BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichosz Marzenna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Synchromodality-as-a-Service - innowacyjny model transportu towarów
Synchromodality-as-a-Service - Innovative Model for Freight Transport
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 57-73, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Transport intermodalny, Innowacje, Transport
Intermodal transport, Innovations, Transport
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M1, M10, M13, M15
streszcz., summ.
Abstrakt
Synchromodalność (zsynchronizowana intermodalność) jest innowacyjną koncepcją w transporcie multimodalnym, która zakłada, że operator logistyczny po uprzednim ustaleniu ze zleceniodawcą głównych parametrów dostawy, takich jak np. cena, czas, współczynnik emisji CO2 , może swobodnie wybrać, z jakich gałęzi i środków transportu skorzystać, oraz elastycznie zmieniać decyzję w zależności od sytuacji zaistniałej w procesie realizacji transportu. Celem niniejszego artykułu jest: 1) spojrzenie na synchromodalność jako na połączoną usługę (service connectivity) oferowaną w ramach innowacyjnego modelu mobilności frachtu, w którym wartości dla klienta i operatora logistycznego są zredefiniowane; 2) opracowanie założeń teoretycznych modelu Synchromodality-as-a-Service; 3) przedstawienie perspektyw rozwoju tej koncepcji w Polsce. Badanie obejmuje analizę literatury przedmiotu z zakresu synchromodalności. Ramy teoretyczne wyznaczają teoria innowacyjnych modeli biznesu i tworzenia wartości. W badaniu wykorzystano metodę dedukcji. (abstrakt oryginalny)

Synchromodality (synchronized intermodality) is an innovative concept in multimodal transport, according to which a logistics service provider, after having agreed the main parameters of a delivery, such as, e.g., the price, time or CO2 emission coefficient with the client, is free to decide about modes and means of transportation and may flexibly adapt his decisions to circumstances surrounding the transport service. This paper aims at: (1) looking at synchromodality as a combined service (service connectivity) offered within the framework of an innovative freight mobility model, in which values for the customer and for the logistics service provider have been already defined; (2) drafting theoretical assumptions for the Synchromodality-as-a-Service model, and (3) outlining development perspectives for the concept in Poland. The study includes desk research of synchromodality-related literature. Theoretical framework has been provided by the theory of innovative business models and value creation. The study also uses deductive reasoning method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acero Lopez B., Synchromodality: construct development and measurement validation, European Research Seminar 2018.
 2. ALICE Corridors, Hubs and Synchromodality WG2 Corridors, Hubs and Synchromodality Research&Innovation Roadmap, Europe 2014.
 3. Behdani B. i in., Multimodal schedule design for synchromodal freight transport systems, "European Journal of Transport and Infrastructure Research" 2016, 16(3), s. 424-444.
 4. Bock A.J. i in., The effects of culture and structure on strategic flexibility during business model innovation, "Journal of Management Studies" 2012, 49(2), s. 279-305.
 5. Brümmerstedt K., Beek M.V., Münsterberg T., Comparative analysis of synchromodality in major European seaports, In Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL) 2017, s. 59-76.
 6. Cichosz M., Collaborating On Green Logistics In Chemical Supply Chains: Insights From Poland, "Business Logistics in Modern Management" 2017, 17, s. 507-522.
 7. Cichosz M., Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 8. Doranova A. i in., Business models for systemic eco-innovations. Final report, Technopolis Group, Brussels 2012.
 9. Gołębiowski T. i in., Model biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Hofman W., Control tower architecture for multi-and synchromodal logistics with real time data, In 5th International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain (ILS) 2014.
 11. ITF Transport Outlook 2017. OECD 2017.
 12. Jankowski W., Rozwój przez innowacje w modelu biznesowym (wywiad z M.W. Johansonem), "Harvard Business Review Polska" 2013, 9 (cyt. za: T. Doligalski, Model biznesu z perspektywy ogólnej teorii systemów [w:] Model biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, red. T. Doligalski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014).
 13. Klopott M., Koncepcja "suchych portów" w kontekście zrównoważonego rozwoju, "Logistyka" 2011, (3), s. 1175-1182.
 14. Kocemba A., Jak zredukować koszty transportu, 19.07.2017, https://polska.raben-group.com/ aktualnosci/news/jak-zredukowac-koszty-transportu/ [dostęp: 14.10.2018].
 15. Kurapati S. i in., Fostering Sustainable Transportation Operations through Corridor Management: A Simulation Gaming Approach, "Sustainability" 2018, 10(2), s. 455.
 16. Lu M., Synchromodality for Enabling Smart Transport Hubs, In Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE) 2014.
 17. Mes M.R., Iacob M.E. Synchromodal transport planning at a logistics service provider [w:] Logistics and Supply Chain Innovation: Bridging the Gap between Theory and Practice, Zijm H., Klumpp M., Clausen U., Hompel M.T. (Eds.), Springer, Cham 2016, s. 23-36.
 18. Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "Master of Business Administration" 2009, 17(2), s. 3-14.
 19. Pfoser S., Treiblmaier H., Schauer O., Critical success factors of synchromodality: Results from a case study and literature review, "Transportation Research Procedia" 2016, 14, s. 1463-1471.
 20. Pigneur Y., Osterwalder A., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion 2012.
 21. Pleszko J., Multi-variant configurations of supply chains in the context of synchromodal transport, "LogForum" 2012, 8(4).
 22. Płaczek E., Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012.
 23. Putz L.M. i in., Identifying key enablers for synchromodal transport chains in Central Europe. In Proceedings of the WCTRS SIGA2 2015 Conference "The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges", Antwerpen 2015.
 24. Reis V., Should we keep on renaming a +35-year-old baby?, "Journal of Transport Geography" 2015, 46, s. 173-179.
 25. Roth M., Klarmann A., Franczyk B., Future logistics challenges, requirements and solutions for logistics networks, "International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering" 2013, 7(10), 898-903.
 26. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 550.
 27. Ryszko A., Modele biznesowe a działalność ekoinnowacyjna przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach, Kaźmierczak J. Bartnicka J. (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014.
 28. Synchromodal Transport, Dinalog 2015, https://www.dinalog.nl/en/themes/synchromodal/ [dostęp: 14.10.2018]
 29. Tavasszy L.A., Behdani B., Konings R., Intermodality and synchromodality, 2015, Tavasszy, https://ssrn.com/abstract=2592888 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2592888 [dostęp: 14.10.2018].
 30. Teece D.J., Business models, business strategy and innovation, "Long Range Planning" 2010, 43 (2-3), s. 172-194.
 31. Verweij K., Synchromodal transport: Thinking in Hybrid Cooperative Networks, EVO's Logistics Yearbook 2011, s. 77-88.
 32. Zawieska J., Perspektywa implementacji Mobility-as-a-Service w polskich aglomeracjach [w:] Mobilność w aglomeracjach przyszłości, J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Sopot 2018, s. 31-47.
 33. Zhang M., Pel A.J., Synchromodal hinterland freight transport: Model study for the port of Rotterdam, "Journal of Transport Geography" 2016, 52, s. 1-10.
 34. Zott C., Amit R., Business model design: an activity system perspective, "Long Range Planning" 2010, 43 (2-3), s. 216-226.
 35. Żak J., Lewczuk K., Wybrane aspekty idei Fizycznego Internetu, "Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport" 2017, 116, s. 357-364.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu