BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklewska Agnieszka (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza)
Tytuł
Bezdomność jako problem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Aspekty psychospołeczne
Homelessness as a Problem of Sustainable Socio-Economic Development. Psychosocial Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 167-181, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Bezdomność, Rozwój zrównoważony, Problemy społeczne, Rozwój społeczno-gospodarczy
Homelessness, Sustainable development, Social problems, Social economic development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I300
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane aspekty psychospołeczne bezdomności w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego. Bezdomność to skrajny problem społeczny, a jego konsekwencje - patologiczne. To zjawisko społeczne o charakterze globalnym, wymagające skutecznych programów niwelowania bezdomności. Powinny one być tak zaprojektowane, aby pomóc osobie doświadczającej bezdomności w pokonaniu własnej bezsilności i braku umiejętności, zrozumieniu potrzeby proszenia o pomoc, zdobywania zaufania i pewności siebie, doświadczania poczucia bezpieczeństwa wynikającego z własnych działań i przywracania nadziei. Dobrym przykładem zintegrowanych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji osób bezdomnych jest Model Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on selected psychosocial aspects of homelessness - related to socio-economic development. Homelessness is a social problem of an extreme, and the consequences - pathological. This social phenomenon of a global nature requires effective programs out of homelessness. They should be designed to help the unit in awareness of their own powerlessness and lack of skills, understanding the need to ask for help, winning trust and confidence, experience a sense of security resulting from their own actions and restoring hope. A good example of integrated actions aimed at improving the situation of homeless people is the Communal Standards Model for Homelessness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębska-Cenian A., Sfery oddziaływania jako odpowiedź na wyzwania społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych, [Areas of influence as a response to social and professional challenges (re) integration of the homeless] (w:) A. Dębska-Cenian, P. Olech (red.), Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, [From the street to the independence of life. Standards of social and profess0ional (re) integration of homeless people in six spheres], Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2008.
 2. Dębski M., Socjodemograficzny portret zborowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego - grudzień 2007, [Socjodemographic portrait of congregation of homeless people of the Pomeranian Voivodeship - December 2007] (w:) A. Dębska-Cenian, G. Cis, A. Maj, G. Prusak (red.), Pomost - pismo samopomocy. O bezdomności bez lęku, [Pomost - self-help letter. About homelessness without fear] Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2007.
 3. Dębski M., Dębska-Cenian A., Olech P., Rekomendacje, [Recommendations] (w:) M. Dębski i S.Retowski, (red.) Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, [Psychosocial profile of homeless people in the Tri-City], Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2008.
 4. Dębski M., Retowski S., (red.). Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, [Selected methods of working with homeless people in the Tri-City] Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008.
 5. Dębski M., Wybrane metody pracy z bezdomnymi, [For the unification of homelessness in Poland, in: Within the scope of the problem of Polish homelessness] Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 6. Duracz-Walczak A., O ujednolicenie pojęć dotyczących bezdomności w Polsce, [For the unification of homelessness in Poland] (w:) A. Duracz-Walczak (red), W kręgu problematyki bezdomności polskiej, [Within the scope of the problem of Polish homelessness] 8-34, Warszawa-Gdańsk 2001/2002.
 7. Kozera A., Stanisławska J., Głowicka-Wołoszyn R., Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej [The phenomenon of housing poverty in the countries of the European Union] Wiadomości Statystyczne 1 (668), 74-92. 2017.
 8. Browarczyk Ł.R., Stenka R., (red.) Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, [Model of the Municipal Standard of Existence from Homelessness] Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2012.
 9. Jaździkowski M., Syndrom Bezdomności, [The Homelessness Syndrome], Świat Problemów, 6, 89. 2000.
 10. Kozera A., Kozera C., Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej, [The standard of living of the population and its diversity in the countries of the European Union] Journal of Agribusiness and Rural Development. Uniwersytet Przyrodniczy, 22, (4) 22-37, Poznań 2011.
 11. Olech P., Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych, [Professional activation of homeless people] Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2006.
 12. Panek T., Zwierzchowski J., Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, [Comparative analysis of the poverty sphere in the EU countries on a regional basis] Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 35, 11-24. Warszawa 2013.
 13. Przymeński A., Bezdomność - społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zjawiska na przykładzie Poznania, [Homelessness - socio-economic determinants of the phenomenon based on the example of Poznań], Praca Socjalna, 2-3, 16-25. 1997.
 14. Rozkrut D., (red.) Na ścieżce zrównoważonego rozwoju, [On the path of sustainable development] GUS, Warszawa 2016.
 15. Stanisławska J., Kozera A., Sytuacja mieszkaniowa ludności z marginesu socjalnego Poznania, [Housing situation of people from the social margin of Poznań] (w:) Z. Galor, B. Goryńska-Bitner, S. Kalinowski (red.), Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, [Life on the edge - social margins of a big city] Bielefeld, Poznań 2014.
 16. Zimbardo P., Paradoks czasu, [Paradox of time] Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 17. FEANTSA, 2010. www.feantsa.org, dostęp 30.04.2018.
 18. Ustawa o pomocy społecznej Dz.U. z 15.04.2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf stan prawny na dzień 24.04.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu