BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek-Hajduk Marzanna K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wąsowicz-Zaborek Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw
Social and Demographic Factors Determining the Location of Corporate Websites
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 131-147, tab, bibliogr. 80 poz.
Słowa kluczowe
Standaryzacja, Lokalizacja działalności, World Wide Web (WWW), Czynniki demograficzne, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Marketing międzynarodowy, Marketing internetowy
Standardization, Location of activity, World Wide Web (WWW), Demographic factors, Social and cultural condition, International marketing, e-marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M3, F2, L1
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z podstawowych dylematów związanych z marketingiem międzynarodowym jest standaryzacja vs lokalizacja działań marketingowych na rynku międzynarodowym. Problem ten dotyczy też stron internetowych przedsiębiorstw i ich marek będących kluczowym instrumentem marketingu internetowego. Wciąż jednak jest niewiele badań na temat czynników warunkujących lokalizację stron internetowych innych niż różnice kultur narodowych. Celem artykułu jest więc identyfikacja czynników społeczno-demograficznych w otoczeniu przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, które mogą warunkować lokalizację stron WWW adresowanych do zagranicznych użytkowników. W artykule zastosowano metodę integracyjnego przeglądu literatury i zidentyfikowano następujące czynniki społeczno-demograficzne w kontekście lokalizacji stron WWW: wielkość populacji użytkowników Internetu, stopień penetracji Internetu w kraju/regionie, różnice struktury internautów ze względu na wiek/generację, płeć oraz przynależność do grupy społecznej. (abstrakt oryginalny)

One of the major dilemmas in international marketing is the one between standardisation and location of marketing activities in the international market, which also concerns corporate websites and brands as key instruments of online marketing. Yet, research studies on factors determining the location of websites other than cultural differences are still scarce. The paper aims to identify social and demographic factors in the business environment in international markets, which may determine the location of websites addressed to foreign audience. The paper based on integrated desk research into literature has helped identify the following social and demographic factors of website location: the population of the Internet users, Internet penetration ratio in a country or region, differences in the Internet users structure based on age/generation, gender, and social group affiliation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akindes S., Internet Access, Cost and The Information Gap [w:] Journalism and mass communication, Enciclopedia of Life Support System, R. Lathura (ed.), EOLSS Publications 2009.
 2. Albaum G. i in., International Marketing and Export Management, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1994, s. 286.
 3. Blank G., Who Creates Content?, "Information, Communication and Society" 2013, 16(4), s. 590-612.
 4. Bonfadelli H., The Internet and knowledge gaps: a theoretical and empirical investigation, "European Journal of Communication" 2002, 17(1), s. 65-84.
 5. Bourdieu P., DYSTYNKCJA. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Scholar, Warszawa 2006.
 6. Calabrese A. i in., Cultural adaptation of web design services as critical success factor for business excellence: A cross-cultural study of Portuguese, Brazilian, Angolan and Macanese web sites, "Cross Cultural Management" 2014, 21(2), s. 172-190.
 7. Carol L.S., Generation versus aging, and education, occupation, gender and ethnicity effects in U.S. digital divides. In: THE PROCEEDINGS, Atlanta Conference on Science and Innovation Policy, 1-8. Florida 2009; http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5367820 [dostęp: 20.02.18].
 8. Cebula M., Społeczne zróżnicowanie umiejętnośći informatycznych. Redukcja czy reprodukcja nierówności społecznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2014, s. 255-269.
 9. Cermak R., Smutny Z., A Framework for Cultural Localization of Websites and for Improving Their Commercial Utilization [w:] Global Observations of the Influence of Culture on Consumer Buying Behavior, Sarma S. (ed.), IGI Global, Hershey 2018, s. 206-232.
 10. Cyr D., Trevor-Smith H., Localization of web design: an empirical comparison of German, Japanese, and United States website characteristics, "Journal of American Society for Information Science and Technology" 2004, 55(13), s. 1199-1208.
 11. Daechun A., Tangibilizing services through visual tangible cues in corporate Web sites: a six-country cross-cultural analysis, "Journal of Services Marketing" 2014, 28(7), s. 566-579.
 12. van Deursen A.J.A.M., van Dijk J.A.G.M., The digital divide shifts to differences in usage, "New Media and Society" 2014, 16(3), s. 507-526.
 13. Digital Yearbook (2017); https://www.wfanet.org/app/uploads/2017/06/We-Are-Social-Digital-2017.pdf [dostęp: 18.03.2018].
 14. van Dijk J., The evolution of the digital divide: The digital divide turns to inequality of skills and usage [w:] J.Bus. Digital Enlighenment Yearbook 2012, IOS Press 2012, s. 57-75.
 15. DiMaggio P. i in., Digital Inequality: From Unequal Access to Differentiated Use [w:] Social Inequality, K. Neckerman (ed.), Sage, New York 2004, s. 355-400.
 16. Duliniec E. Marketing międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 17. Dutton W., Helsper E.J., Gerber M., Oxford Internet survey 2009 report: the Internet in Britain, Oxford Internet Institute, University of Oxford, Oxford 2009; http://microsites.oii.ox.ac.uk/ oxis/publications [dostęp: 20.02.18].
 18. Dutton W., Helsper E., Gerber M., The Internet in Britain in 2011, Oxford Internet Institute, Oxford 2011.
 19. Ewing S., van der Nagel E., Thomas J., CCi Digital Futures 2014: The Internet in Australia. ARC Centre of Excellence for Creative Industies and Innovation, Swinburne University of Technology 2014.
 20. Fallows D., How men and women use the Internet, Pew Internet&America Life Project, Washington 2005.
 21. Feliksiak M., Korzystanie z Internetu. Badanie Społeczne BS/81/2012. Komunikat z Badań, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2012.
 22. Fletcher R., The impact of culture on web site content, design, and structure. An international and a multicultural perspective, "Journal of Communication Management" 2006, 10(3), s. 259-273.
 23. Fox S., Madden M., Generations online, Pew Internet&American Life Project, Washington 2005.
 24. Ghobakhloo M., Arias-Aranda D., Benitez-Amado J., Adoption of e-commerce applications in SMEs, "Industrial Management&Data Systems" 2011, 111(8), s. 1238-1269.
 25. Gibb F., Matthaiakis I., A framework for assessing web site localization, "The Electronic Library" 2007, 25(6), s. 664-678.
 26. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s. 35-45.
 27. Hargittai E., Walejko G., The participation divide, "Information, Communiction and Society" 2008, 11(2), s. 239-256.
 28. Heng-Li Y., Lin M., Do companies target their webs toward the cultural background of their customers, "Asia Pacific Management Review" 2003, 8(4), s. 467-482.
 29. Howard P.N., Rainie L., Jones S., Days and nights on the Internet: the impact of a diffusing technology, "American Behavioral Scientist" 2001, 45(3), s. 383-404.
 30. Internet Seen as Positive Influence on Education but Negative Influence on Morality in Emerging and Developing Nations, Pew Research Center, 2015.
 31. Iske S., Klein A., Kutscher N., Differences in Internet Usage - Social Inequality and Informal Education, "Social Work and Society" 2005, 3(2), s. 215-223.
 32. Jackson L.A., Ervin K.S., Gardner K.S., Gender and the Internet: women communicating and men searching, "Sex Roles" 2001, 44 (5/6), s. 363-380.
 33. Jain D.J., Maesincee, S. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Placet, Warszawa 2002.
 34. Jain S.C., Standardization of international marketing strategy: some research hypotheses, "Journal of Marketing" 1989, 53, s. 70-79.
 35. Johri L.M., Petison P., Value-based localization strategies of automobile subsidiaries in Thailand. "International Journal of Emerging Markets" 2008, 3(2), s. 140-162.
 36. Jones S., Fox S., Generations Online in 2009. Data Memo, Pew Internet&American Life Project, Washington 2009.
 37. Kaczmarek-Kurczak P., Wykorzystanie stron internetowych przez polskich eksporterów z wybranych branż wysokich, średnich i niskich technologii, "MBA" 2010, 5, s. 61-74.
 38. Kalmus V., Realo A., Siibak A., Motives for internet use and their relationships with personality traits and socio-demographic factors, "Trames Journal of the Humanities and Social Sciences" 2011, 15(4), s. 385-403.
 39. Kapferer J.N., Strategic brand management. New approaches to creating and evaluating brand equity, Kogan Page, London 1992, s. 236.
 40. KPMG, The Truth about Online Consumers. 2017 Global Online Consumer Report, KPMG International Cooperative 2017.
 41. Lam S, Ahearne M., Hu Y., Schillewaert N., Resistance to brand switching when a radically newbrand is introduced: Asocial identity theory perspective, "Journal of Marketing" 2010, 74, s. 128-146.
 42. Meraz S., Women and technology: how socialization created a gender gap [w:] Women, Men and News: Divided and Disconnected in the News Media Landscape, Pointdexter P.M., Meraz S., Schmitz A. (eds.), Routledge, New York 2008, s. 99-116.
 43. Micheli M., What is New in the Digital Divide? Understanding Internet Use by Teenagers from Different Social Backgrounds [w:] Communication and Informat, L. Robinson i in. (ed.) Emerald Group Publishing Limited 2015.
 44. Nacar R., Burnaz S., A cultural content analysis of multinational companies' web sites, "Qualitative Market Research: An International Journal" 2011, 14(3), s. 274-288.
 45. Okazaki S., Skapa R., Global web site standardization in the new EU member states. Initial observations from Poland and the Czech Republic, "European Journal of Marketing" 2008, 42 (11/12), s. 1224-1245.
 46. Okazaki S., Do multinationals standardise or localise? The cross-cultural dimensionality of product-based Web sites, "Internet Research" 2004, 14(1), s. 81-94.
 47. Okazaki S., Searching the web for global brands: how American brands standardise their web sites in Europe, "European Journal of Marketing" 2005, 39 (1/2), s. 87-109.
 48. Rao-Nicholson R., Khan Z., Strategies in emerging market cross-border acquisitions, "International Marketing Review" 2017, 34(1), s. 138-158.
 49. Robinson L., A taste for the necessary. A Bourdieuian approach to digital inequality. Information, "Communication and Society" 2009, 12(4), s. 488.
 50. Sagan M., Standaryzacja instrumentów marketing-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce, Difin, Warszawa 2010, s. 69.
 51. Schredie J., The Digital Production Gap: the Digital Divide and Web 2.0 Collide, "Poetics" 2011, 39(2).
 52. Scott E., van der Nagel E., Thomas J., CCi digital futures 2014: the Internet in Australia, ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation. Swinburne University of Technology 2014.
 53. Seiter E., Practising at Home: Computers, Pianos, a dn Cultural Capital. Digital Youth, Innovation, and the Unexpected, MA: The MITPress, Cambridge 2008.
 54. Shneor R., Influences of culture, geography and infrastructure on website localization decisions. "Cross Cultural Management: An International Journal" 2012, 19(3), s. 352-374.
 55. Singh N., Localization Strategies for Global e-Business, Cambridge University Press 2012.
 56. Singh N., Baack D.W., Bott J.P., Are multinationals localizing their web sites? The link between managerial attitudes and MNE web content, "International Journal of Commerce and Management" 2010, 20(3), s. 258-267.
 57. Singh N., Boughton P.D., Measuring website globalization: a cross-sectional country and industry level analysis, "Journal of Website Promotion" 2005, 1(3), s. 3-20.
 58. Singh N., Cross-cultural analysis of German, Chinese and Indian consumers' perception of web site adaptation, "Journal of Consumer Behavior" 2006, 5(1), s.0 56-68.
 59. Singh N., Furrer O., Ostinelli M., To Localize or to Standardize on the Web: Empirical Evidence from Italy, India, Netherlands, Spain, and Switzerland, "Multinational Business Review" 2004, 12(1), s. 69-88.
 60. Singh N., Zhao H., Hu X., Analyzing the cultural content of web sites: A cross-national comparison of China, India, Japan, and US, "International Marketing Review" 2005, 22(2), s. 129-146.
 61. Statistics Canada, 2.12.2008; http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/ comm35a-eng.htm [dostęp: 20.02.18].
 62. Straubhaar J. i in., Inwquity in the Technopolis. Race, Class, Gender, and the Digital Divide in Austin, University of Texas Press, Austin 2012.
 63. Subrahmanyam K., Greenfield P., Kraut R., The impact of computer use on children's and adolescents' development, "Journal of Applied Developmental Psychology" 2001, 22(1), s. 7-30.
 64. Tixier M., Globalization and localization of contents: Evolution of major internet sites across sectors of industry, "Thunderbird International Business Review" 2005, 47(1), s. 15-48.
 65. Valkenburg P.M., Peter J., Preadolescents' and adolescents' online communication and their closeness to friends, "Developmental Psychology" 2007, 43(2), s. 267-277.
 66. Vrontis D., Integrating Adaptation and Standardisation in International Marketing: The AdaptStand Modelling Process, "Journal of Marketing Management" 2003, 19, s. 283-305.
 67. Wasserman I.M., Richmond-Abbott M., Gender and the Internet: causes of variation in access, level, and scope of use, "Social Science Quarterly" 2005, 86(1), s. 252-270.
 68. Weiser E.B., Gender differences in Internet use patterns and Internet application preferences: a two-sample comparison, "Cyber Psychology&Behavior" 2000, 3(2), s. 167-178.
 69. Witek-Hajduk M.K., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 70. Witek-Hajduk M.K. i in., Cechy domen internetowych polskich marek eksportowych a specyfika branży, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing" 2017a, 17(66), s. 189-199.
 71. Witek-Hajduk M.K. i in., Związki pomiędzy cechami domen internetowych polskich marek a ich międzynarodową aktywnością w Internecie, "Handel Wewnętrzny" 2017b, 3(368), s. 423-438.
 72. Yalcin S. i in., Culture and localization on the web: evidence from multinationals in Russia and Turkey, "Journal of Electronic Commerce Research" 2011, 12(1), s. 94-114.
 73. Yip G.S., Strategia globalna - światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996, s. 186.
 74. Zarycki T., Społeczne konsekwencje rozwoju internetu - rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych? [w:] Społeczna przestrzeń internetu, D.M. Batorska (red.), Wydawnictwo Academica, Warszawa 2006, s. 337-346.
 75. Zillien N., Hargittai E., Digital distinction: status-specific Internet uses, "Social Science Quarterly" 2009, 90(2), s. 274-291.
 76. https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/gemius-kim-sa-internauci-w-wybranych-krajach-w-europie.html [dostęp: 18.03.2018].
 77. https://www.statista.com/statistics/491387/gender-distribution-of-internet-users-region/ [dostęp: 18.03.2018].
 78. https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2016&start=1960&view=chart&year2016 [dostęp: 2018.02.10].
 79. ICT Facts and Figurs 2017. International Telecomunication Union: https://www.itu.int/en/ ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf [dostęp: 2018.02.10].
 80. International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database available at: https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2016&locations=1W&start=1960&view=chart&year=2016 [dostęp: 2018.02.11].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu