BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matel Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Realizacja programu "Mieszkanie dla młodych" w kontekście regionalnych różnic w dostępności dochodowej mieszkań
"Place to Live for Young" Program Implementation in Terms of Housing Income Availability
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 65-79, tab., wykr., bibliogr. s. 78-79
Słowa kluczowe
Rynek mieszkaniowy, Popyt na nieruchomości, Mieszkalnictwo, Polityka mieszkaniowa, Dodatki mieszkaniowe
Housing market, Demand for real estate, Housing, Housing policy, Housing allowance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R31, H53
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena współwystępowania określonych limitów cenowych kwalifikowalności mieszkań do udziału w programie MdM ze wskaźnikami dochodowej dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich w Polsce. Metodyka badań: w badaniu dokonano analizy relacji limitów cenowych kwalifikujących mieszkanie do udziału w programie do średnich cen na rynku nieruchomości w miastach wojewódzkich w Polsce. Następnie porównano uzyskane w ten sposób wskaźniki ze wskaźnikami dostępności dochodowej mieszkań oraz liczbą umów nawiązanych w ramach programu MdM. Analizę oparto na danych Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Danych Lokalnych za lata 2014-2015. Wyniki: badania wskazały, że wskaźniki limitów cenowych w ramach programu MdM były wyższe w miastach o wyższej dostępności dochodowej mieszkań na rynku wtórnym, co jednak nie miało miejsca w odniesieniu do rynku pierwotnego. Potencjalnie mogło wpływać to na większe wykorzystanie środków w ramach programu w miastach o wyższej dostępności dochodowej mieszkań. Analiza wskaźników wykorzystania środków w ramach programu wskazuje jednak, że konstrukcja taka nie przełożyła się na regionalne zróżnicowanie wykorzystania wsparcia w ramach programu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the co-existence of housing price limits eligibility for participation in the MdM program with indicators of income availability of housing in voivodship cities of Poland. Methodology of the study: The study examines the relation of price limits (qualifying the flat to participate in the program) to the average real estate market prices in voivodeship cities of Poland. The calculated indicators were compared with housing income availability indicators and the number of contracts established under the MdM program. The analysis was based on data of Bank Gospodarstwa Krajowego, National Polish Bank, and Local Data Bank for the years 2014-2015. Results: The research indicated that the price limit indicators under the MdM program were higher in cities with higher income housing availability on the secondary market, which, however, did not take place in the primary market. Potentially, it could have influenced greater use of funds under the program in cities with higher income housing availability. The analysis of the participation rates under the program indicates, however, that such a structure did not translate into regional variations in the use of support under the program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL [data wejścia: 2.04.2017].
 2. Białowąs B., 2017, MdM na ostatniej prostej, "Finansowanie nieruchomości", nr 1(50).
 3. Bourne L. S., 1981, The geography of housing, Edward Arnold, London.
 4. Bryx M., 1999, Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 5. Drabek K., Norkowska E., 2013, Ocena perspektyw funkcjonowania programu "Mieszkanie dla Młodych" na krakowskim rynku mieszkaniowym, "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", nr 4.
 6. Foryś I., 2014, "Mieszkanie dla młodych" - rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przęz młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr  36, t. 1, Metody ilościowe w ekonomii.
 7. Główka G., 2012, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 8. Gołębeska E., 2014, Statyczne i dynamiczne mierniki opłacalności inwestowania na rynku nieruchomości, "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", nr  4.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483).
 10. Marcinkiewicz J., Matel A., 2017, Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z wykorzystaniem metody TOPSIS, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475.
 11. Narodowy Program Mieszkaniowy, 2016, Załącznik do uchwały nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r.
 12. Ostrowska D., Kowalczyk-Rólczyńska D., Jamróz P., Staniszewska A., Spigarska E., Staśkiel M., 2015, Rynek nieruchomości w Polsce. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Palicki S., Strączkowski Ł., 2015, Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w Poznaniu i gminach podpoznańskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 14. Poskrobko T., Zielińska A., 2015, Innowacje w krajach rozwojających się a zrównoważony rozwój, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 409.
 15. Przygodzka R., 2008, Efektywność sektora publicznego, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 4(40).
 16. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014, Monografie miast, 2015, Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa.
 17. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015, Monografie miast, 2016, Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa.
 18. Przegląd wydatków publicznych. Polityka wspierająca mieszkalnictwo, 2015, Ministerstwo Finansów, [http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=453dd 246-9a36-4833-ac00-a17edef26024&groupId=764034, data wejścia: 20.02.2018].
 19. Sitek M., 2015, Zarządzanie rządowymi programami wspierania budownictwa mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2.
 20. Strona internetowa Banku Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl/osoby- fizyczne/ mieszkanie-dla-mlodych [data wejścia: 20.03.2017].
 21. Twardoch A., 2015, Centralna, regionalna i lokalna polityka mieszkaniowa w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Wybrane skutki przestrzenne, społeczne i gospodarcze, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 223.
 22. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o  pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1865, z 2016 r. poz. 1250.
 23. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Dz. U. z 2015 r., poz. 1194.
 24. Wilczek M. T., 2014, Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w województwie śląskim na tle Polski w okresie między Narodowymi Spisami Powszechnymi 2002 i 2011, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu