BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks-Bielska Renata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dereszewski Wojciech (Urząd Gminy Kurzętnik)
Tytuł
Sprawność instytucjonalna w obszarze społecznym na przykładzie realizacji polityki mieszkaniowej przez gminę Kurzętnik
Institutional Efficiency in the Social Sphere as an Example of Housing Policy Implemented by the Kurzętnik Municipality
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 146-158, tab., bibliogr. s. 157-158
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Sprawność, Gmina
Housing policy, Efficiency, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72, H41
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych analiz było zidentyfikowanie i ocena działań, które podejmują władze gminy Kurzętnik do kreowania pożądanej sytuacji mieszkaniowej na zarządzanym obszarze. Inicjatywy podejmowane w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej obecnych i przyszłych mieszkańców gminy (m.in. sprzedaż uzbrojonych działek po preferencyjnych cenach dla rodzin korzystających z Programu 500+, z całej Polski, budowa osiedla mieszkaniowego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego), idące w parze z dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości gospodarczej na analizowanym terenie, są przykładem sprawnego zarządzania z wykorzystaniem lokalnych zasobów i pojawiających się szans w ramach polityki na poziomie centralnym. Przedsięwzięcia te zasługują na pozytywną ocenę i mogą być wzorem dla innych gmin. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the analyzes was to identify and evaluate the actions taken by Kurzętnik's municipality to create the desired housing situation in the managed area. Initiatives undertaken to improve the housing situation of current and future residents of the municipality (eg sale of plots of land at preferential prices for families using the 500+ Program, from Poland as a whole, construction of a housing estate by the Society for Social Construction), coupled with dynamic development of entrepreneurship. The economics of the analyzed area are examples of efficient management, using local resources and emerging opportunities within central policy, deserve a positive rating and may be a model for other municipalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski A., 1997, Polityka mieszkaniowa, Wyd. PWE, Warszawa.
 2. Biernacki M., Ejsmont W., Łyko J., Maciuk A., 2013, Propozycja syntetycznego miernika oceniającego działalność instytucji użyteczności publicznej, "Zarządzanie Publiczne", nr  2(22), DOI: 10.4467/20843968ZP.13.014.1188.
 3. Borek A., 2016, Gminna polityka mieszkaniowa http://www.wspolnotamieszkaniowa. pl/aktualnosci/gminna-polityka-mieszkaniowa/899.html [data wejścia: 20.01.2017].
 4. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Quality Framework for Services of General Interest in Europe (C0M(2011) 900 final).
 5. Dokumenty wewnętrzne gminy Kurzętnik: Gminny Program "Kurzętnik - Mieszka-nie+"; Program wsparcia budownictwa mieszkaniowego - Dobrze wykorzystaj "500+" - działki za pól ceny.
 6. Gagacka M., 2016, Rola samorządów lokalnych w przeciwdziałaniu procesom marginalizacji społecznej, [w:] Jakość życia w regionie, J. Karwowski (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Guzal-Dec D., 2015, Samorząd gminny w kreowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego, PWSZ, Biała Podlaska.
 8. Janusz M., 2010, Sytuacja mieszkaniowa w miastach na prawach powiatu woj. warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2008, "Polityka Społeczna", nr  11-12.
 9. Krakowińska E., 2008, Mieszkalnictwo jako dobro wiodące w gospodarce, "Prace i Materiały - Wydział Zarządzania UW", nr 1.
 10. Kubów A., 2016, Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 438.
 11. Lis P., 2016, Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy, J. Dzieciuchowicz (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Marks-Bielska R., Wojarska M., Lizińska W., Babuchowska K., 2016, Sprawność instytucjonalna a lokalny rozwój gospodarczy - stadium przypadku gminy Kurzętnik, [w:] Przedsiębiorczość gospodarcza a  rozwój lokalny, R. Marks-Bielska (red.), Informatyczny Ekspert Sp. z o.o., Olsztyn.
 13. Muzioł-Więcławowicz A., 2015, Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa, [w:] Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, M. Salamon i A. Muzioł-Więcławowicz (red.), Habitat for Humanity, Warszawa.
 14. Nykiel L., 2009, Funkcje i rola państwa na rynku mieszkaniowym, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", t. 7, nr 4.
 15. Saar M. A., 2011, Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości?, CeDeWu.pl "Wydawnictwa Fachowe", Warszawa.
 16. Szypliński M., 2008, Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń.
 17. Szyszka M., 2008, Polityka rodzinna w Polsce 1990-2004, Wyd. KUL, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu