BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Dorota (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Samorząd terytorialny w ujęciu wybranych koncepcji teoretycznych
Self-Government in a Selected Theoretical Concept
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 126-145, tab., bibliogr. s. 143-145
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Federalizm fiskalny, Teoria wyboru
Local government, Fiscal federalism, Choice theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H10, H21, H71
summ., streszcz.
Abstrakt
Samorząd terytorialny jest trwałym elementem współczesnych państw demokratycznych. Jego powołanie uzasadniane jest efektywniejszą od scentralizowanej, dostawą dóbr i usług publicznych. Zasadność przeprowadzenia procesów decentralizacji terytorialnej i powołania samorządu terytorialnego można odnaleźć w różnych koncepcjach teoretycznych, wśród których szczególne miejsce zajmuje teoria federalizmu fiskalnego. W artykule podjęto problem teoretycznego uzasadnienia powołania samorządu terytorialnego i przyznania mu samodzielności. Artykuł ma charakter teoretyczny i poglądowy. Realizacja przyjętego celu wymagała zastosowania metody typowej dla nauk społecznych - analizy literatury. Przeprowadzone badania literaturowe pozwoliły na wskazanie roli samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych oraz zasadności przyznania mu samodzielności w ujęciu koncepcji teoretycznych. W artykule przeanalizowano wybrane celowo koncepcje teoretyczne odnoszące się do znaczenia samorządu terytorialnego, a mianowicie: teorię federalizmu fiskalnego, teorię wyboru publicznego oraz teorię lokalizmu. (abstrakt oryginalny)

Local government is a permanent element of modern democratic countries. This appointment is justified by a more effective than centralized delivery of public goods and services. The legitimacy of the processes of territorial decentralization and the establishment of local self-government can be found in various theoretical concepts, among which the theory of fiscal federalism has a special place. The article addresses the problem of a theoretical approach justifying the establishment of local government and granting it autonomy. The article is theoretical and comparative. The implementation of the adopted objective required the use of a method typical for social sciences - literature analysis. The literature research allowed to indicate the role of territorial self-government in the implementation of public tasks and the legitimacy of granting it autonomy in terms of theoretical concepts. The article analyzes the theoretically selected theoretical concepts referring to the importance of territorial self-government, namely: the theory of fiscal federalism, the theory of public choice, and the theory of localism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg I., 2009, Fiscal Federalism, Subsidiarity and the EU Budget Review, Report No. 1, Swedish Institute for European Policy Studies, Stockholm.
 2. Beer-Tóth K., 2009, Local Financial Autonomy in Theory and Practice. The Impact of Fiscal Decentralization in Hungary, Fribourg.
 3. Bird R. M., 2011, Subnational taxation in developing countries: a review of the literature, "Journal of International Commerce, Economics and Policy", t. 2, nr 1.
 4. Black D., 1948, On the Rationale of Group Decision-Making, "The Journal of Political Economy", t. 56, nr 1.
 5. Boyne G. A., 2003, Sources of Public Service Improvement: A Critical Review and Research Agenda, "Journal of Public Administration Research and Theory", t. 13 (3).
 6. Brennan R., Buchanan J., 1980, The Power of Tax: Analytucal Foundations of a Fiscal Constitution, Cambrige University Pess, Cambrige, MA.
 7. Breton A., Fraschini A., 2004, Intergovernmental equalization grants: some fundamental principles, Department of Public Policy and Public choice - POLIS, Working paper no. 42, www.polis.unipmn.it.pubbl [data wejścia: 12.02.2015].
 8. Broadway R., Wildasin D., 1984, Public sector economics, Boston.
 9. Bukowska G., 2008, Teoretyczne podstawy podziału kompetencji pomiędzy władzami centralnymi a lokalnymi, [w:] Samorząd lokalny - dobro publiczne, J. Kleer (red.), CeDeWu.pl, Warszawa.
 10. Dalby B., 1996, Fiscal externalities and the design of intergovernmental grants, "International Tax and Public Finance", nr 3.
 11. Darby J., Muscatelli A. V., Roy G., 2002, Fiscal federalism and fiscal autonomy: lessons for the UK from other industrialized countries, University of Glasgow, September, www. strath.ac.uk [data wejścia: 21.12.2016].
 12. Davoodi H., 2001, Fiscal Decentralization, IMF Research Bulletin, t. 2, nr 2.
 13. De Mello L., 1999, Interovernmental fiscal relations, coordination failures and fiscal outcomes, Public Budgeting and Finance, t. 19.
 14. Domagała M., Iwanek J., 2013, Regionalne i lokalne ustroje polityczne, cz. I, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", t. 10.
 15. Dowding K., John P., Biggs S., 1994, Tiebout: A Survey of the Empirical Literature, "Urban Studies", t. 4-5(31).
 16. Ebel R. D., Yilmaz S., 2001, Le concept de decentralisation fiscal et survol mondial, Symposium International Commission sur le Desequilibre Fiscal, Quebec, 13 et 14 septembre, www.desequilibrefiscal.gouv.qc.ca [data wejścia: 21.12.2016].
 17. Ederveen S., Gelauff G., Pelkmans J., 2008, Assessing Subsidiarity, [in:] Subsidiarity and Economic Reform in Europe, Springer.
 18. Edling H., 1998, Non-Tax Revenue of Subnational Governments: Theoretical Background, Experience from The International Perspective and Recommendations, Economic Commission For Latin America and The Caribbean, Fiscal Policy Series, nr 105.
 19. Faliński S., 2014, Zróżnicowanie samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3 (41).
 20. Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, 2009, Piotrowska-Maczak K. (red.), Difin, Warszawa.
 21. Filipiak B., Dylewski M., 2016, Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", Sectio H, t. L, 1.
 22. Gordon R., 1983, An optimal taxation approach to fiscal federalism, "Quarterly Journal of Economics", nr 4(93).
 23. Guziajewska B., 2008, Efektywność finansów samorządu terytorialnego, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 24. Hartwich O., A Global Perspective on Localism, The New Zealand Initiative, Wellington, http://www.lgnz.co.nz/assets/Publications/A-global-perspective-on-loca- lism.pdf [data wejścia: 20.12.2014].
 25. Herber B. P., 1979, Modern public finance, Richard D. Irwin INC, Illinois.
 26. Jones G., Stewart J., 1983, The Case for Local Government, Allen & Unwin, London.
 27. Kaczorowska-Budek A., 2014, U źródeł marketingu terytorialnego, "Handel Wewnętrzny", nr 2(349).
 28. Kozuń-Cieślak G., 2009, Federalizm fiskalny i nowe zarządzanie publiczne - podejście teoretyczne do roli i zakresu kompetencji samorządów terytorialnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Ekonomiczne Problemy Usług, V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie nr  29.
 29. Krelove R., 1992, Efficient tax exporting, "Canadian Journal of Economics", nr 1(25).
 30. Oates W. E., 1999, An Essay on Fiscal Federalism, "Journal of Economic Literature", t. XXXVII.
 31. Oates W. E., 1972, Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, Inc, New York.
 32. Olson M., 1969, The Principle of "Fiscal Equivalence". The Division of Responsibilities among Different ~levels of Government, "The American Economic Review", t. 59(2).
 33. Michalak T., 2005, Ekonomiczna teoria demokracji Anthony'ego Downsa, [w:] Teoria wyboru publicznego, J. Wilkin (red.), Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 34. Musgrave R. A., 1956, Public finance in theory and practice, McGrow-Hill Book Company, New York.
 35. Musgrave R. A., Musgrave P. B., 1973, Public finance in theory and practice, McGrow-Hill Book Company, Fourth edition, New York.
 36. Onofrei M., 2007, Administrate publica. Fundamente /tiintifice bune practici, Iasi: Alexandru Ioan Cuza University Publishing.
 37. Ostrom V., Tiebut C., Warren R., 1961, The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry, "The American Political Science Review", t. 55, nr 4.
 38. Owsiak S., 2006, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 39. Poniatowicz M., Dziemianowicz R., 2016, Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, t. L, 1 Sectio H.
 40. Poniatowicz M., Wyszkowska D., 2014, Stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości a konkurencja podatkowa gmin, [w:] Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach, Dylewski M. (red.), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 52, nr  1.
 41. Pratchett L., 2004, Local autonomy, local democracy and the 'New Localism', "Political Studies", t. 52.
 42. Przesławska G., 2003, Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej, [w:] Regulowana gospodarka rynkowa, U. Kalina-Prasznic (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 43. Samorząd terytorialny. Zasady - Finanse - Marketing, 2013, M. Stych (red.), Oficyna Wydawnicza Edytor.org, Częstochowa.
 44. Stiglitz J. E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 45. Swianiewicz P., 2016, Wyrównywanie poziomie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia europejskie, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(63).
 46. Swianiewicz P., 2000, W poszukiwaniu optymalnej wielkości Opinie burmistrzów z Europy Środkowej na temat łączenia lub dzielenia rządzonych przez nich gmin, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2(2).
 47. Swianiewicz P., 2009, Reformy konsolidacji terytorialnej - teoria i praktyka krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Samorząd Terytorialny", nr 4.
 48. Szarfenber R., 2016, Remunicypalizacja (rekomunalizacja) usług publicznych, http://rszarf. ips.uw.edu.pl/pdf/remunicypalizacja.pdf.
 49. Sztando A., 2017, Lokalistyczne cechy zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, nr  477.
 50. Tiebout Ch. M., 1956, A Pure Theory of Local Expenditures, "Journal of Political Economy", 64(5).
 51. Wilkin J., 2005, Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki, [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J. Wilkin (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 52. Wilkin J. (red.), 2012, Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 53. Wnuk-Lipiński E., 2008, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu