BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania
Processes and Projects in an Organisation: about the Need to Cooperate/ or Why We Need Cooperation/Why Cooperation is Needed
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 109-129, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Procesy organizacyjne, Projekty organizatorskie, Zarządzanie
Organisational processes, Organizational projects, Management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy i projekty występują obecnie w każdej organizacji, a zarządzanie nimi powinno zapewniać sprawne i jednocześnie elastyczne funkcjonowanie organizacji. Wspólne cele i liczne podobieństwa stanowią dobrą podstawę do łącznego ich ujmowania i współdziałania. Jednak zarówno w literaturze, jak i w praktyce obie koncepcje zarządzania są traktowane i stosowane rozłącznie. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby oraz możliwych sposobów współdziałania wymienionych koncepcji zarządzania. Starano się także przedstawić obecny stan w tym zakresie. W przygotowaniu artykułu, który ma charakter teoretyczno-przeglądowy, wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Przeprowadzone analizy dotyczyły rozwiązań opisanych w krajowym i niemieckim piśmiennictwie naukowym i praktycznym. Z rozważań wynika m.in., że w piśmiennictwie praktycznym, częściej niż w naukowym, podkreśla się konieczność i prezentuje zróżnicowane sposoby i formy współdziałania zarządzania procesami i projektami. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, processes and projects can be found in any organisation and the way they are managed should ensure smooth and flexible performance of an organisation. Common goals and a number of similarities lay good foundations for embracing them together and for cooperation. However, in literature as well as in practice, both management concepts are approached and implemented separately. The paper aims to identify the need for cooperation and demonstrates how the above mentioned management ideas could be brought into a cooperation arrangement. Our intention was to present the stateof-the-art knowledge with this respect. The paper is theoretical and it reviews the subject at hand by making a critical analysis of available literature. Analyses that have been carried out focused on solutions described in Polish and German literature (scientific and empirical). Considerations included in the paper demonstrate that empirical literature, more often than the scientific one, stresses the need to cooperate and gives examples of ways and forms of cooperation in managing processes and projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. British Standards Institution. PAS 99:2006.,2006, Specification of common management system requirements as a framework for integration, London.
 2. Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 3. Gareis R., Stummer M., Prozesse&Projekte, Manz Verlag, Wien 2006.
 4. Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 5. Huber M., Huber G., Prozess- und Projektmanagement für ITIL® , Vieweg + Teubner Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden 2011.
 6. Jasińska K., Szapiro T., Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT, PWN, Warszawa 2014.
 7. Juchniewicz M., Analiza czynników kształtujących poziom i strukturę dojtrzałości projektowej organizacji w Polsce [w:] P. Wyrozębski, M. Juchniewicz, W. Metelski (red.), Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 8. Lichtarski J., Nowosielski S., O potrzebie porządkowania pojęć związanych z logistyką [w:] J. Nowakowska-Grunt., A. Mesjasz-Lech, S. Kot (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.
 9. Millner R., Majer Ch.G., Projekt und Prozessmanagement [in:] R. Simsa, M. Meyer, C. Badelt (Hrsg), Handbuch der Nonprofit-Organisation: Strukturen und Management, Schäffer-Poeschel, Wien 2007.
 10. Rummler G. A, Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej, PWE, Warszawa 2000.
 11. Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie wieloma projektami, PWE, Warszawa 2012.
 12. Spałek S., Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 13. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 14. Trocki M. (red.), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa 2011.
 15. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.
 16. Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa 2009.
 17. Trocki M., Organizacja projektowa, PWE, Warszawa 2014.
 18. Baum R., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach, "Logistyka" 2011, nr 4.
 19. Marciszewska A., Nowosielski S., Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 169.
 20. Nowosielski S., Projekty jako narzędzie doskonalenia procesów logistycznych przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie" 2016, z. 99, s. 331-347.
 21. Nowosielski S., Procesy i projekty w zarządzaniu zmianą organizacyjną, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 463.
 22. Pojasek R.B., Is your integrated management system really integrated?, "Environmental Quality Management" 2006, Vol. 16(2), s. 89-97.
 23. Reiss M., Integriertes Projekt-, Produkt- und Prozessmanagement, "Zeitschrift fűr Organisation" 1992, nr 1.
 24. Barrierefrei und grenzenlos: Integriertes Qualitäts-, Projekt- und Prozess- management, Expertenwissen für DGQ-/GPM-Mitglieder, 2015, https://www.gpm-ipma.de/fileadmin/user_ upload/Know How/Fachgruppen/20150623_Barrierefrei_und_grenzenlos.pdf.
 25. Bogusz A., Proces a projekt, 2016, http://organizacjahoryzontalna.pl/czy-proces-jest-projektem-a-projekt-procesem/ [dostęp: 26.09.2018].
 26. Dietrich B., 2010, Prozessmanagement und Projektmanagement im Dialog, http://www.leanmagazin.de/lean-praxis/lean-project/172-prozessmanagement-und-projektmanagement-im- -dialog.html [dostęp: 26.09.2018].
 27. Feddern U., Projektmanagement und Prozessmanagement - Wie passt das zusammen?, 2014, http://bpmo-blog.de/656/projektmanagement-und-prozessmanagement-wie-passt-das-zusammen [dostęp: 26.09.2018].
 28. Fritz P., Integriertes Prozess-und Projektmanagement Modell, Competence Site 2008, http:// docplayer.org/11354721-Integriertes-prozess-und-projektmanagement-modell.html [dostęp: 26.09.2018].
 29. Hagen S., Prozess - Projekt - Produkt. Integratives Prozess-, Projekt- und Produktmanagement, Stefan Hagen © startup euregio Management GmbH 2008, http://pm-blog.com/wp-content/ uploads/2008/04/prozess_projekt_produkt.pdf [dostęp: 26.09.2018].
 30. Hagen S., Projektprozesse bringen Ordnung ins Projektmanagement - Wenn man's richtig angeht..., 2009, http://pm-blog.com/2009/05/10/projektprozesse-bringen-ordnung-ins-projektmanagement-wenn-mans-richtig-angeht/ [dostęp: 26.09.2018].
 31. Katedra Zarządzania Projektami. Aktualności, strona SGH, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/ struktura/IZ/struktura/KZPr/katedra/Strony/default.aspx [dostęp: 26.09.2018].
 32. Kolpak M., Procesy i projekty w branży IT, 2013, http://nf.pl/manager/procesy-i-projekty-w- -branzy-it,,15328,282 [dostęp: 26.09.2018].
 33. Lukasz, Projekt a jego definicja. Czyli jak to widzi PMI, Prince2, IPMA i ISO, 2014, http://akademiazyciawkorporacji.pl/projekt-a-jego-definicja-czyli-jak-to-widzi-pmi-prince2 -ipma-i- -iso/ [dostęp: 26.09.2018].
 34. Nagel A., Unterstützung des Unternehmenserfolges durch den gemeinsamen Einsatz von BPM und SOA Projektbasierte Einführung zweier Konzepte anhand der Projektmanagementmethode PRINCE2, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften, Essen 2017, 2017, http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-43238/Nagel_Diss.pdf [dostęp: 26.09.2018].
 35. Najlepsze praktyki wdrażania koncepcji BPM. Raport przygotowany przez CarrwaterGroup S. A oraz Procesowcy.Pl., 2012, http://carrywater.com/wp-content/uploads/2012/09/raport_ dobre_praktyki_BPM1.pdf [dostęp: 26.09.2018].
 36. Stawicki J., Projekty w praktyce. Zarządzanie zmianą - czyżby partnerka dla zarządzania projektem, http://www.jsproject.pl/blog/projekty/382-zarzadzanie-zmiana-2 [dostęp: 26.09.2018].
 37. Stempkowski R., Scherrer M., Philosophie und Praxis des integrierten Prozess- und Projektmanagements im Bauwesen, 2015, http://www.stempkowski.at/wordpress/wp-content/ uploads/2015/05/NWB18_ScherrerStempkowski_Integriertes-Prozess-und-Projektmanagement-im-Bauwesen.pdf [dostęp: 26.09.2018].
 38. Urbanowicz S., Projekt i proces - konflikt w metodzie czy zwycięska synergia?, "Project Management Institute Poland Chapter 2017" nr 17, www.strefapmi.pl [dostęp: 26.09.2018].
 39. Zehrer G., Wagner K., Projekte als Geschäftsprozesse:Zwei Welten miteinander verbinden, Projekt Magazin, Ausgabe 20/2008-Sonderdruck, 2008, https://www.procon.at/images/pdfs/publikationen/ProjektMagazin_Projekte_als_Geschaeftsprozesse_procon.pdf [dostęp: 26.09.2018].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu