BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wziątek-Staśko Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Michalik Izabela (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, doktorantka ; Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ; ZUWH "Elpax" sp. z o.o. w Bytomiu)
Tytuł
Wymiary zaangażowania organizacyjnego w instytucjach edukacyjnych
Dimensions of Organizational Commitment in Educational Institutions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 11-27, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie organizacyjne, Pracownicy wiedzy, Rynek usług edukacyjnych
Organizational commitment, Knowledge workers, Education services market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemiany cywilizacyjne, dokonujące się w XXI-wiecznej gospodarce opartej na wiedzy, spowodowały wzrost zainteresowania badaczy problematyką zaangażowania organizacyjnego pracowników. Wysoki poziom tego zaangażowania obniża koszty operacyjne organizacji, poprawia wskaźnik retencji pracowników oraz przyczynia się do wzrostu ich wydajności i wyników pracy. Nie inaczej jest w instytucjach edukacyjnych. Podstawą ich funkcjonowania jest zaangażowanie pracowników wiedzy - ekspertów w swoich dziedzinach i fundamentów swoich organizacji - zajmujących się tworzeniem, dystrybucją oraz wykorzystaniem swojej wiedzy i idei. Celem artykułu jest próba zidentyfikowania wymiarów zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy w instytucjach edukacyjnych. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Wskazuje się w nim na wagę zaangażowania organizacyjnego pracowników wiedzy we wszystkich wymiarach działalności instytucji edukacyjnych. Na podstawie badań literaturowych określono konteksty zaangażowania organizacyjnego oraz przedstawiono wybrane modele jego wymiarów, co pozwoliło na ich identyfikację w instytucjach edukacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Civilization changes taking place in the 21st century knowledge-based economy caused the researchers to become more interested in the issue of organizational commitment of workers. A high level of organizational commitment improves the retention rate of workers, reduces the operating costs of the organization and contributes to the increase of productivity and work performance. There is no difference in educational institutions. The basis of their functioning is the commitment of knowledge workers- experts in their fields, involved in the creation, distribution and usage of their knowledge and ideas, who are the foundation of their organizations. The aim of the article is to attempt to identify the dimensions of the organizational commitment of knowledge workers in educational institutions. The article is a conceptual one, aimed at indicating the importance of organizational knowledge workers' commitment in all dimensions of the activities of educational institutions to achieve the goals of these organizations. On the basis of literature research, the contexts of organizational commitment were defined and selected models of dimensions of organizational involvement were presented, which allowed to identify the dimensions of organizational commitment in educational institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Chudzińska M. (2015), Zaangażowanie organizacyjne pracowników jako źródło uczestnictwa w organizacji, Zeszyty Naukowe UEK, nr 8 (944).
 2. Andrzejczak A. (2016), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w szkole z perspektywy nauczycieli, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (109).
 3. Allen N. J., Meyer J. P. (1990), The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, nr 63.
 4. Booth-Kewley S., Dell'Acqua R. G., Thomsen C. J. (2017), Factors Affecting Organizational Commitment in Navy Corpsmen, Military Medicine, nr 182.
 5. Chelliah S., Sundarapandiyan N., Vinoth B. (2015), A Research on Employees' Organisational Commitment in Organisations: A Case of Smes in Malaysia, International Journal on Managerial Studies and Research, vol. 3, nr 7.
 6. Chew C. Sze, Venny Sin Woon C., Sook Fern Y., Kwee Wei P. (2016), An Empirical Study on Factors Affecting Organizational Commitment Among Generation X, Procedia Social and Behavioral Sciences, nr 219.
 7. Czaja K. (2016), Nauczycielski model kompetencji - odpowiedź na współczesne wyzwania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (109).
 8. Davenport T. H. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 9. Delobbe N., Vandenberghe C. (2000), A Four-Dimensional Model of Organizational Commitment among Belgian Employees, European Journal of Psychological Assessment, vol. 16, z. 2.
 10. Drucker P. F. (1994), The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly; listopad; The Age of Social Transformation, vol. 274, nr 5.
 11. Fazlagic J. (2009), Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 12. Gallup Report (2013), State of the Global Workplace. Employee Engagement Insights for Business Leaders, Worldwide.
 13. Ghosh S., Swamy D. R. (2014), A Literature Review on Organizational Commitment - A Comprehensive Summary, International Journal of Engineering Research and Applications, vol. 4, z. 12 (część 1).
 14. Keskes I. (2014), Relationship between leadership styles and dimensions of employee organizational commitment: A critical review and discussion of future directions, Intangible Capital IC, Online ISSN: 1697-9818 - Print ISSN: 2014-3214, dostęp 5 marca 2018, < http://dx.doi.org/10.3926/ic.476 >.
 15. Kubiczek B. (2016), Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie, Wydawnictwo Nowik Sp. j., Opole.
 16. Lewicka D. (2017), Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (116-117).
 17. Łochnicka D. (2015), Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCIV.
 18. Marzec I. (2014), Zaangażowanie organizacyjne jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników socjalnych w województwie śląskim, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, vol. 27(4).
 19. Piwowar-Sulej K. (2016), Kształtowanie potencjału nauczycielskiego w kontekście innowacyjności polskich placówek oświatowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (109).
 20. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 21. Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (97).
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Dz.U. z 2016 r., poz. 2035.
 23. Samudi S., Slamolchi A., Mobarakabadi H. (2016), A Literature Review on Organizational Commitment: A Comprehensive Summary, nr 4 (3), dostęp 5 marca 2018, < www.amiemt-journal.com >.
 24. Steinerowska S. (2015), Zaangażowanie organizacyjne jako determinanta wzrostu efektywności zespołów pracowniczych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, nr 230.
 25. Tolentino R.C. (2013), Organizational Commitment and Job Performance of the Academic and Administrative Personnel, International Journal of Information Technology and Business Management, vol. 15, nr 1.
 26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016, Prawo Oświatowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 59.
 27. Wołowska A. (2013), Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 28. Wołpiuk-Ochocińska A. (2016), Zaangażowanie w pracę i przywiązanie organizacyjne pracowników w przedsiębiorstwach o różnym poziomie kultury bezpieczeństwa pracy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, nr 1 (12).
 29. Yucel I., Bektas C. (2012), Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better? Procedia Social and Behavioral Sciences, nr 46.
 30. Zieliński G., Grudowski P., Szymańska-Brałkowska M. (2014), Oczekiwania interesariuszy usług edukacyjnych w ujęciu relacyjnym, w Kłeczek R., Pukas A. (red.), Usługi 2014. Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu