BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żuchowski Wiktor (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Attempt of Warehouses Classification from the Point of View of Future Users
Próba klasyfikacji magazynów z punktu widzenia przyszłych użytkowników
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 249-254, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Magazynowanie
Storage
Uwagi
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstrakt
Wstęp: Przedsiębiorcy zamierzający wynająć lub zakupić obiekt magazynowy mają trudności z porównaniem dostępnych alternatyw. Powierzchnia, kubatura lub liczba doków przeładunkowych nie są wystarczającymi czynnikami do podjęcia decyzji. Celem pracy jest stworzenie podstaw dla zbudowania międzynarodowego systemu oceny przydatności powierzchni magazynowych z punktu widzenia przyszłych inwestorów. Metody: Przeprowadzony został przeglądu literatury pod kątem podziału magazynów. Następnie, wykorzystując analizę porównawczą, zestawione zostały zidentyfikowane podziały. Wyniki: W tabeli końcowej zaproponowano zestaw parametrów i ich wartości dla trzech różnych klas magazynowych. Przedstawione parametry podziału są propozycją wstępną. Wnioski: Założeniem niniejszej publikacji jest zainicjowanie dyskusji na temat podziału obiektów magazynowych na klasy, co ostatecznie doprowadzi do krystalizacji podziału, użytecznego dla przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym. (abstrakt oryginalny)

Background: Businessmen intending to rent or purchase a warehouse facility find it difficult to compare them. Surface area, cubic capacity or the number of reloading docks are not sufficient factors to make a decision. The aim of this paper is to provide a basis for the creation of international system of evaluation of warehouses from the point of view of future investors. Methods: A literature review was carried out in terms of magazine division. Then, using comparative analysis, the identified divisions were collated. Results: The set of parameter and their values for three different warehouse classes are suggested in the final table. The presented parameters of the division are a preliminary proposal of the possible classification system of warehouses. Conclusions: The assumption of this publication is to start a discussion on the division of warehouse facilities into classes, which will ultimately lead to crystallization of the division, useable for businessmen during the investment process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieringer A., Müller L., 2018. Integration of Internet of Things, technologies in warehouses , Master Thesis, Jönköping University http://www.diva-portal.org/smash/get/diva 2:1216153/FULLTEXT01.pdf
  2. Culler D., Long J., 2016. A Prototype Smart Materials Warehouse Application Implemented Using Custom Mobile Robots and Open Source Vision Technology Developed Using EmguCV, Procedia Manufacturing, 5, 2016, 1092-1106, http://doi.org/10.1016/j.promfg.2016.08.08 0.
  3. Hrach Ch., Alt R., 2018. Functional service description on service marketplaces, Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2018, Lüneburg, Germany, http://mkwi2018.leuphana.de/wpcontent/uploads/MKWI_128.pdf.
  4. Joszczuk K., Jakie cechy powinny posiadać obiekty magazynowe, aby mogły zostać zaliczone do klasy "A"? [What features should a warehouse have to be classified as object of class A?], www.industrialgo.pl, access 15.12.2018.
  5. Knight Frank Company, Classification warehouse, http://bachfest-leipzig.com, access 15.12.2018 .
  6. Prakash N., Prakash D., 2018. Issues in Data Warehouse Requirements Engineering. In: Data Warehouse Requirements Engineering. Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-10-70198_3.
  7. Ulińska M., 2018 Magazyn w pigułce [Warehouse in a pill], www.edu.trans.eu, access 15.12.2018.
  8. van den Berg, J.P., Zijm W.H.M., 1999 Models for warehouse management: Classification and examples, International Journal of Production Economics, 59, 1-3, March 1999, 519-528, http://doi.org/10.1016/S09255273(98)00114-5.
  9. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., 2009. Infrastruktura magazynowa i transportowa, [Infrastructe of warehouses and transport]. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. ISBN 978-83-925896-3-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.330
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu