BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Irosznikow Denis (Rossijskij Uniwiersitiet Transporta, Rossija)
Tytuł
Ûridičeskaâ otvetstvennostʹ kak instrument obespečeniâ bezopasnosti
Odpowiedzialność prawna jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 2, s. 57-65, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Bezpieczeństwo, Terroryzm, Bezpieczeństwo narodowe, Prawa człowieka
Law, Security, Terrorism, National security, Human rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest odpowiedzialności prawnej jako instrumentowi zapewnienia bezpieczeństwa. Zdaniem autora, w pierwszej kolejności podmiotem tego rodzaju odpowiedzialności jest państwo, które zobowiązane jest do zapewniania bezpieczeństwa na całym swoim terytorium, jak również bezpieczeństwa obywateli, znajdujących się za granicą. W ramach odpowiedzialności prawnej państwa należy poddać analizie kwestie odpowiedzialności za zapobieżenie aktom terrorystycznym. W ramach odpowiedzialności prawnej rozpatruje się obowiązek zapewniania bezpieczeństwa, znajdującego odzwierciedlenie w orzecznictwie. Autor bada także kwestie odszkodowania dla osób, poszkodowanych w wyniku zamachu terrorystycznego, na gruncie prawa rosyjskiego i polskiego. Autor poświęca również uwagę kwestiom pozytywnej odpowiedzialności prawnej państwa, która wyraża się poprzez działania profilaktyczne, skierowane na prewencję zagrożeń terrorystycznych. Autor podkreśla, że nie tylko państwo występuje w charakterze podmiotu odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo. W związku z tym badane są kwestie odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych. Odrębnym zagadnieniem, na które zwraca uwagę jest bezpieczeństwo niepełnoletnich i odpowiedzialność rodziców oraz instytucji kształcenia za jego zapewnienie.(abstrakt oryginalny)

The article deals with legal responsibility as a security tool. According to the author, the subject of such responsibility is primarily the state, which is obliged to ensure security on its territory, as well as the security of its citizens abroad. Under the legal responsibility of the state, the issues of responsibility for the prevention of terrorist acts should be considered. As part of legal responsibility, the obligation to provide security is considered, which is reflected in case law. On the basis of Russian and Polish law the author also examines the issue of compensation for the people who have been harmed as a result of terrorist attacks. The author pays attention to the issues of positive legal responsibility of the state, which is reflected in the preventive measures aimed at preventing security threats. The author emphasizes that not only the state is the subject of legal responsibility for security. Thus, the issues of liability for individuals and legal entities are considered. A separate issue which the author pays attention to is the safety of juveniles and the responsibility of their parents and educational institutions for its provision.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zięba-Załucka Halina. 2014. "Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa". Studia Iuridica Lublinensia (22).
 2. Human rights and constitution making. Office of the High Commissioner. New York and Geneva, 2018.
 3. Ignatieff Michael. 2000. Human Rights as Politics, Human Rights as Idolatry. The Tanner Lectures on Human Values. Princeton University.
 4. Zwierlein Cornel, Graf Rüdiger 2010. "The production of human security in premodern and contemporary history". Historical Social Research 35(4).
 5. Андреев Н. Юрий. 2013. Ответственность государства за причинение вреда: цивилистические аспекты. СПб.: Юридический центр Пресс [Andreev N. Yurij. 2013. Otvetstvennost' gosudarstva za prichinenie vreda: civilisticheskie aspekty. SPb.: Yuridicheskij centr Press].
 6. Гоббс Томас. 2001. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М. [Gobbs Tomas. 2001. Leviafan, ili materiya, forma i vlast' gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo. M].
 7. Руссо Жан Жак. 1998. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле». [Russo Zhan Zhak. 1998. Ob obshchestvennom dogovore, ili Printsipy politicheskogo Prava. Russo Zh. Zh. Ob obshchestvennom dogovore. Traktaty / Per. s. fr. M. : "KANON-press", "Kuchkovo Pole"].
 8. Липинский Дмитрий Анатольевич, Романов Владимир Владимирович, Репетева Олеся Евгеньевна [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Дмитрия Анатольевичa Липинскогo. 2019. Институт юридической ответственности : монография / о. - М.: РИОР: ИНФРА-М [Lipinskij Dmitrij Anatol'evich, Romanov Vladimir Vladimirovich, Repeteva Olesya Evgen'evna [i dr.] pod. red. d-ra yurid. nauk, prof. Dmitriya Anato'ebicha Lipinskogo. 2019. Institut yuridicheskoj otvetstvennosti: monografiya / o. - M. : RIOR: INFRA-M].
 9. Кокоева Луиза Темболатовна. 2009. Рыбаков Влади́мир Алексе́евич, Соловьев Влади́мир Никола́евич, Трушин С.А. Гражданско-правовой механизм возмещения вреда, причиненного актом терроризма: Монография. Москва.
 10. Локк Джон. 2014. Два трактата о правлении ; пер. с англ. Е.С. Лагутина и Ю.В. Семенова. - Москва, Челябинск: Социум [Lokk Dzhon. 2014. Dva traktata o pravlenii; per. s. angl. Lagutina E. S. i Semenova Yu. V. - Moskwa, Chelyabinsk: Sotsiyum].
 11. Скловский К., Смирнова М. 2003. "О возмещении вреда, причиненного в результате террористической акции". Хозяйство и право № 6. [Sklokovskij K., Smirnova M. "O vozmeshchenii vreda, prichinennogo v rezul'tate terroristicheskoj aktsii"№ 6.].
 12. Тархов Ви́ктор Алексе́евич. 1973. "Понятие юридической ответственности". Правоведение № 2 [Tarkhov Viktor Alekseevich. 1973. "Ponyatie yuridicheskoj otvetstvennosti". Pravovedenie № 2].
 13. Чепус Алексей Викторович. 2016. Теория позитивной юридической ответственности: монография. М.: Проспект [Chepus Aleksej Viktorovich. 2016. Teoriya pozitivnoj yuridicheskoj otvetstvennosti: monografiya. M: Prospekt].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu