BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom funduszy własnych a kondycja finansowa
Own Fund Versus Financial Efficiency in Dairy Cooperatives
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 57-69, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Kapitał własny, Efektywność finansowa, Kondycja finansowa
Cooperative creameries, Ownership capital, Financial efficiency, Financial condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Określenie zależności pomiędzy wartością funduszy własnych spółdzielni mleczarskich a ich kondycją finansową. Metodologia badania - Do badań wybrano w sposób celowy 88 spółdzielni mleczarskich położonych na terytorium całej Polski. Okres badań obejmował lata 2009-2014. Dokonano oceny płynności finansowej, rentowności oraz sprawności gospodarowania. Wybraną próbę spółdzielni można traktować jako "quasi" reprezentatywną, z uwagi na znaczący ich udział w rynku mleczarskim. W analizie zyskowności wykorzystano skorygowany zysk netto Dworniaka, jako miarę efektywności działalności spółdzielni. Wynik - Płynność finansowa bieżąca, szybka i gotówkowa kształtowały się na odpowiednim poziomie, przy jednoczesnym niskim poziomie rentowności. Wraz ze wzrostem wartości funduszy własnych wskaźnik bieżącej płynności finansowej zwiększał się. Spółdzielnie największe pod względem funduszy własnych wykazywały nadpłynność finansową. Poziom zadłużenia ogółem spółdzielni mleczarskich można ocenić jako odpowiedni, pomimo faktu, że przekraczał 50% wartości aktywów ogółem w grupie spółdzielni o najniższym funduszu własnym. Należy mieć na uwadze w tym obszarze wskaźnik dźwigni finansowej, który na ogół kształtował się na korzystnym poziomie oraz na fakt, że zarządzający spółdzielniami korzystają przede wszystkim z długoterminowych form zadłużania. Oryginalność/wartość - Badania stanowią kontynuację analiz autorów dotyczących determinant i specyfiki kształtowania kondycji finansowej spółdzielni mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To determine the relationship between the value of own funds of dairy cooperatives and their financial condition. Design/methodology/approach - Chosen 88 dairy cooperatives located throughout Poland. The study period covered the years 2009-2014. Financial liquidity, profitability and efficiency were assessed. A sample of cooperatives may be considered to be quasi-representative because of their significant share of the dairy market. The profitability analysis used the Dworniak's net profit of the as the efficiency of the cooperative's activities. Findings - O ngoing, swift and cash-based financial liquidity has developed at an appropriate level while at low profitability. With the increase in the value of own funds, the current financial liquidity ratio has increased. The largest cooperatives in terms of own funds showed a liquidity. The level of the total debt of the dairy cooperatives can be assessed as adequate, despite the fact that it exceeds 50% of the total asset value in the group of cooperatives with the lowest own fund. It is important to bear in mind in this area the leverage ratio, which has generally developed at a favourable level and the fact that cooperative managers are primarily benefiting from long-term forms of indebtedness. Originality/value - The study is a continuation of the authors' analysis of the determinant and the specificities of shaping the financial condition of dairy cooperatives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, J. (2007). Efektywność spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim z wykorzystaniem metody DEA. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 1 (94).
 2. Dworniak, J. (2008). Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach mleczarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 3. Dyka, S., Grzegorzewski, P. (2000). Zarządzanie spółdzielnią. Warszawa: Difin.
 4. Jacobson, R. Cropp, R. (1999). Dairy Cooperatives and Their Role in The United States, Dairy Markets and Policy Issues and Options. Cornell University.
 5. Łuczaj, J. (2015). Internal Funding in the Dairy Industry Companies in the Podlaskie Province in 2010-2012. Financial Internet Quarterly "e-Finanse", 1 (11).
 6. Łuczaj, J. (2014). Własne źródła finansowania działalności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2009-2012. W: Wybrane problemy zarządzania, finansów i rachunkowości w Europie Środkowo-Wschodniej, red. M. Walicka. Białystok.
 7. Micherda, B. (2014). Rachunek kosztów i wyników. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 8. Pietrzak, M. (2006). Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 9. Pietrzak, M. (2007). Szacowanie premii za ryzyko w przedsiębiorstwach pozagiełdowych na przykładzie spółdzielni mleczarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 45. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 50.
 10. Sadowski, W. (1997). Statystyka dla ekonomistów. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie.
 11. Wasilewski, M., Dworniak, J. (2007). Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 2 (93).
 12. Wasilewski, M., Chmielewska, M. (2006). Fundusz udziałowy a kondycja finansowa spółdzielni mleczarskich. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2.
 13. Zuba, J., Zuba-Ciszewska, M. (2014). Wpływ kapitału własnego na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2 (16).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu