BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwicka Magdalena (Poznan University of Technology, Poland), Chuda Agnieszka (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
The Diagnosis of Organizational Culture as a Change's Factor in the Context Application of Design Thinking
Diagnoza kultury organizacyjnej, jako czynnik zmiany w kontekście zastosowania design thinking
Źródło
LogForum, 2019, vol. 15, nr 2, s. 279-290, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Zmiany organizacyjne, Projekty innowacyjne
Corporate culture, Organisational change, Innovative Projects
Uwagi
summ., streszcz.
This work has been fully supported/funded by Connecting Europe Facility TRANSPORT under Grant No. 2014-EU-TM-0686-S "e-Freight Implementation Action (e-Impact)".
Abstrakt
Wstęp: Badania literatury i analiza sytuacji w praktyce biznesowej wskazują, że kultura organizacyjna jest ważnym wyznacznikiem, który może hamować lub pomagać we wdrażaniu zmian adaptacyjnych, proaktywnych i proinnowacyjnych. Nowe sytuacje pojawiające się w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, a także nowe uwarunkowania wynikające z postępu technicznego i technologicznego zobowiązują przedsiębiorstwa do adaptacji, a nawet przewidywania zmian. Gotowość do modyfikacji występuje, gdy pracownicy nie są zadowoleni z istniejącej kultury organizacyjnej i wolą inną. Diagnoza rozbieżności między istniejącą a oczekiwaną kulturą organizacyjną pozwala nam ocenić chęć zmiany sytuacji w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono studium przypadku skupiające się na identyfikacji faktycznej i pożądanej kultury organizacyjnej w celu zdiagnozowania gotowości załogi do zmian w firmie i możliwości zastosowania myślenia projektowego jako sposobu wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Metody: W badaniu wykorzystano kwestionariusz OCAI, którego autorami są: K.S. Cameron i R.E. Quinn. Korzystając z ankiety, określono aktualny i pożądany stan kultury organizacyjnej analizowanego przedsiębiorstwa. Na podstawie badań literaturowych zweryfikowano możliwości wykorzystania myślenia projektowego w procesie zmiany kultury organizacyjnej. Wyniki i wnioski: Wyniki badań ujawniają dysonans między stanem obecnym a pożądanym i umożliwiają ocenę chęci i gotowości pracowników firmy do zmiany oraz możliwość wykorzystania myślenia projektowego. Celem badań było zidentyfikowanie luki badawczej jakim jest diagnoza kultury organizacyjnej jako czynnik zmian oraz możliwości wykorzystania myślenia projektowego w procesie zmiany. Kultura organizacyjna w trakcie zmian w przedsiębiorstwie ma decydujący wpływ na zdolności pracowników oraz skłonność do opracowywania i wdrażania nowych pomysłów. (abstrakt oryginalny)

Background: Literature studies and analysis of the situation in business practice indicate the organizational culture as an important determinant that can inhibit or assist in the implementation of adaptive, proactive and proinnovation changes. New situations appearing in the external and internal environment as well as new conditions created by technical and technological progress oblige enterprises to adapt or even anticipate changes. Readiness for modification occurs when employees are not satisfied with the existing organizational culture and they prefer a different one. The diagnosis of the discrepancy between the existing and expected organizational culture allows us to assess the willingness to change the situation in the enterprise. This article presents a case study focused on identifying the actual and desired organizational culture in order to diagnose the crew's readiness for changes in the company and possibility an application of design thinking as a as a way to implement innovative solutions. Methods: The study was conducted in was used OCAI questionnaire, whose authors are: K.S. Cameron and R.E. Quinn. While using the questionnaire, the current and desired state of the organizational culture of the analysed enterprise has been determined. Based on literature studies, the possibilities of using design thinking in the process of changing the organizational culture were verified. Results and Conclusions: The research results reveal dissonance between the existing and desired state and enable the assessment of the willingness and readiness of the company's staff to change and the possibility of using design thinking. The aim of study was to identify a research gap a diagnosis organisational culture as a factor in change and a possibility of using design thinking in process change. Organizational culture in the course of changes in an enterprise has a decisive impact on employees' abilities and inclinations to develop and implement new ideas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., 2014. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce - Hipotezy badawcze, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Organizational culture of production enterprises in Poland - Research hypotheses, Research papers of the University of Economics in Wroclaw], 366, 3,Wrocław, Available on the Internet: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27696/Ani szewska_Kultura_Organizacyjna_Przedsieb iorstw_Produkcyjnych_w_Polsce_2014.pdf .
 2. Alvesson M., Sveningsson S., 2016. Changing organizational culture, Scond edition, British Libary Cataloguging, Available on the Internet: https://pdfs.semanticscho lar.org/.../a5d7794ba9a73d78430e986db.
 3. Ansoff H.I., 2013. Zarządzanie strategiczne [Strategic management], PWE, 58.
 4. Brown T, 2008. Design Thinking, Harvard Business Review, 86(6), June, 86.
 5. Brown T., 2009. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Collins Publishers, New York.
 6. Buchanan R., 2015. Worlds in the Making: Design, Management, and the Reform of Organizational Culture, She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 1(1), Tongji University and Tongji University Press, 5-21 http://doi.org/10.1016/j.sheji.2015.09.003.
 7. Cameron K.S., Quinn R.E., 2006. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana [Organizational culture - diagnosis and change], Oficyna ekonomiczna, 39-51,138, Kraków.
 8. Chatterjee A., Pereira A., Bates R., 2018. Impact of individual perception of organizational culture on the learning transfer environment, International Journal of Training and Development, http://doi.org/10.1111/ijtd.12116.
 9. Chhokar J.S., Brodbeck F.C., House R.J., 2008, Culture and Leadership Across The Word, Taylor and Francis Group, LLC, New York.
 10. Chuda A., Wyrwicka K.M., 2013. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego [Diagnosis of the organizational culture of the service enterprise], Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 59, Organizacja i Zarządzanie, 6. Available on the Internet: http://zeszyty.fem.put. poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_59_01.pdf
 11. Cruz-Cunha M.M., Moriera F., Varajao J., 2014. Technological, Social and Organiational Dimensions, Handbook of Research on enteprise 2.0, Business Science Reference, 172. http://doi.org/10.4018/978-1-4666-43734.ch005.
 12. Deserti A., Rizzo F., 2013. Design and the Cultures of Enterprises. Design Issues, 30(1).
 13. Elsbach D. K., Stigliani I., 2018. Design Thinking and Organizational Culture: A Review and Framework for Future Research, Journal of Management, 44(6), 2274-2306, http://doi.org/10.1177/0149206317744252.
 14. Flamholtz E.G., Randle Y., 2018. Kultura firmy [Company culture], ICAN Institute, 140, Warszawa.
 15. Gablas, B., Ruzicky, E., Ondrouchova, M., 2018. The Change in Management Style during then Course of a Project from the Classical to the Agile Approach, Journal of Competitiveness, 10(4), 38-53. http://doi.org/10.7441/joc.2018.04.03.
 16. Glen, R., Suciu, C., Baughn, C., 2014. The need for design thinking in business schools, Academy of Management Learning & Education, 13(4), 653-667.
 17. Hadaś Ł., Cyplik P., 2012. Practice of building production planning system of company with a wide range of products - case study, Log forum 2012, 8 (3), 2, 191-200, Poznań.
 18. Jasińska J., 2015. Zmiany w organizacjach [Changes in organizations], Wydawnictwo Frel, 61, Warszawa.
 19. Karwowska K., 2019. Design thinking: jak projektować doświadczenia pracownika [Design thinking: how to design employee experience], Harvard Business Review Polska, Available on the Internet: https://www.hbrp.pl/b/design-thinking-jakprojektowac-doswiadczeniapracownika/PQJBvJjrj
 20. Liedtka J., 2018. Why Design Thinking Works, Harvard Business Review, September-October, 72-79.
 21. Lorsch J.W., McTague E., 2016, Nie zrzucaj winy na kulturę [Do not blame the culture], Harvard Business Review, 06, 98-100.
 22. Magruk A., 2018. Weak signals in logistics in the context of the uncertainty phenomenon. LogForum 14 (3), 305-314. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258.
 23. Miroshnik V.M., 2013. Organizational culture and Commintment, Palgrave Macmillan, 19. http://doi.org/10.1057/9781137361639.
 24. Nogalski B., 1998. Kultura organizacyjna duch organizacji [Organizational culture - the spirit of the organization], Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp.zo.o., 103, Bydgoszcz.
 25. Schein E., 2010. Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 26. Schneider B., Barbera K.M., 2014. The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture, Oxford University Press, 258, http://doi.org/10.1093/oxfordhb/978019986 0715.001.0001.
 27. Starostka J., 2015. Myślenie projektowe, jako sposób na tworzenie innowacji [Design thinking as a way to create innovations], Logistyka, 2/2015, 1070-1076, Available on the Internet: https://www.cza sopismologistyka.pl/artykulynaukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd2/7469-artykul
 28. Suciu C., Baughn C., 2016. Design Thinking and Organizational Change: Developing a HumanCentered Culture, Proceedings of The 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences and Publishing International, Finland, 787-793, E-Book ISBN: 978Ͳ1Ͳ911218Ͳ08Ͳ1.
 29. Uluskan M., McCreery J.K., Rothenberg L., 2018. Impact of quality management practices on change readiness due to new quality implementations, International Journal of Lean Six Sigma, 9(3), 351-373, http://doi.org/10.1108/IJLSS-05-2017-0049.
 30. Wilson R., 2013. Skills anticipation - The future of work and education, International Journal of Educational Research, 61, 101- 110, http://doi.org/10.1016/j.ijer.2013.03.013.
 31. Wyrwicka K.M., 2014. Kultura przedsiębiorstwa a odczucie bezpieczeństwa [Company culture and the sense of security], Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 63, Organizacja i Zarządzanie, 197-208, Poznań.
 32. Zbiegień-Maciąg L., 2013. Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm [Culture in th organization. Identification of cultures of well-known companies], PWN, 33, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://doi.org/10.17270/J.LOG.2019.319
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu