BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowska Małgorzata (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu), Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Lokalne grupy działania w województwie dolnośląskim
Local Groups of Action in Lower Silesian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 235-246, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Lokalna Grupa Działania (LGD), Społeczności lokalne, Wspieranie rozwoju lokalnego, Program LEADER, Wsparcie finansowe
Local Action Group, Local community, Local development support, LEADER Programme, Financial support
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15, O1
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem opracowania było zobrazowanie idei podejścia LEADER/RLKS realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego. W opracowaniu uwzględniono rolę rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w procesie realizacji inicjatywy LEADER. Źródłem danych do analizy była dostępna literatura dotycząca tematyki badań, akty prawa krajowego i międzynarodowego oraz uchwały zarządu województwa dolnośląskiego, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz lokalne grupy działania Kwoty przyznane poszczególnym partnerstwo dają duże możliwości inicjatyw społecznych. Oddziaływanie lokalnych grup działania obejmuje duże powierzchnie i dotyczy wielu osób na obszarach wiejskich. Istnieje problem w obszarze kształtowania struktury lokalnych partnerstw. W sektorowej konstrukcji lokalnych grup działania powinien dominować sektor społeczny uzupełniany przez mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to illustrate the idea of the LEADER / CLLD approach implemented under RDP 2014-2020 in Poland, with particular emphasis on local action groups operating in the Lower Silesia Voivodship. The study takes into account the role of local community-led local development in the implementation of the LEADER initiative. The source of data for analysis was available literature on the subject of research, national and international law acts and resolutions of the board of the Lower Silesia Voivodship, the National Network of Rural Areas and local action groups. The amounts allocated to a particular partnership give great opportunities for social initiatives. The impact of local action groups covers large areas and affects many people in rural areas. There is a problem in the area of shaping the structure of local partnerships. The sectoral structure of local action groups should be dominated by the social sector supplemented by the inhabitants. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Dresler E., Udział społeczności lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich. [Participation of local communities in the development of rural areas]. [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich [The role of human capital in rural development] (red.) Z. Wyszkowska, Wydawnictwo UT-P w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
  2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [Rural Development Program for 2014-2020]. Wydawnictwo MRiRW, Warszawa 2014.
  3. Psyk-Piotrowska E., Badanie kapitału społecznego LGD - uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań. [LAG social capital survey - justification of the problem, methodological assumptions, basic research results]. ACTA Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 44, Łódź 2013.
  4. Turek M., Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013. [The role of local action groups in local development management on the example of Małopolska LAGs in the financial perspective 2007-2013]. Zarządzanie Publiczne 4(24), s. 405, s. 107, Kraków 201.
  5. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczności w Polsce. [Principles of implementation of the Local Development tool managed by communities in Poland]. Wydawnictwo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
  6. http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1988214.html [20.09.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu