BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażyńska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Standaryzacja raportowania niefinansowego
Non-financial reporting standardisation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 9-18, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Raportowanie, Sprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdawczość niefinansowa
Reporting, Integrated reporting, Non-financial reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F2, F6, G1
streszcz., summ.
Abstrakt
Informacje niefinansowe nie tylko wspomagają interpretację informacji finansowych, lecz także często stanowią niezależne źródło informacji o jednostkach. Istotnym problemem badawczym współczesnej rachunkowości jest określenie zasad raportowania niefinansowego. Celem artykułu jest analiza różnych podejść do raportowania informacji niefinansowych i próba odpowiedzi na pytanie, czy potrzebna jest standaryzacja tych podejść, a jeżeli tak, to jakie są potencjalne kierunki standaryzacji raportowania niefinansowego. Zastosowano jakościowe metody badawcze: metodę analizy źródeł i krytycznej analizy literatury, metodę opisową i porównawczą oraz wnioskowanie dedukcyjne. Wykazano, że dotychczasowe podejścia do standaryzacji raportowania są niewystarczające, jak również wskazano na zalety podejścia "przestrzegaj lub wyjaśnij", m.in. w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej. (abstrakt oryginalny)

Non-financial information not only helps interpret financial data but often serves as independent source of information about individual operators. Setting up rules for non-financial reporting is a vital research issue in contemporary accounting. This paper analyses different approaches to non-financial reporting and attempts to answer the question whether we need to standardise these approaches, and - if we do - what are potential directions of non-financial reporting standardisation. Qualitative research methods were used, such as: desk research, critical analysis of literature, descriptive and comparative approaches, as well as deductive reasoning. In drawing conclusions evidence has been provided that the up-till-now approaches to the standardisation of reporting have been unsatisfactory and advantages of the "comply or explain" approach have been demonstrated in the context of integrated reporting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czwarta dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 78/660/ EWG, Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
 2. Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń, Dz.U. L 178.
 3. Dyrektywa 2014/95/UE z 22 października 2014 zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. Unii Europejskiej L 330/1.
 4. Rozporządzenie WE nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.U., L. 243 z 11.09.202, s. 1
 5. Ustawa z dnia 29września 1994 o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 6. Admiraal M., Nivre R., Turksema R., Reporting on nonfinancial information, "International Journal of Government Auditing" 2009, 36(3), s. 15-20.
 7. Anderson T.D., Uncertainty in action: observing information seeking within the creative processes of scholarly research, "Information Research" 2006, 12(1), s. 283-303.
 8. Barry C.L., User-defined relevance criteria: An exploratory study, "Journal of the American Society for Information Science" 1994, 45(3), s. 149-159.
 9. Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2017, 92(148), s. 9-28.
 10. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Błażyńska J., Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
 12. Chowdhury S., Forbes G., Landoni M., Uncertainty in information seeking and retrieval: A study in an academic environment, "Information Processing and Management" 2011, 47(2), s. 157-175.
 13. Framework Contract for projects relating to Evaluation and Impact Assessment activities of Directorate General for Internal Market and Services. Disclosure of non-financial information by Companies. Final report December 2011, Centre for Strategy&Evaluation Services, United Kingdom 2013.
 14. ISO 9241-11: 1998, Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs). Part 11: Guidance on usability, International Standard, Geneva.
 15. Krasodomska J., Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 16. Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 17. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, cz. A, Założenia koncepcyjne i wymogi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 18. Murphy L., Hogan R., Financial Reporting of Nonfinancial Information: The Role of the Auditor, "Journal of Corporate Accounting&Finance" 2016, 28(1), s. 42-49.
 19. Samelak J., Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 20. "Standard Informacji Niefinansowych" 2017, Fundacja Standardów Raportowania, Warszawa.
 21. Webster F., The International Society Reader, Routledge Taylor&Francis Group, London 2004.
 22. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/ GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf, dostęp: 17.10.2017.
 23. The Integrated Report Framework, www. accaglobal.com, dostęp: 30.10.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu