BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicki Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Głowacki Bartosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wybrane problemy zarządzania w gospodarstwach rolnych
Selected Management Problems in Agricultural Holdings
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 86-97, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Produkcja rolna, Zarządzanie produkcją, Rolnictwo
Arable farm, Arable farm management, Agricultural production, Production management, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q19
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszym materiale zaprezentowano dane dotyczące problematyki zarządzania produkcją roślinną. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych rolników, problemem towarzyszący przy prowadzeniu gospodarstwa okazały się warunki pogodowe. Jednakże jest to problem, na który czynnik ludzki nie ma wpływu. Kolejnym problemem wynikającym z analizy badań własnych jest brak planu rozwoju gospodarstwa. W dłuższym okresie czasu może powodować słabe wykorzystanie zasobów stojących do dyspozycji gospodarstwa. Badane podmioty korzystały ze wsparcia zewnętrznego w postaci wszelkiego rodzaju szkoleń, które uzupełniają deficyty wiedzy i doświadczenia. Ponadto rolnicy wykorzystywali oprogramowanie wspierające zarządzanie produkcją roślinną. Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwój produkcji roślinnej był brak dostępnych gruntów oraz wysokie koszty dzierżawy. (abstrakt oryginalny)

In order to get acquainted with the problem of production of plant equipment. Most often commented by surveyed farmers. However, it is a problem that human factor has no influence. Another problem arising from the analysis of own research is the lack of a farm development plan. Over a longer period of time it can cause poor use of resources available to the farm. Researched subjects take benefits from external support in the form of all kinds of training that complement the deficits of knowledge and experience. They also use software supporting plant production management. The lack of available land and high rent costs are an important factor limiting the development of plant production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Będzik B., Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce. [Barriers and opportunities to generate social capital in rural areas in Poland]. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 7(4), 2008: 27-34.
 2. Bórawski P., Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody. Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn: 5-10.
 3. Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy [Institute of Economics, Agriculture and Food Economy - National Research Institute], 2010, https://www.ierigz.waw.pl, data dostępu 08.09.2018.
 4. Krzeszewski R, Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej [Department of Applied Computer Science, Lodz University of Technology], http://krzeszewski.kis.p.lodz.pl, data dostępu 08.09.2018.
 5. Laskowska E., 2014: Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego. [The market of agricultural land in Poland in comparison to the European market]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego tom 14 (XXIX), zeszyt 3, 2014 Warszawa: 140-149.
 6. Nowak A., Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych. [Qualification of farmers as a factor of farm development]. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 8(3), 2009: 107-116.
 7. Oleński J., Ekonomika informacji. [The economics of information]. PWE, Warszawa: 21-26.
 8. Parlińska M., 2015: Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego. [The economics of information against the background of the development of a global socjety]. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom 15 (XXX), zeszyt 1, 2015: 2001: 77-83.
 9. Paszkowski S., 2005: Poziom wykształcenia zawodowego rolników a zasoby gruntów i siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w Polsce. [The level of professional education of farmers and the resources of land and workforce in private farms in Poland]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Seria B, nr 58/2005 :447-449.
 10. Pawłowska-Tyszko J., Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie. [Current problems of risk management in agriculture] Komunikaty, raporty, ekspertyzy nr 535 Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe, Warszawa 2009: 6-47.
 11. Stępień S., Śmigla M., Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie. [Price risk management in agriculture in the practice of selected countries around the Word]. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tom 12[27], 2012: 158-197.
 12. Urban S., Dzierżawa ziemi rolniczej w Polsce. [Lease of agricultural land in Poland]. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, numer 22(1). Legnica 2017: 25-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu