 4. Bennet P. (1988), Marketing, McGraw-Hill Book Company, New York.
 5. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 6. Cooper J., Fazio R.H. (1984), A new look at dissonance theory, "Advances in experimental social psychology", Vol. 17.
 7. Dubisz S. (red. nauk.), (2006), Uniwersalny słownikjęzyka polskiego, PWN, Warszawa.
 8. Dudziak S. (2013), Ekonomia behawioralna-interdyscyplinarne podejście do zachowań ekonomicznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 32, t. 2., s. 23-36.
 9. Festinger L. (2007), Teoria dysonansu poznawczego, PWN, Warszawa.
 10. Fromm E. (2000), Mieć może być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 11. Garbarski L, Rutkowski I., Wrzosek W. (2000), Marketing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Garbarski L. (1998), Zachowania nabywców, wyd. II, PWE, Warszawa.
 13. Gardocka-Jałowiec A. (2018), Funkcje konsumpcji i ich znaczenie dla rozwoju gospodarki, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 14. Gorlewski B. (2010), Podejście behawioralne w naukach ekonomicznych. Przykład ekonomiki transportu, (w:) Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 15. Grzesiuk K. (2014), Powstanie i ewolucja modelu homo economicus, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, tom 6(42), nr 2, s.253-288.
 16. Harman-Jones E., Amodio D.M., Harman-Jones C. (2009), Action-based model of dissonance: A review, integration and expansion of conceptions of cognitive conflict, "Advances in experimental social psychology", Vol. 41.
 17. Hinojosa A., Gardner W.L., Walker H.J., Cogliser C., Gullifor D. (2017), A Review of Cognitive Dissonance Theory In Management Research: Opportunities for Further Development, "Journal of Management", Vol. 43, No. 1, s. 170-199.
 18. Kieżel E. (red. nauk.), (2004), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Kotier Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (1999), Principles of Marketing, Second Edition, Prentice Hall Europe, London.
 20. Kotier Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 21. Kotler Ph., Armstrong G. (2015), Principles of Marketing, Pearson Education, Upper Sadie River, New Jersey.
 22. Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn В., (red)"(2001), Zachowanie konsumenta .Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Łysiak A., Gąsiorowska A. (2016), Możliwość zmiany decyzji jako strategia redukcji dysonansu pozakupowego, "Psychologia Ekonomiczna", nr 9, s 39-49.
 24. Malewski A. (1964), O zastosowaniach teorii zachowania, PWN, Warszawa.
 25. Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Michalski E. (2017), Marketing. Podręcznik akademicki, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Niemczyk A. (2010), Zachowania konsumentów na tynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 28. Oderkiewicz E. (2012), Reakcje konsumentów na stan dyssatysfakcji pozakupowej - badanie uwarunkowań podjętego działania, "Marketing i Rynek", nr 6.
 29. Olejniczak T. (2017), Post-purchase Dissonance - A difficult Area of Research In Poland, "Polish Journal of Natural Sciences", Vol. 32(2).
 30. Peter J.P., Olson J.C. (1999), Consumer Behavior and Marketing Strategy, Fifth Edition, McGraw-Hill, Boston.
 31. Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 32. Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 33. Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 34. Solomon M. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydanie VI, Helion One Press, Gliwice.
 35. Stasiuk K, Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Szczepański J. (1981), Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 37. Thaler R. (2018), Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Poznań.
 38. van Raaij F. (1977), Consumer Choice Behavior: An Information-Processing Approach, Katholieke Hogeschool Tilburg, Tilburg.
 39. Veblen Th., (1953), The Theory of the Leisure Class, Yale University.
 40. Zalega Т. (2012), Konsumpcja. Determinanty, teorie, modele, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 41. Zimbardo Ph. (1999), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu