BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmak Małgorzata (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)
Tytuł
Zrównoważony rozwój w strategiach małopolskich gmin - wybrane aspekty
Sustainable Development in Social and Economic Development Strategies for Communes in the Malopolska Region - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 10-17, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju gminy, Rozwój lokalny, Gmina
Sustainable development, District development strategy, Local development, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R110
summ., streszcz.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Samorząd terytorialny odgrywa szczególną rolę w inicjowaniu i realizowaniu działań na rzecz rozwoju zrównoważonego. Dopasowanie lokalnych możliwości do potrzeb społeczności, ochrona środowiska w ujęciu służącym minimalizowaniu zużycia naturalnych zasobów, produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń, udział podmiotów w programowaniu i procesie podejmowania decyzji, powszechny dostęp do podstawowych usług oraz szacunek do dziedzictwa kulturowego - to tylko niektóre dziedziny zrównoważonego rozwoju. Wymienione obszary w szerszym bądź węższym Strona17 ujęciu zostały zapisane w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego małopolskich gmin. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań lokalnego zrównoważonego rozwoju, zdiagnozowanych w oparciu o analizę wybranych strategii rozwoju małopolskich gmin. Władze lokalne posiadają narzędzia właściwe dla równoważenia rozwoju, wśród nich: dokumenty strategiczne i możliwość współdziałania z innymi jednostkami oraz społecznością lokalną. Pytanie badawcze brzmi następująco: Czy wykorzystanie tych narzędzi jest na tyle skuteczne, by było zadowalające z punktu widzenia wskaźników zrównoważonego rozwoju, jak i z punktu widzenia mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego? (abstrakt oryginalny)

Local government plays a pivotal role in launching and making activities to promote sustainable development. Adjusting local skills to the needs of the communities; environmental conservation to minimise the consumption of natural resources, waste generation, and pollution; the participation of local agents in programming and decision-making processes; general access to basic services, and respect to cultural heritage are but a few sustainable development areas. The above areas have been included in sustainable development strategies for communes in the Malopolska region. The paper sets out to present the determinants of sustainable development on the local level based on the analysis of selected sustainable development strategies for communes in Malopolska. Local authorities have tools that are suitable for promoting sustainable development, including strategic documents, and target funds as well as the ability to cooperate with other units and local communities. This implies the following research question: are these tools being deployed in a way that is effective enough to bring satisfactory results considering both sustainable development indicators and the residents of a given local government unit? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boni M. (red.), Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, [Poland 2030. Development challenges], Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
  2. Dembicka-Niemiec A., Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych osiedli mieszkaniowych Opola, [Implementation of the principles of sustainable development on the example of selected housing estates in Opole], "Studia Miejskie", t. 14, Opole 2014.
  3. Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, [Social participation in local government], Warszawa 2014.
  4. Hausner J. (red.), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, [Communication and social participation. Guide], Kraków 1999.
  5. Karwińska A., "Dobre miasto". W poszukiwaniu właściwej społeczno-przestrzennej formy miasta, ["A good city." In search of the right social and spatial form of the city], "Studia Miejskie", t. 4, Opole 2011.
  6. Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, [Challenges of sustainable development in Poland], Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
  7. Stangel M., Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, [Shaping contemporary urban areas in the context of sustainable development], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
  8. Urząd Statystyczny, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju kraju, [Indicators of sustainable development of the country], Katowice 2011.
  9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, [The Act of 27 April 2001. Environmental Protection Law], Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [Act of 27 March 2003 on spatial planning and development], Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu