BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konsumpcja kultury w dobie rozwoju nowych mediów i społeczeństwa cyfrowego
Culture Consumption in the Age of Development of New Media and Digital Society = Potreblenie kul'tury v èpohu razvitiâ novyh SMI i cifrovogo obŝestva
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 79-93, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Konsumpcja, Potrzeby społeczne, Zaspokojenie potrzeb, Internet, Wirtualizacja, Modelowanie konsumpcji, Marketing doświadczeń, Przegląd literatury
Culture, Consumption, Social needs, Meet needs, Internet, Virtualization, Modeling consumption, Experience marketing, Literature review
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D1, E2, M3, O3
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Rozwój nowych mediów i społeczeństwa cyfrowego wiąże się ze zmianami, które dokonują się w sferze konsumpcji kultury. Wyrazem tych zmian są nowe formy zaspokajania potrzeb kulturalnych z użyciem Internetu. Zachowania internautów różnicują się w zależności od motywacji oraz zakresu korzystania z nowych mediów, a także roli, którą przypisują Internetowi w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych. Celem artykułu jest identyfikacja typów internautów i związanych z nimi modeli konsumpcji kultury w kontekście wirtualizacji życia społecznego. W opracowaniu wskazano również na cechy przypisywane dziełom interaktywnym bazującym na nowych mediach. Ukazano także projekty transmedialne jako produkty systemowe. Odwołując się do założeń koncepcji marketingu doświadczeń, przedstawiono rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowania w tworzeniu stron internetowych instytucji kultury i przyczynić się do zwiększenia skuteczności w pobudzaniu uczestnictwa w kulturze, odgrywającego istotną rolę w kształtowaniu kapitału społecznego. Artykuł został oparty na studiach literaturowych oraz analizie działań prowadzonych w Internecie przez wybrane instytucje kultury. Może to stanowić punkt wyjścia do dalszych rozpoznań, w tym badań o charakterze pierwotnym. (abstrakt oryginalny)

The development of new media and the digital society is linked to the changes that take place in the sphere of cultural consumption. The said changes shine through new forms of satisfying cultural needs with the use of Internet. The behaviour of Internet users varies depending on the motivation and scope of using new media as well as the role they attribute to the Internet in meeting their cultural needs. The purpose of this article is to identify types of Internet users and their associated culture consumption patterns in the context of virtualisation of social life. The paper also outlines the attributes assigned to interactive pieces of work based on the new media, together with transmedia projects as system products. Referring to the assumptions of the experiential marketing concept, there are presented the solutions that can be applied to the creation of cultural institution websites and contribute to increasing effectiveness in promoting cultural participation which plays an important role in shaping social capital. The article is based on literary studies and an analysis of activities conducted on the Internet by the selected cultural institutions. This may be the starting pont for further diagnoses, including primary research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson С. (2008), Długi ogon. Ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos, Media Rodzina, Poznań.
 2. Bomba R., Czarnecki S., Stunża G.D. (2016), Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa? "Kultura Współczesna", nr 1.
 3. Dietrich G. (2015), Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital Age, Pearson Education, Indianapolis.
 4. Feliksiak M. (2015), Internauci 2015, Komunikat z badania CBOS, nr 90.
 5. Filiciak M., Tarkowski A. (2014), Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty, Narodowy Instytut Audiowizualny, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk- Warszawa.
 6. Filiciak M., Tarkowski A. (2016), Kultura 2.0. Nie/domknięty projekt, "Kultura Współczesna", nr 1.
 7. Forrester's Consumer Technographics (2009), www.forrester.com [dostęp: 16.02.2017].
 8. Franckiewicz-Olczak I. (2016), Sztuka interaktywna. Społeczny kontekst odbioru, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 9. Gębicka E. (2015), Nowe media w kampaniach promocyjnych filmów. Możliwości i zagrożenia, (w:) M. Adamczak, K. Klejsa (red.), Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź.
 10. Hopfinger M. (2010), Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 11. Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 12. Kacprzak A. (2017), Marketing doświadczeń w Internecie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Keen A. (2007), Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 14. Kluszczyński R.W. (2001), Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków.
 15. Kluszczyński R.W. (2002), Net art - nowe terytorium sztuki, (w:) M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 16. Kluszczyński R.W. (2010), Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 17. Kolenda P. (2016), Raport Strategiczny, Internet 2015/2016, IAB Polska, ICAN Institute, http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/Raport-strategiczny-Internet-2015_2016.pdf [dostęp: 01.03.2017].
 18. Lewicki A. (2015), Ilu widzów oglądało "bergmany"? Dystrybucja i widownia filmowa w Polsce wczoraj i dziś - mity i fakty, (w:) M. Adamczak, K. Klejsa (red.), Wokół zagadnień dystrybucji filmowej, Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź.
 19. Manovich L. (2006), Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 20. Mazurek-Łopacińska K. (2006), Marketing doznań i doświadczeń - zasady i rola w oddziaływaniu na klientów, (w:) E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek (red.), Ekspansja czy regres marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Miotk A. (2016), Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin.
 22. Noga-Bogomilski A. (2017), Analogowi i cyfrowi. Ewolucja ekosystemu, GfK Polonia, http://docplayer.pl/3232408-Analogowi-i-cyfrowi-ewolucja-ekosystemu-artur-noga- bogomilski-department-director-b-sr-research-gfk-polonia.html [dostęp: 16.02.2017].
 23. Olejniczuk-Merta A. (red.), (2016), Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 24. Pine B.J., Gilmore J.H. (2011), The Experience Economy, Harvard Business Review Press, Boston, MA.
 25. Rice Ch. (1997), Understanding Customers, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 26. Skowronek I. (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
 27. Sobocińska M. (2015), Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Szlendak T., Olechnicki K. (2017), Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Wróblewski Ł. (2017), Nowoczesne technologie w komunikacji marketingowej instytucji kultury, (w:) Ł. Wróblewski (red.), Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 30. Żabiński L. (2012), Produkty systemowe we współczesnej rynkowej gospodarce wiedzy i społeczeństwie konsumpcyjnym, (w:) L. Żabiński (red.), Marketing produktów systemowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 31. http://www.internetlivestats.com/internet-users/ [dostęp: 05.03.2017].
 32. http://www.internetworldstats.com/stats.htm [dostęp: 18.07.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu