BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magrel Ewa (Uniwersytet w Białymstoku), Misiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Bariery prowadzenia działalności gospodarczej na przykładzie mikroprzedsiębiorstw z województwa podlaskiego
Barriers to Conduct Economic Activity on the Example of Micro-Enterprises from Podlaskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 98-111, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Działalność gospodarcza, Bariery przedsiębiorczości
Micro-enterprise, Enterprise management, Business activity, Barriers to entrepreneurship
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D20, D21, D22
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą ograniczeń występujących podczas prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorstwa. Badania empiryczne wskazują, że po roku działalności znaczna część, około 1/3 mikrofirm znika z rynku. Problemy związane z utrzymaniem się mikroprzedsiębiorstw na rynku sugeruje występowanie wielu niedogodności związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa stąd celem niniejszego artykułu jest analiza barier występująca przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wśród mikroprzedsiębiorstw z województwa podlaskiego. W celu identyfikacji tych barier przeprowadzono w okresie maj-czerwiec 2017 roku badanie ankietowe na 183 mikroprzedsiębiorstwach. Ankietowani wskazali bariery finansowe i administracyjne jako główne ograniczenie występujące podczas zakładania działalności, zaś wysokie opłaty i podatki uznali za główny czynnik utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problems related to limitations when conducting business activity by microenterprises. Empirical studies indicate that after one year of operation a significant part, about 1/3 of micro-enterprises disappeared from the market. Problems related to the maintenance of microenterprises on the market suggest the occurrence of many inconveniences related to running your own business. The main aim of this article is to analyze the barriers that arise when establishing and running a business, with particular emphasis on the situation among microenterprises in the Podlasie region. In order to identify these barriers, a survey of 183 microenterprises was conducted in May-June 2017. The respondents indicated financial and administrative barriers as the main limitation during establishment, while high fees and taxes were considered the main factor hindering business operations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drab-Kurowska A., Sokół A., Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku [Small and medium-sized enterprises in the face of the challenges of the development of 21st century technologies], CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010
 2. Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r. [Activity of enterprises with up to 9 persons employed in 2007], GUS, Warszawa 2008
 3. Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r. [Activity of enterprises with up to 9 persons employed in 2016], GUS, Warszawa 2018
 4. Kunasz M., Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP [Entrepreneurial management in the MSP sector], Wyd. Print Group, Szczecin 2009
 5. Leoński W., Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Barriers to the functioning of small and medium-sized enterprises in Poland], Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych nr 18, Koszalin 2014
 6. Lotoszek E., Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Barriers to the growth of small and medium-sized enterprises in Poland], [w:] E. Lotoszek (red.), Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw [Financing MSP in Poland from EU funds as a factor affecting the competitiveness of enterprises], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008
 7. Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa [Small and medium companies], Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007
 8. Raport: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce [Report: Barriers to running a business in Poland], Maison&Partners, styczeń 2018, http://zpp.net.pl/badanie-zpp-niestabilnosc-prawa-najwiekszym-problemem-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-w-polsce/ [dostęp: 16.09.2018]
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the state of the sector of small and medium enterprises in Poland], PARP, Warszawa 2017
 10. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the state of the sector of small and medium enterprises in Poland],, PARP, Warszawa 2018
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC]
 12. Runge J., Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki przemian struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu katowickiego [External and internal factors of changes in the spatial and functional structure of the Katowice region], [w:] B. Namyślak, R. Kozieła (red.),Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych, Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce [Transformations of regional functional and spatial structures, Contemporary transformation processes in local and regional systems in Poland], Wydawnictwo MarMar, Wrocław 2002
 13. Safin K., Zarządzanie małą firmą [Small business management], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002
 14. Survey on the access to finance of enterprises (SAFE), https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html [dostęp: 16.09.2018]
 15. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992, Dz. U. z 2018, poz. 1036
 16. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 02.07.2004, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807
 17. Ustawa prawo przedsiębiorców z 06.03.2018, Dz.U. 2018 poz. 646.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu