BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy - analiza podobieństw i różnic w predyspozycjach psychologicznych
Entrepreneurs and Intrapreneurs - Analysis of the Similarities and Differences in Personality Traits
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 29-41, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Intraprzedsiębiorca, Przedsiębiorczość, Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Wyniki badań
Entrepreneur, Intrapreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurial personality, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu wybranych badań dotyczących predyspozycji osobowościowych osób podejmujących role przedsiębiorcze oraz omówiono podobieństwa i różnice między przedsiębiorcami i intraprzedsiębiorcami. Zaprezentowane zostały wyniki badań psychologicznych (N = 340), ukazujące zróżnicowanie osobowościowe obu grup (również w porównaniu do szeregowych pracowników niecechujących się postawą przedsiębiorczą). Uwzględniono następujące cechy: czynniki osobowości ujęte w modelu wielkiej piątki, skłonność do ryzyka oraz takie zasoby psychologiczne, jak: poczucie własnej skuteczności, nadzieja na sukces, optymizm i samoocena. Generalny wniosek z badań jest następujący: przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy charakteryzują się znacznym podobieństwem osobowościowym (oprócz ugodowości i skłonności do ryzyka) i istotnie różnią się od szeregowych pracowników pod względem nasilenia niemal wszystkich uwzględnionych cech (z wyjątkiem optymizmu). (abstrakt oryginalny)

The article contains a review of psychological research on personal predispositions of persons taking up entrepreneurial task and discusses the differences arising from their roles between entrepreneurs and intrapreneurs. Presented are the results of psychological tests (N = 340) aimed to identify the diversity of personality both groups (also in comparison to ordinary workers). Includes the following features: personality factors included in the model of the big five, the resources that make up the psychological resources (self-efficacy, hope for success, optimism, self-esteem) and attitude to risk taking. General conclusion of the research is as follows: entrepreneurs and intrapreneurs characterized by considerable similarity of personality (except agreeableness and propensity to risk) and essentially different from ordinary employees on the severity of almost all the features included (except for optimism). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się, Warszawa, PWE.
 2. Baumeister R. F., Campbell J. D., Krueger J. I., Vohs K. D. (2003), Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, nr 4.
 3. Biegańska K. (2015), Kobiety i mężczyźni w biznesie: podobieństwa i różnice w zakresie dyspozycji osobowych, wyników ekonomicznych i funkcjonowania psychologicznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 16, nr 3.
 4. Biegańska K., Falkowski A. (2005), Individual Determinants of Economic Success in Enterpreneurship, Ergonomia, nr 4.
 5. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Katowice, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 6. Chen C. C., Greene P. G., Crick A. (1998), Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, nr 13.
 7. McCrae R. R., Costa P. T. (1987), Validation of the Five Factor Model of Personality across Instruments and Observers, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 52.
 8. Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga, Podręcznik, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.
 9. Gartner W. B., Shane S. A. (1995), Measuring entrepreneurship over time, Journal Business Venturing, nr 10.
 10. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Warszawa, Wolters Kluwer.
 11. Hisrich R. D., Peters M. P. (1992), Entrepreneurship: Starting, developing, and managing a new enterprise, Boston, IRWING.
 12. Hmieleski K. M., Baron R. A. (2009), Entrepreneurs' optimism and new venture performance: A social cognitive perspective, Academy of Management Journal, vol. 52.
 13. Hobfoll S. E. (2006), Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 14. Jackson T., Weiss K., Lundquist, J., Soderlind A. (2002), Perceptions of goal-directed activities of optimists and pessimists: A personal projects analysis, The Journal of Psychology, vol. 136 (5).
 15. Juczyński Z. (2009), Narzędzia pomiaru w psychologii i promocji zdrowia, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.
 16. Kaczmarek M., Kaczmarek-Kurczak P. (2012), Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę całościowego modelu badań, Management and Business Administration. Central Europe, vol. 114.
 17. Little B. (2002), Personality Psychology: Having, Doings and Beings in Contekxt, dostęp 10 marca 2018, < http://www.brianrlittle.com/Topics/articles/ >.
 18. Luthans F., Avey J. B., Avolio B. J., Petersom S. J. (2010), The development and resulting performance impact of positive psychological capital, Human Resource Development Quarterly, vol. 21.
 19. Łaguna M. (2010), Przekonania na własny temat a aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, Gdańsk, GWP.
 20. Łaguna M. (2006a), Nadzieja i optymizm a intencja założenia własnej firmy, Przegląd Psychologiczny, nr 49.
 21. Łaguna M. (2006b), Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności? Badania nad intencją przedsiębiorczą, Przegląd Psychologiczny, nr 49.
 22. Łaguna M. (2005), Od czego zależy sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej?, Przegląd propozycji teoretycznych, Czasopismo Psychologiczne, nr 11.
 23. Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 24. Markman G. D., Baron R. A. (2003), Person-entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others, Human Resource Management Review, vol. 13.
 25. Rogozińska-Pawełczyk A. (2013), Osobowościowe uwarunkowania gotowości pracowników do zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (91).
 26. Scheier M. F., Carver Ch. S. (1985), Optimism, coping, and health: Generalized outcome expectancies, Health Psychology, vol. 4, nr 3.
 27. Shane S., Locke E. A., Collins C. J. (2003), Entrepreneurial motivation, Human Resource Management Review, vol. 13.
 28. Studenski R. (2004), Ryzyko i ryzykowanie, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 29. Wojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Warszawa, Difin.
 30. Zaleśkiewicz T. (2006), Ryzyko jako konieczność i ryzyko jako przyjemność. Teoria i empiryczna weryfikacja, w Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 31. Zaleśkiewicz T., Piskorz Z. (2011), Przedsiębiorczość i ryzyko, w Strzałecki A., Lizurej A. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość, Warszawa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ACADEMICA.
 32. Zaleśkiewicz T. (2004), Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w Tadeusz T. (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańsk, GWP.
 33. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 34. Zhao H., Seibert S. E., Lumpkin G. T. (2010), The Relationship of Personality to Entrepreneurial Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review, Journal of Management, vol. 36, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu