BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwińska-Kotrys Dominika (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), Czapski Grzegorz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Tytuł
Rynek pracy w mieście Skaryszew
The Labor Market in City Skaryszew
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 70-85, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Rynek pracy, Urzędy pracy
Unemployment, Labour market, Labour offices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J600, J640
summ., streszcz.
Kraj/Region
Skaryszew
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę bezrobocia na przykładzie danego urzędu pracy. Celem opracowania jest zaprezentowanie sytuacji osób bez pracy zamieszkujących na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skaryszewie. Scharakteryzowane zostało pojęcie bezrobocia, jego rodzaje i typy. Podczas pracy nad problemem badawczym wykorzystano krajową literaturę oraz dane statystyczne. Zaprezentowane zostały dane statystyczne obrazujące skale zjawiska bezrobocia na danym terenie. Okres badań objął lata 2016-2017. Autorzy konkludują, że na przestrzenie badanego okresu nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy w Skaryszewie, co spowodowanej jest coraz mniejszą liczbą osób bezrobotnych i coraz większą liczbą form pomocy oferowanych osobom bezrobotnym. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issues of unemployment on the basis of a given labour office. The aim of the study is to present the situation of the unemployed inhabiting the area of action of the Poviat Labour Office in Skaryszewie. The definition of unemployment was characterised along with its kinds and types. During the analysis of the research problem, domestic literature and statistical data was used to depict the scale of the phenomenon of unemployment on a given area. The time span of the research were years 2016 and 2017. The authors conclude that during the researched period the situation on the labour market in Skaryszew improved which was caused by smaller numbers of the unemployed and more forms of help offered to them. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzychcy K., Regionalny rynek pracy [Regional labor market], Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 2. Głąbicka-Auleytner K., Czapski G., Usługi społeczne na rzecz osób bezrobotnych, [w:] Znaczenie usług społecznych dla lokalnej polityki społecznej[Social services for the unemployed, [in:] The importance of social services for local social policy], red. Głąbicka-Auleytner K., Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Radom 2016.
 3. Danecka M., Bezrobocie i instrumenty rynku pracy [The unemployment and the instruments of the labour market], Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych, Warszawa 2005.
 4. Furmanek W., Zarys humanistyczny teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy) [The humanistic outline of the theory of work (from the perspective of labour pedagogy)], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 5. Gębura R., Bezrobocie jako problem polityki społecznej [Unemployment as a problem of social policy], Wydawnictwo Muzeum Historii Polski, Lublin 2015.
 6. Habermas J., Zur VerfassungEuropas. Ein Essay,4 Aufl., Suhrkamp, Berlin 2012.
 7. Hajder K., Wybrane uwarunkowania rozwoju bezrobocia w Polsce [The selected conditions of the development of the employment in Poland], Wydawnictwo Naukowe WNPiP UAM, Poznań 2008.
 8. Koral J., Etyczno-społeczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń polskich [Ethical-social aspects of the unemployment in the light of the Polish experience],, Wydawnictwo AKCES, Warszawa 2004.
 9. Koral J., Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia [The cultural aspect of the Polish unemployment], Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.
 10. Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy [The basic knowledge about the labour market], Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 11. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne [The unemployment. Theoretical basis], Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005.
 12. Mlonek K., Bezrobocie [w:] Polityka społeczna [The unemployment [in:] Social policy], pod red. A. Kurzynowskiego, SGH Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 2002.
 13. Nowak A., Bezrobocie wśród niepełnosprawnych [The unemployment among the disabled], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 14. Promberger M. Kurzę Geschichte der "Vollbeschäftigung" in Deutschland, Das Parlament. Aus Politik und Zeitgeschichte, nr 14-15, 2012.
 15. Solak A., Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny [The problem of labour and unemployment in the context of the functioning of a family], Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010.
 16. Szaban J., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej [The labour market in Poland and the European Union], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 17. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii [Introduction to Sociology], Wydawnictwo Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
 18. Nadolna E, Granosik B., Działania Powiatowego Urzędu Pracy wobec bezrobotnych w szczególnej sytuacji na koszalińskim rynku pracy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 35 (108) [Actions of the Poviat Labor Office against the unemployed in a special situation in the labor market in koszalińskim,[in:] Scientific Books of the Siedlce University of Natural Sciences and Humanities. Series: Administration and Management. - No. 35 (108) (2016), Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016.
 19. Szyłko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej [The social policy against the unemployment in the third Republic of Poland], Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2004.
 20. Tomaszewska K., Kłos A. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu bezrobotnych na przykładzie województwa podkarpackiego[The counter action of the social exclusion of the unemployed the case of on the example of the Podkarpackie province], Studia Scentifica Facultatis Pedagogicae, Rużemberok 2013.
 21. Żebrowski J., Rodzina polska na przełomie wieków[The Polish family on the turn of the centuries], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 22. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu