BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuzionko-Ochrymiuk Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Informatyzacja administracji publicznej w województwach Polski
Public Administration Computerization in Polish Voivodeships
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 159-175, tab., wykr., bibliogr. s. 173-175
Słowa kluczowe
Metoda TOPSIS, Informatyzacja, Społeczeństwo informacyjne, Administracja publiczna
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Informatization, Information society, Public administration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H19, H41, H83
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena poziomu zróżnicowania informatyzacji administracji publicznej w województwach Polski. Metodyka badań: W opracowaniu dokonano wyboru oraz selekcji zmiennych ilościowych obrazujących poziom informatyzacji administracji publicznej w województwach Polski. Wyselekcjonowane zmienne poddano analizie z wykorzystaniem metody porządkowania liniowego TOPSIS. Uszeregowania województw dokonano stosując dwa warianty nadania wag badanym zmiennym. Analizę oparto na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Banku Danych Lokalnych za rok 2014. Wyniki: Badania wskazały, że - niezależnie od sposobu nadania wag badanym zmiennym - do województw o najwyższej informatyzacji administracji publicznej należą województwo śląskie, lubuskie, wielkopolskie, pomorskie, dolnośląskie, lubelskie oraz zachodniopomorskie. Do województw o najniższym poziomie informatyzacji administracji publicznej zaliczono: podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to assess the diversification of the level of public administration computerization in the voivodships of Poland. Research method: The study selected quantitative indicators describing the level of computerization of public administration in the voivodships of Poland. The selected indicators were used conducting TOPSIS method analysis. Two rankings of voivodships were structured, using two variants of indicators weight. The analysis was based on Polish Central Statistical Office data and Local Database from 2014. Results: The research shows that - independently from the method of giving weight - the voivodships with the highest level of public administration computerization were Śląskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Pomorskie, Dolnośląskie, Lubelskie and Zachodniopomorskie voividships. The voivod-ships with the lowest level of public administration's computerization were: podlaskie, warmińsko-mazurskie and świętokrzyskie voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., 2008, Słownik informatyczny, Wydawnictwo Helion, Warszawa- Gliwice.
 2. Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego, 2006, Raport Instytutu Badania Rynku i Opinii Publicznej.
 3. Błażejczyk-Majka L., Kala R. (2005), Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 7, z. 5.
 4. Czaja J., Preweda E., 2000, Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji. Kraków, UWND, AGH, Geodezja, t. 6.
 5. Dokumentacja elektroniczna w  podmiotach publicznych, 2013, Szpor G. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Flasiński M., 2006, Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Janowski J., 2009, Administracja elektroniczna, Wydawnictwo MUNICIPIUM, Warszawa.
 8. Karpińska K., Matel A., Protasiewicz A., 2017, Konsument w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PTE, Białystok.
 9. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., 2005, Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020, Przyspieszenie transformacji cyfrowej w  administracji, Bruksela 19.04.2016.
 11. Matel A., 2015, Konsumpcja umiaru a współczesne trendy zachowań konsumenckich, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", 13(3).
 12. Mączyński M., 2002, Jednostki pomocnicze gmin jako forma partycypacji obywateli w  sprawowaniu władzy publicznej w Polsce - próba oceny w kontekście idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Problemy prawne działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Opolski, Opole.
 13. Monarcha-Matlak A., 2008, Obowiązki administracji w  komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 2013, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa.
 15. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, wersja zaktualizowana, 2016, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa.
 16. Raport Pierwszego Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, http://www. kongres.org.pl/on-line/1-szy_Kongres/index.html [data wejścia: 18.04.2017].
 17. Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M., 2016, Ocena rozwoju społecznego województw Polski w latach 2005 oraz 2013 w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem metody TOPSIS, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(57).
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. nr 206, poz. 1518).
 19. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr  14, poz. 67, z poźn. zm).
 20. Społeczeństwo informacyjne w liczbach, 2015, Raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa.
 21. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, 2008, MSWiA, Warszawa.
 22. Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego, 2016, Raport Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa.
 23. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r, 2015, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, Dział Badań Społecznych i Ewaluacyjnych, Raport Ministerstwa Cyfryzacji, https://ezd.gov.pl [data wejścia: 18.04.2017].
 24. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele) komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w latach 2010-2014, Główny Urząd Statystyczny, dane opublikowane w dniu 26.04.2016.
 25. Zalecenie Rady ds. Strategii na rzecz Administracji Cyfrowej, 2014, OECD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu