BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanusik Krystyna (Uniwersytet Opolski), Łangowska-Szczęśniak Urszula (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jako determinanta przestrzennego zróżnicowania stopnia zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych w Polsce
The Level of Socioeconomic Development as a Determinant of Territorial Differentation of the Degree of Meeting Needs by Households in Poland
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 5-23, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Poziom życia, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Analiza statystyczna, Analiza taksonomiczna, Rozwój społeczno-gospodarczy
Living standard, Households, Consumption, Statistical analysis, Taxonomic analysis, Social economic development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego a poziomem konsumpcji i samooceną zaspokojenia potrzeb konsumentów w województwach w 2015 r. Celem badań było określenie siły wpływu zróżnicowania województw pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i konsumpcji na zróżnicowanie samooceny zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych. Analizie poddano zwłaszcza zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw, przestrzenne zróżnicowanie wybranych charakterystyk demograficznych i ekonomicznych gospodarstw domowych, samoocenę sytuacji materialnej oraz stopnia zaspokojenia wybranych grup potrzeb gospodarstw domowych. W artykule wykorzystano przede wszystkim informacje źródłowe z badań panelowych budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, jak również dane zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS. W badaniach zastosowano metody analizy statystycznej i taksonomicznej. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authors presented findings of the research on relationships between the level of socioeconomic development and the level of consumption and self-estimation of the satisfaction of consumers' needs in Poland's provinces in 2015. The aim of the research was to determine the strength of the impact of diversification of provinces by the level of socioeconomic development and consumption on the differentiation of self-estimation of meeting households' needs. In particular, the analysis covered: differentiation of the level of socioeconomic development of provinces; territorial diversification of the selected demographic and economic characteristics of households; self-estimation of the financial situation and the degree of meeting the selected groups of households' needs. In their study, the authors made primarily use of the source information from the panel surveys of households' budgets carried out by the Central Statistical Office as well as the data contained in the CSO's Local Data Bank. In their research, they applied the methods of statistical and taxonomic analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych, GUS, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane) [dostęp: 02.02.2017].
  2. Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (1997), Ekonometryczna analiza kształtowania się konsumpcji w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  4. Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U. (2015), Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, "Europa Regionum", tom XXV.
  5. Józefiak C. (2007), Warunki rozwoju gospodarczego, (w:) Ekonomia rozwoju, R. Piasecki (red. nauk.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
  7. Picketty T. (2015), Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu